webmaster@thaingo.org

Human Resources Manager (Full time position) / ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (เจ้าหน้าที่เต็มเวลา)

Back
: MAP Foundation
: 8 Feb 2024
21 / February / 2024

MAP Foundation

Human Resources Manager (Full time position)

Location: Chiang Mai, Thailand

           

MAP Foundation is a registered Thai foundation working to support the rights of migrant workers from Myanmar (Burma). Together with migrant communities, MAP works on issues of labour rights, access to education, the right to health, and women’s rights and empowerment.

 

Job Summary:

The Human Resource Officer is a full time (40hrs a week) position and reports to the Director. The Human Resource Officer oversees the human resources functions and some administration for the foundation including development and oversight of some organizational policies, especially chid protection and safeguarding. The Human Resource Officer also provides support for MAP staff capacity building, oversees non-Thai interns and volunteers, and contributes to the overall development of MAP Foundation. This position may also contribute to MAP Foundation through periodic networking and communication.

 

Duties:

Human resources

1. Assist in recruitment and contract administration:

 • Ensure that accurate job descriptions and terms of employment are in place with contracts in English and Thai or Burmese.
 • Recruitment for vacant positions including coordinating interviews and conducting reference checks
 • Prepare and organize new staff orientation.
 • Follow up with new staff and coordinate review for probationary period.
 • Conduct Exit interview, and follow up handover process.

 

2. Staffing support:

 • Maintain all files and confidential information of personnel (digital and hard copies).
 • Ensure follow-up on probation, performance review, contract renewal.
 • Follow-up appraisal procedures.
 • Plan and organize staff capacity building and organizational development activities with the Director and the Coordinating Committee.
 • Act as contact person and handle internal and external grievances with relevant supervisors and the coordinating committee based on the organisational policies.
 • Promote regular recording of time sheets and leave forms.
 • Help coordinate other staff events as needed.

 

3. Assist with visas, work permits and other documents required.

 • Monitor and handle visa applications, work permits, renewals, and termination for non-national staff.

 

4. Ensure all HR policies and procedures are readily available to all staff

- Coordinate and make sure that the policies and organisational handbook is up to date and available in staff languages (in Thai, Burmese and English, and Shan as needed)

- Contribute to updating or development of policy by researching and drafting related policies, liaising with resource persons or donors, and ensuring that staff are involved using a participatory approach.

 

5. Coordinate administration of intern / Volunteer programmes

- Manage the volunteer/intern program for non-Thai volunteers, including responding to enquiries, interviews, assisting with visas, placement, other logistics and evaluation.

- Oversee interns during their placement and ensure that they have activities that are meaningful to the organisation.

 

Programme support

 • Assist Project teams in translating and/or editing donor reports as requested.
 • Respond to enquiries from other organisations and researchers, and organise visits to MAP Foundation to meet with staff to discuss migration related topics.

 

Skills and Competencies:

 • Desire to work in a non-profit work environment for the cause of migrant workers from Myanmar
 • Collaborative work approach including participatory methodologies
 • Able to manage confidential information
 • Ability and experience in working in multi-cultural environment relevant to the Thai-Burma Border
 • Analytical ability and problem-solving skills in relation to employee concerns and management policy
 • Good interpersonal and mediating skills
 • Conflict management skills and experience
 • Experience with HR processes and policy development
 • Language skills: Thai (required) with English or Burmese language skills an advantage.

 

Pay scale and benefits

Starting pay is 18,000 Baht per month.

Annual bonus according to availability, plus annual salary increase.

Social security is provided.

 

Please send CV and cover letter to jobsatmap@gmail.com with the subject “HR manager” by February 21, 2023.

Only shortlisted candidates will be contacted.

