ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

รับสมัครบุคลากร จำนวน 2 ตำแหน่ง

รับสมัครบุคลากร จำนวน 2 ตำแหน่ง

Organization : มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.)

 

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.)

 

            มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาของบุคลากรทางด้านสุขภาพ เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติ และคุณลักษณะเหมาะสมตามสภาพสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และแบบแผนการดำเนินโรคที่เปลี่ยนแปลงไป

            มูลนิธิฯ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากร จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

 

ผู้ประสานงานโครงการ  1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1)             วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสาธารณสุข สังคมศาสตร์ การพัฒนาระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้

2)             มีความสามารถในการสรุปประเด็นการประชุมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และ ครบถ้วน และสามารถสื่อสารประเด็นต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสบการณ์ในการบันทึกข้อมูลงานวิชาการ เช่น งานวิจัย การประชุม การอบรมฯลฯ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการจัดทำรูปเล่มรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลได้

3)             มีความสามารถในการประสานงานและการจัดการประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการประชุมทางไกล

4)            มีความรู้ในเรื่องการจัดทำแผนโครงการและงบประมาณ

5)             สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้

6)             มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเครือข่ายและภาคีร่วมงาน และมีทัศนคติการทำงานแบบจิตอาสา

7)             มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางการสื่อสารในระดับดี (พูด ฟัง อ่าน เขียน)

8)            จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีความสามารถและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ มีผลการสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานสากล

9)             สามารถใช้ Microsoft office Excel, Word ได้ดี

10)           มีไหวพริบทักษะในการประสานงานต่าง ๆ ภายในองค์กร

11)           ทำงานได้อย่างเป็นระบบ และเป็นระเบียบ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

 

 

บทบาทหน้าที่

1)             จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการอบรม รายงานความคืบหน้าโครงการ รายงานปิดโครงการ และรายงานวิจัยทางด้านวิชาการอื่นๆ

2)             เขียนโครงการเพื่อขอทุนจากภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

3)             จัดทำและเผยแพร่สื่อความรู้ของมูลนิธิทั้งด้าน electronic และสื่อสิ่งพิมพ์

4)             ติดต่อจัดเตรียมการประชุมและโครงการอบรมของมูลนิธิ รวมถึงประสานงานกับวิทยากรทั้งในและต่างประเทศทั้งการเดินทางและการเบิกจ่ายงบประมาณ

5)             ดูแลการจัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการและวงเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสม

6)             ประสานงาน และจัดเตรียมกิจกรรมและงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เช่น นัดหมายเชิญประชุม จัดประชุม สัมมนา ประชุมวิชาการงานจัดเลี้ยง

7)             จัดเตรียมงานเอกสาร และจัดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ เช่น เอกสารการประชุม รายงานการประชุม เอกสารในการวิจัย เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

8)             จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่าย ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบ หมายรวมไปถึงงานเอกสารประเภทงานจัดซื้อจัดจ้าง  

9)             อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (IT)   1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

          -               วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ บริการจัดการสารสนเทศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

                -               มีผลงานที่เคยทำนำมาแสดงด้วย

                -               มีความรับผิดชอบสูง

                -               อัธยาศัยดี และมีใจรักในงานบริการ

 

บทบาทหน้าที่              

                งานด้าน IT Support 

                -           ดูแลระบบ Server และ Network สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ อุปกรณ์ Software,Hardware,Linux,Firewall

                -           มีความรู้ และทักษะในการแก้ไขปัญหาการใช้งาน อุปกรณ์สำนักงาน (Computer/Printer/Network/อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ)

                -           สามารถติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน, เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานได้เป็นอย่างดี

                -           ตรวจสอบความปลอดภัย ความพร้อมของอุปกรณ์สารสนเทศ

                -           มีความรู้และความสามารถแนะนำการใช้งานโปรแกรมที่จำเป็นในการทำงานได้ เช่น MS.Office / Outlook/อุปกรณ์ IT

                -           สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี

                -           สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

                -           สนับสนุนการทำงานภายในองค์กร

          ด้าน  Webmaster

            -           มีทักษะในการเขียนโปรแกรมภาษา ASP.NET,PHP,VISUAL.NET และสามารถเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลได้ 

                -           สามารถใช้ HTML5, CSS ได้

            -           สามารถใช้โปรแกรม  Adobe Photoshop, illustrator

 

                ด้านสื่อสารองค์กร

            -           มีความชำนาญทางโซเชียล สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่าน Web site  และ Facebook  องค์กร

 

หลักฐานการสมัครงาน

1) ประวัติส่วนบุคคล

2) สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด

3) สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน

4) หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครชาย)

5) ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

6) ใบรับรองการผ่านงาน หรือตัวอย่างผลงาน (ถ้ามี)

---------------------------------------------------------

 

ผู้ที่สนใจ กรุณาส่งจดหมายสมัครงานระบุเงินเดือนที่ต้องการ และหลักฐานการสมัครงานมาที่

สถานที่ทำงาน    เลขที่ 88/20 อาคารคลังพัสดุ  ชั้น 5

                        ซ.สาธารณสุข 6 ถ.ติวานนท์  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000   

เวลาทำงาน        จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. 

ติดต่อสำนักงาน             02-589 2355  หรือ   091-738 6096

Email:   healthprofessionals21@gmail.com  และ  wim.wanicha@gmail.com

Contact : healthprofessionals21@gmail.com / 0817202455


ไอที / ITผู้ประสานงาน / Coordinator

Editorials

View more

Lasted contents

View more