ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Paper) ต่อการออกแบบกฎหมายต่อต้านการฟ้องคดีปิดปาก (Anti-SLAPP Law) เน้นคดีอาญา

เนื่องด้วยสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) ได้ติดตามและรวบรวมข้อมูลการฟ้องคดีปิดปากในประเทศไทย พบว่า การฟ้องคดีปิดปากส่วนใหญ่เป็นคดีอาญาและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งจนมีจำนวนคดีมากมายจนเป็นที่น่าตกใจ โดยเฉพาะคดีหมิ่นประมาททางอาญา และข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 มาตรา 116 รวมถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่ถูกนำมาใช้กับการแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งกฎหมายเหล่านี้ถูกนำมาตีความบังคับใช้อย่างกว้างขวางกับการใช้เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนที่เป็นคู่ขัดแย้งกับรัฐ และคดีจำนวนมากริเริ่มโดยรัฐเอง

 

การฟ้องปิดปากโดยใช้ข้อหาทางอาญา เป็นการเอื้อให้เกิดการใช้กระบวนการยุติธรรมละเมิดสิทธิของประชาชนในการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม (Right to Fair trial) ไม่ว่าจะโดยการจับกุมควบคุมตัวโดยอำเภอใจ หรือจับกุมโดยไม่มีหมายจับ การอายัดตัวซ้ำซาก การกีดกันการพบญาติและทนายความ การถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดี ทั้งยังสร้างภาระและความยุ่งยากให้ผู้ถูกฟ้องคดี ให้ได้รับความกดดันและเกิดความกลัว 

 

สนส. จึงได้จัดทำรายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Paper) ต่อการออกแบบกฎหมายต่อต้านการฟ้องคดีปิดปาก (Anti-SLAPP Law) เน้นคดีอาญาเนื่องจากถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อให้มีกฎหมายให้ความคุ้มครองการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกโดยปราศจากการแทรกแซงอันเป็นสิทธิเสรีภาพที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เพื่อให้เกิดรูปธรรมในการจัดการกับปัญหาการฟ้องคดีปิดปากเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศต่อไป 

 

ท่านใดสนใจสามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ https://www.slappdatabase.org/reports

สนส. ไม่สงวนสิทธิในการเผยแพร่ และะพัฒนาต่อยอด