 


 

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์  (MAP)

รับสมัครผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (เจ้าหน้าที่เต็มเวลา)

สถานที่ทำงาน : จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย


มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ หรือมูลนิธิ MAP เป็นมูลนิธิที่จดทะเบียนในประเทศไทย ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนสิทธิของแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมาร์ (พม่า) โดยการร่วมมือกับชุมชนแรงงานข้ามชาติ MAP ทำงานในประเด็นด้านสิทธิแรงงาน การเข้าถึงการศึกษา สิทธิทางด้านสุขภาพ และสิทธิและการเสริมอำนาจของผู้หญิง

 

ลักษณะงานโดยสรุป :

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเต็มเวลา (40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) และรายงานต่อผู้อำนวยการ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลดูแลงานภาพรวมด้านทรัพยากรบุคคลและการบริหารงานบางส่วนของมูลนิธิฯ รวมถึงการพัฒนาและการกำกับดูแลนโยบายขององค์กรบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการคุ้มครองและการปกป้องเด็ก และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังทำงานสนับสนุนการสร้างเสริมศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ MAP ดูแลนักศึกษาฝึกงานและอาสาสมัครที่ไม่ใช่ชาวไทย กับทำงานพัฒนามูลนิธิ MAP โดยภาพรวมอีกด้วย นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนี้ยังอาจทำงานสนับสนุนการสื่อสารและการทำงานกับเครือข่ายของมูลนิธิฯ เป็นระยะ

 

หน้าที่ :

ด้านทรัพยากรบุคคล

1. การสรรหาบุคคลากรและบริหารสัญญาจ้างงาน :

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลักษณะงานและเงื่อนไขการจ้างงานมีความถูกต้องสอดคล้องกับสัญญาที่เป็นภาษาอังกฤษและไทยหรือพม่า
 • รับสมัครตำแหน่งงานว่าง รวมทั้งประสานงานเพื่อการสัมภาษณ์ และดำเนินการขอความเห็นจากบุคคลอ้างอิงของผู้สมัครงาน
 • จัดเตรียมและจัดให้มีการปฐมนิเทศแก่เจ้าหน้าที่ใหม่
 • ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ใหม่ในช่วงทดลองงาน และประสานงานเพื่อการประเมินผลการทดลองงาน
 • ดำเนินการสัมภาษณ์กรณีเจ้าหน้าที่จะออกจากตำแหน่งงาน และติดตามกระบวนการส่งมอบงานให้เจ้าหน้าที่คนที่จะรับช่วงงานต่อ

 

2. การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ :

 • เก็บรักษาไฟล์และข้อมูลลับ (ไฟล์ดิจิทัลและไฟล์เอกสารกระดาษ) ของบุคลากรทั้งหมดของมูลนิธิฯ
 • ติดตามเพื่อให้มีผลการทดลองงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการต่อสัญญาจ้างงานใหม่
 • ติดตามกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
 • วางแผนและจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่และการพัฒนาองค์กรร่วมกับผู้อำนวยการและคณะกรรมการผู้ประสานงาน
 • ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อและจัดการกรณีข้อร้องทุกข์ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการผู้ประสานงานตามนโยบายขององค์กร
 • ส่งเสริมการบันทึกเวลาทำงานและการลงบันทึกในแบบฟอร์มการลาอย่างสม่ำเสมอ
 • ช่วยประสานงานกิจกรรมอื่นๆ ของเจ้าหน้าที่ตามความจำเป็น

 

3. การช่วยเหลือเรื่องวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน และเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น :

 • ติดตามและจัดการเรื่องการยื่นขอวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน การต่ออายุเอกสารต่างๆ และการเลิกจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีสัญชาติไทย

 

4. การตรวจสอบให้แน่ใจว่า นโยบายและข้อปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดพร้อมใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคน :

 • ประสานงานและตรวจสอบให้แน่ใจว่า นโยบายและคู่มือองค์กรมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และมีการจัดเตรียมหรือแปลให้พร้อมใช้ในภาษาต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ (ภาษาไทย พม่า และอังกฤษ และภาษาไทใหญ่ตามความจำเป็น)
 • มีส่วนร่วมในการปรับปรุงให้ทันสมัยหรือการพัฒนานโยบายโดยใช้การวิจัยและจัดทำร่างนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงานกับผู้มีองค์ความรู้หรือแหล่งทุนต่างๆ และทำให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและการปรับปรุงนโยบาย

 

5. การประสานงานการบริหารโครงการฝึกงาน/อาสาสมัคร :

