ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

จดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และองค์กรต่างๆ

จดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(ภายใต้กอ.รมนภาค4 ) คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร สภาทนายความแห่งประเทศไทย ILaw ศูนย์ดำรงธรรม ผู้มีอำนาจและสื่อมวลชนกรณีควบคุมตัวชาวบ้านจะนะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย? 

 

From shukur din-a 
 2022-03-12 09:28

 

เรียนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

 

จากกรณีที่มีการควบคุมตัวนายประเสริฐ  เหาะโส๊ะ อายุ 51 อาชีพครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาและเป็นคอเต็บบ้านโคกเค็ต ม.4 บ้านนา ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา สืบเนื่องจากเหตุการณ์ปะทะเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 โดยอ้างว่ามีการซัดทอดจากผู้ที่มอบตัว ทั้งนี้พื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ประกาศใช้ พรบ ความมั่นคง ซึ่งบังคับใช้ในพื้นที่ที่ประกาศใช้และใช้กับคนในพื้นที่ที่ประกาศใช้ แต่ปรากฎว่ากรณีนายประเสริฐเจ้าหน้าที่ใช้ พรก ฉุกเฉิน โดยต้นเรื่องมาจากสถานีตำรวจโคกโพธ์ขอให้ศาลออกหมาย ฉฉ ในวันที่ 8 มินาคม 2565 และไปควบคุมตัวนายปรtเสริฐในวันที่ 10 มีนาคม 2565 หลังจากที่นายประเสริฐได้ร่วมแลกเปลี่ยนพบกับคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร โดยมีทหารร่วมฟังอยู่ด้วยตลอด ในเอกสารที่มาควบคุมตัวไม่ได้ระบุว่าควบคุมตัวด้วยเหตุใด การกระทำใด และ มีพยานหลักฐานใด ทำให้เกิดคำถามว่า

 1 หมาย พรก ฉฉ นี้ ใช้ได้หรือไม่เพราะไม่มีข้อกล่าวหาที่ระบุว่าเขาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ประกาศใช้ พรก ฉฉ และเขาไม่ใช้บุคคลในพื้นที่ประกาศใช้ พรก ฉฉ 

2  มาตรา 12 การร้องขออนุญาตต่อศาลตามวรรคหนึ่ง ให้นําบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการขอออกหมายอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมายความว่าการออกหมายนี้ต้องมีรายละเอียดเพียงพอที่จะควบคุมตัว มีพยานหลักฐาน 

3 การควบคุมตัวจะต้องเป็นไปโดยความจำเป็น มีความจำเป็นแค่ไหนในกรณีพื้นที่จะนะสามารถใช้หมายเรียกเป็นพยาน หรือให้ข้อมูลได้ตาม กฎหมายอาญา โดยไม่จำเป็นต้องใช้ พรก ฉุกเฉิน 

 

คำถามคือหากการบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นไปตามการบังคับใช้ก็ไม่อาจสร้างการยอมรับในกระบวนการยุติธรรมได้ และหากปล่อยปละละเลยก็จะกลายเป็นการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่คุมขังประชาชนได้ตามอำเภอใจ พลการหรือที่เราเรียกว่า Arbitrary detention ซึ่งเป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพประชาชนตามรัฐธรรมนูญและหลักสิทธิมนุษยชนและทำลายความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมและบุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ใครจะรับผิดชอบ รับผิดชอบอย่างไร?

 

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร

 

การเปิดเวทีรับฟังเสียงประชาชนที่เดือดร้อนจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษและกฎหมายอาญา เป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของประชาชนท่ามกลางความหวังอันน้อยนิด แต่การมาของท่านทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบถูกควบคุมตัวจากพบปะ พูดคุยกับกรรมาธิการ เป็นสิ่งที่ทำลายความเชื่อมั่นต่อระบบรัฐสภาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้ไม่สามารถกล่าวได้ว่าเหตุการณ์ควบคุมตัวนายประเสริฐ์เป็นผลจากการพบกับคณะของท่าน แต่อาจเป็นผลมาจากการซัดทอด แต่การจับกุมนายจิรศักดิ์นั้นก็ผ่านพ้นไปกว่า 1 เดือนแล้ว หมาย ฉฉ เพิ่งออกมาวันที่ 8 มีค การควบคุมตัวเกิดขึ้นหลังจากที่นายประเสริฐพบกรรมาธิการและให้ข่าวกับสำนักข่าวสามมิติและ The reporter โดยในระหว่างวันก็มีทหารร่วมอยู่ในเหตุการณ์ จึงทำให้เราไม่อาจเข้าใจเป็นอื่นไปได้ว่านี่คือการตอบโต้ ปิดปากและข่มขู่ประชาชนและ ที่สำคัญ เจ้าหน้าที่กำลังทำลายความน่าเชื่อถือต่อกรรมาธิการชุดนี้ ที่พยายามแก้ไขปัญหาในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะกรณีวิสามัญฆาตกรรม 

 

กรณีที่เกิดขึ้นนี้หากปล่อยปละละเลยไป ระบบกระบวนการยุติธรรมก็ถูกทำลายระบบรัฐสภาก็ถูกทำลาย เราจึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร แสดงจุดยืนในการปกป้องประชาชน ผู้ให้ข้อมูลกับท่าน และสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนว่า ท่านมีเจตนารมณ์ที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกับประชาชนและการแก้ไขปัญหาของท่านจะไม่สร้างความทุกข์ยากหรือปัญหาให้กับประชาชนซ้ำ รวมทั้งทุกหน่วยงานช่วยให้คำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งผ่านสื่อมวลชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ลงชื่อ นายอับดุลสุโก ดินอะ 

ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 

11 มีนาคม 2565