ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์

รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์

Organization : สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

บ้านพักฉุกเฉิน ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ ³สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา

เลขที่ 501/1 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 Tel. 0-2929-2301-5  Fax 0-2566-3481

 

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ  (บ้านพักฉุกเฉิน)

        รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์    ๑  ตำแหน่ง บ้านพักฉุกเฉิน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๓ เป็นที่พักพิงชั่วคราวให้แก่ผู้หญิง และเด็กที่เดือดร้อนประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงความรุนแรงในครอบครัว  สามีทอดทิ้งหรือทำร้ายร่างกายและจิตใจ ความรุนแรงทางเพศในชุมชน รวมถึงกรณีถูกข่มขืน ฯลฯ  โดยให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย อาหาร ดูแล สุขภาพอนามัย รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ทักษะชีวิตและกำลังใจ ใช้หลักการสังคมสงเคราะห์และกระบวนการจัดกลุ่มบำบัดทางจิต เพื่อนำไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเองสามารถ ดำเนินชีวิตในสังคมได้ปกติสุข


คุณสมบัติ

  • การศึกษา ปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาและทำงานให้ความช่วยเหลือแก่หญิงที่ประสบความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ
  • มีทักษะด้านงานสังคมสงเคราะห์
  • มีความรู้เรื่องกฎหมายและ พรบ.ที่เกี่ยวข้อง มีความรอบรู้ในงาน
  • จิตสำนึกในการบริการ และความสามารถในการติดต่อสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์

 

สอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครพร้อมประวัติได้ที่

ฝ่ายบริหารงานบุคคล   admin@apsw-thailand.org หรือสมัครด้วยตนเอง  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

เลขที่  501/1 ถ.เดชะตุงคะ  แขวงสีกัน  ดอนเมือง  กรุงเทพฯ  10210

โทร.  02-929-2301 ต่อ 104 ,02-929-2310

ตั้งแต่บัดนี้ -  31 มีนาคม 2566

Contact : admin@apsw-thailand.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activist
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more