 • บริหารจัดการโครงการอาสาสมัคร/นักศึกษาฝึกงานสำหรับอาสาสมัครที่ไม่ใช่ชาวไทย รวมถึงการตอบคำถาม การสัมภาษณ์ การช่วยเหลือเรื่องวีซ่า การบรรจุงาน งานโลจิสติกส์อื่นๆ และการประเมินผล
 • ดูแลผู้ฝึกงานในระหว่างการบรรจุงาน และทำให้แน่ใจว่าผู้ฝึกงานได้รับมอบหมายให้ทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่มีความหมายต่อองค์กร

การสนับสนุนโครงการ

 • ช่วยเหลือทีมงานของโครงการต่างๆ ในการแปล และ/หรือแก้ไขรายงานสำหรับส่งแหล่งทุนตามการร้องขอ
 • ตอบคำถามจากองค์กรและนักวิจัยอื่นๆ และจัดให้มีการเยี่ยมชมมูลนิธิ MAP เพื่อพบปะกับเจ้าหน้าที่เพื่อหารือในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ

 

ทักษะและความสามารถ :

 • มีความประสงค์จะทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไรเพื่อประโยชน์แก่แรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมาร์
 • มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นรวมทั้งการทำงานแบบมีส่วนร่วม
 • มีความสามารถในการจัดการข้อมูลที่เป็นความลับได้
 • มีความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชายแดนไทย-พม่า
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์และมีทักษะการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อกังวลต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ และนโยบายด้านการจัดการ
 • มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และการไกล่เกลี่ยที่ดี
 • มีทักษะและประสบการณ์การจัดการความขัดแย้ง
 • มีประสบการณ์เรื่องกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลและการพัฒนานโยบาย
 • มีทักษะด้านภาษา : ภาษาไทย (จำเป็น) หากมีทักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาพม่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ค่าจ้างและผลตอบแทนอื่นๆ

เงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาทต่อเดือน

โบนัสประจำปีตามความพร้อมขององค์กร และมีการปรับเพิ่มเงินเดือนประจำปี

มีประกันสังคมให้

 

กรุณาส่ง CV และจดหมายสมัครงานมาที่ jobsatmap@gmail.com โดยระบุหัวข้อ “HR manager” ภายในวันที่ 21กุมภาพันธ์ 2567 เฉพาะผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้นที่จะได้รับการติดต่อ

Contact : jobsatmap@gmail.com

Comments

ขณะนี้มีเวปไซด์ปลอม หลอกให้โอนเงินบริจาคในนาม Oxfam โดยใช้ชื่อว่า th-oxfam.org กับ th-oxfam.com จึงขอแจ้งมา ณ ที่นี้ว่าปัจจุบัน องค์การอ็อกแฟมในประเทศไทยไม่ได้เปิดระดมทุนจากประชาชนทั่วไป และไม่มีการเปิดรับบริจาคใดๆ ทั้งสิ้น
โปรดระวังผู้ไม่หวังดีแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเงินบริจาคจากท่าน

At present, there are fake website under the names of th-oxfam.org and th-oxfam.com asking for donation, therefore, kindly be informed that Oxfam in Thailand currently does not accept any individual donation from the public and does not conduct any fundraising activity.
Please beware of donation scams!


เตือนภัย! ขณะนี้มีเว็บไซต์ปลอมและกลุ่มไลน์หลอกให้โอนเงินบริจาคให้แก่ Save the Children Thailand ทางมูลนิธิขอแจ้งว่าเว็บไซต์ของเรามีเพียง http://thailand.savethechildren.net เท่านั้น Save the Children Thailand ไม่อนุญาตให้บุคคลใดเรียกร้องและรับเงินบริจาคแทนมูลนิธิ และจะไม่ขอเงินบริจาคผ่านทางไลน์ หากท่านสงสัยว่าอาจจะกำลังถูกหลอกลวง กรุณาแจ้งตำรวจได้ทาง https://www.pct1599.net

Beware! There are currently fake websites and unauthorised LINE groups calling for donation, falsely claiming to be associated with Save the Children Thailand. Please be informed that our official website is http://thailand.savethechildren.net. We do not authorise any individuals to call for and accept donations on our behalf, and never ask for donations through LINE. If you have concerns that you are being deceived, please report directly to the police reporting channel - https://www.pct1599.net.

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112