ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ

ความน่าอัศจรรย์ของ NGOs ไทย 10-20 ปี ที่ผ่านมา  คือ บทบาทการเข้าไปยุ่ง หรือ ร่วมสนามการเมือง ปกติ NGOs ก็เข้าใจได้ ว่า มีสำนึกทางการเมืองสูง เป็นอดีตนักกิจกรรมมาก่อน เป็นคนที่มีทัศนคติ สนใจ เรื่องราว ปัญหา สังคม เศรษฐกิจ โดยเฉพาะคนยากไร้ คนจน คนที่ด้อยโอกาส และไร้สิทธิ์
 

ดังนั้น NGOs หรือ องค์กรพัฒนาเอกชน จึงเป็นอาชีพ เป็นบุคคล เป็นกลุ่มคน ที่มีสำนึกทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตย ยืนยันหลักการสำคัญ คือ เสมอภาค เสรีภาพ และ การมีส่วนร่วม เพราะปัญหาสำคัญที่ทำให้คนยังยากจน ทำให้คนไม่สามารถพัฒนาโอกาส ชีวิต อาชีพ ให้ตนเองได้ นั้น มาจากปัญหาเชิงโครงสร้าง หมายถึงการเข้าถึง หรือ ร่วมกำหนดนโยบาย ที่เอื้ออำนวย หรือ สนับสนุน ได้ คนจนยังเข้าถึง ทรัพยากรของประเทศ แบบไม่เท่าเทียม และนโยบายรัฐ โดยเฉพาะรัฐบาล เอื้ออำนวยให้ ทุน ได้ประโยชน์กอบโกยส่วนใหญ่

ยิ่งเป็นกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ประชาชนยังยึดโยงกับระบอบอุปถัมภ์ กับอำนาจนิยม และ ถูกหล่อหลอม ให้สุดโต่งกับคำว่าชาติ และ ชาตินิยม จึงเป็นประเทศที่การพัฒนาประชาธิปไตยได้ยาก  ลุ่มๆดอนๆ สังเกตได้ ทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ลาว กัมพูชา ไทย เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเชีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์


NGOs หรือ องค์กรพัฒนาเอกชน หรือ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หรือ องค์กรสาธารณะประโยชน์ องค์กรภาคประชาสังคม องค์ภาคประชาชน ฯลฯ ความจริงคือ รากเดียวกัน นั่นคือ Non Government Organizations ( NGOs) แปลว่า องค์กรที่ไม่ใช่ องค์กรของรัฐ แต่ในกรณีไทย ก็แยกย่อย หรือแยกขาดยาก เพราะ หลายองค์กรอยู่นการดูแลของรัฐ บางองค์กรก็ใช้บุคลากรจาก NGOs ทำงาน ลงพื้นที่ เคลื่อนไหว สร้างเครือข่าย แบบ NGOs จำพวก ตระกูล อพช. สสส. เป็นต้น

การทำงาน หรือ การมีพันธกิจ ต่อคนจน ต่อผู้ยากไร้ พันธกิจปลดปล่อยออกจากความทุกข์ยาก มาจากแนวคิด ฝรั่ง มั่งค่า โดยมีรากฐานมาจากศาสนาคริสต์ ที่คนเขามีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ บริจาคและแบ่งปัน มาจากประเทศที่ร่ำรวยเพราะมีระบอบประชาธิปไตย ที่ให้ประชาชน มีเสรีภาพในการทำมาหากิน มีสำนึกในความเป็นพลเมือง ตื่นตัว มีส่วนร่วม ทำให้ประเทศของเขาร่ำรวย มีทรัพย์สิน มีเงินทุนมาก

ประเทศที่อุดมไปด้วยการคอรัปชั่น ระบบอุปถัมภ์ และ นิยมอำนาจ ประเทศที่หมาก็ถูกอวยยศเป็นนายพล  และการรัฐประหาร แทบ จะทุกๆ
4 ปี นั้น กลับ รวยกระจุก จนกระจาย ประเทศที่ทุนผูกขาด เบ็ดเสร็จ  และเงิน รวมถึงผลประโยชน์ ประเทศนี้ มีสายสัมพันธ์แน่นแฟ้น ทั้ง กับการเมือง สถาบันกษัตริย์ ข้าราชการระดับนโยบาย และกลุ่มทุน บางกลุ่ม

NGOs ไทย แต่ละองค์กร ผ่านการทำงานหนัก สะสมปัญหา เชื่อมร้อย สัมพันธ์ เป็นภาพปัญหาเชิงโครงสร้าง ปัญหาทางการเมือง ปัญหาเชิงระบอบ เชิงกฎหมายรัฐธรรมนูญ และคลี่ออก เป็นแนวทางแก้ไข เป็นแผน   ทั้งในเชิงนโยบาย และ กฎหมาย ทางออกเดียวที่ NGOs จะต้องไม่คลอนแคลนคือ การยึดมั่นศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย โดยประชาชนเป็นผู้กำหนดและมีส่วนร่วม เพราะบทบาทของ NGOs คือการรณรงค์ เคลื่อนไหว ชุมนุม เรียกร้อง ฯลฯ ดังนั้น ประเทศที่ NGOs จะทำงานได้ดี คือประเทศที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้ง  เศรษฐกิจเดียวที่ทำให้ประชาชนมีกิน มีจ่ายภาษี และ ทำให้ประเทศนี้ มีทุน มีทรัพย์สินบริจาค มาให้ NGOs ทำงาน ตามอุดมการณ์ คือ ประเทศที่ปกครอง โดยระบอบประชาธิปไตยและมีแนวทางบริหารธุรกิจประเทศในแบบทุนนิยมเสรี พอสมควร ตามศัยภาพ ไม่ใช่ผูกขาด !! 

แต่ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา กลับพบและเด่นชัด ว่า NGOs ไทย ไม่น้อย โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีบทบาทสำคัญๆ กลับผันตัวเอง ไปเป็น หรือ ไปมีตำแหน่งทางการเมือง ในรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจ  บทบาท NGOs ไทย แสดงออกชัดเจนถึงการ สนับสนุน รัฐประหาร สนับสนุนรัฐบาลที่กินรวบอำนาจ ปิดปากปิดเสียง และอุ้มฆ่า ประชาชน.... 

ทำให้วันนี้ ทุกครั้งที่เห็น ส.ว.
NGOs หรือ กลุ่ม แกนนำ อาวุโส ทั้งหลาย ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ กลุ่มต่อต้านรัฐบาล หรือพูดสนับสนุนรัฐบาล ซึ่งยึดอำนาจรัฐสภา ผมได้ทอดถอนหายใจ และตัวเองเงียบๆ ว่า  NGOs คือ อะไร ?