ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

นักสังคมสงเคราะห์ภาคสนาม

นักสังคมสงเคราะห์ภาคสนาม

Organization : องค์การลาแชนเดอเลสปัวร์ (La chaine de l’espoir : CDE.)

ประกาศรับสมัครงาน ด่วน!!!!

นักสังคมสงเคราะห์ภาคสนาม

โครงการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กในภาวะยากลำบาก,  องค์การ CDE  Thailand

 

 องค์การลาแชนเดอเลสปัวร์ (La chaine de l’espoir : CDE.) หรือ CDE Thailand เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนนานาชาติ  จดทะเบียนที่ประเทศฝรั่งเศสประเภทองค์กรสาธารณประโยชน์ไม่แสวงหากำไร และไม่มุ่งหวังทางการเมืองและไม่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่ศาสนา   โดยได้ขออนุญาตเข้ามาดำเนินโครงการในประเทศไทยกว่า 25 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

โปรแกรมการศึกษาขององค์การลาแชนเดอเลสปัวร์  ประเทศไทย ขยายพื้นที่การทำงานด้านจิตสังคม การเข้าถึงการศึกษาทีมีคุณภาพ และส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาที่อยู่ภายใต้โครงการฯ ให้ครอบคลุม ทั้งหมด 57 โรงเรียน ในพื้นที่ 5 อำเภอ คือ นางรอง ชำนิ เฉลิมพระเกียรติ พลับพลาชัย และประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  จึงมีความประสงค์รับนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์และนักกิจกรรมพัฒนาเด็กภาคสนามเข้ามาร่วมผลักดันและดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับเด็กที่กำลังตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก/ยากจน/เปราะบาง ให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตในชีวิตได้ เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและของสังคมโดยรวม

CDE Thailand กำลังมองหาคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความกระตือรือร้นและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  มีจิตสาธารณะที่ต้องการสร้างโอกาสที่ดีที่สุดแก่เด็กๆ ในชนบทไทยที่กำลังขาดโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและขาดโอกาสด้านการพัฒนาทักษะชีวิตให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตในสังคมปัจจุบัน  

 

Main objectives of the program:

  • เพื่อส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
  • เพื่อพัฒนากิจกรรมด้านสุขภาพและโภชนาการในโรงเรียน
  • เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กที่อยู่ในสภาวะเปราะบางและวิกฤตให้มีความปลอดภัยและอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อร่างกายโดยรวม

บทบาทหน้าที่  :  ทำหน้าที่ case manager อย่างครบวงจรเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กที่ประสบปัญหา และริเริ่มแนวทางการพัฒนาช่วยเหลือเด็กและครอบครัวให้ผ่านพ้นวิกฤตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ให้ครบ 3 ด้านคือ ด้านการศึกษา สุขภาพ และจิตสังคม

 

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทุกสาขา
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปด้านกระบวนการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ยากลำบาก
  • คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ : ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่, จบสาขาเอกครอบครัวและเด็ก, การสื่อสารภาษาอังกฤษ
  • ค่าตอบแทนเป็นไปตามฐานเงินเดือนขององค์กรและกฎหมายคุ้มครองแรงงาน(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
  • สัญญาจ้างงานปีต่อปี(มีความต่อเนื่อง) และมีระยะทดลองงาน 3 เดือน
  • ส่งใบสมัครงานและประวัติส่วนตัว /จดหมายรับรองการผ่านงาน / จดหมายอ้างอิง มาที่    

vprosper@chainedelespoir.org และ laong@chainedelespoir.org

หมายเหตุ :  CDE Thailand จะทำการคัดเลือกและนัดสัมภาษณ์โดยไม่รอให้ครบกำหนดเวลาประกาศ

รับด่วน ! ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 นี้

Contact : vprosper@chainedelespoir.org


เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Editorials

View more

Lasted contents

View more