ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

แถลงการณ์ เรื่อง คัดค้านการกำหนดค่าชดเชยความเสียหายจากการฉีดวัคซีนที่ต่ำเกินไป

แถลงการณ์

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย

เรื่อง คัดค้านการกำหนดค่าชดเชยความเสียหายจากการฉีดวัคซีนที่ต่ำเกินไป

……………………

            ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่อาจเกิดการฉีดวัคซีนตามมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 โดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วัคซีนเข็มแรกที่ฉีดให้คนไทยเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ที่ผ่านมา เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปนั้น

           ต่อมาคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2564 หากประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 มีอาการไม่พึงประสงค์ รัฐบาลพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทุกกรณี ตามหลักเกณฑ์เงินจ่ายเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีประชาชนไทยทุกคนที่ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยแบ่งเป็น 3 กรณี คือ 1. ตาย/ทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 4 แสนบาท 2. เสียอวัยวะ/พิการ ไม่เกิน 2.4 แสนบาท และ 3. บาดเจ็บ/เจ็บป่วยต่อเนื่อง ไม่เกิน 1 แสนโดย สปสช. จะกำหนดกลไกเพื่อให้สามารถจ่ายได้ภายใน 5 วัน หลังจากที่คณะกรรมการได้รับเรื่องแล้ว

            มติดังกล่าว แม้รัฐบาลจะให้ความมั่นใจว่า วัคซีนโควิด-19 ทุกชนิดที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในประเทศไทย ได้ผ่านพิจารณาอย่างรอบคอบของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ  มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีศักยภาพสามารถลดการเจ็บป่วยที่รุนแรง ลดการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และลดการเสียชีวิตด้วย คนไทยจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ เศรษฐกิจจะได้กลับมาเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพอีกครั้งก็ตาม แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประชาชนมักจะได้รับข้อมูลว่าการฉีดวัคซีนทำให้เกิดอาการแพ้ มีอาการข้างเคียงมากมาย รวมทั้งอาจเป็นเหตุให้เสียชีวิตในบางราย จนทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่ง ไม่กล้าที่จะฉีดวัคซีนดังกล่าว อันจะทำให้การเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (herd immunity) ซึ่งจะช่วยหยุดการระบาดของโควิด-19 ตามที่รัฐบาลคาดหวัง เป็นไปได้อย่างล่าช้า

              ทั้งนี้ในหลายประเทศได้สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเร็วโดยการจ่ายค่าชดเชยหรือค่าเสียหายให้กับประชาชนในระดับที่สูงมากหากเสียชีวิต เช่น มาเลเซียจ่าย 5 แสนริงกิตมาเลเซีย(ประมาณ 3.7ล้านบาท) สิงคโปร์จ่าย 225,000 ดอลลาร์สิงคโปร์(ประมาณ 5.25 ล้านบาท) ญี่ปุ่นจ่าย 44.2 ล้านเยน(ประมาณ 12.6 ล้านบาท) ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศไทยแล้วเทียบกันไม่ติดเลย เช่นนี้จะเกิดแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับประชาชนได้อย่างไร

             สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงใคร่เรียกร้องไปยังรัฐบาลได้สั่งให้ บอร์ด สปสช. พิจารณาทบทวนการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้ประชาชนอันเนื่องมาจากได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 เสียใหม่ให้เทียบเคียงกับประเทศดังกล่าวข้างต้น ก็จะสามารถเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนให้เกิดขึ้นได้ ในที่สุด

 

แถลงมา ณ วันที่ 8 พ.ค.2564

นายศรีสุวรรณ  จรรยา

เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย้