ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

พนักงานบัญชี (ประจำสำนักงานเชียงใหม่)

เปิดรับสมัครงาน

มูลนิธิแอ๊ดแวนตีสเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์

(แอ๊ดดร้า ประเทศไทย)

 

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี (ประจำสำนักงานเชียงใหม่)

 

ADRA เป็นเครือข่ายระดับโลกขององค์กรอิสระเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ก่อตั้งในปี ค.ศ.1983 โดย คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์ แอ๊ดแวนตีส เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการพัฒานาผู้คน ชุมชน และการบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติต่างๆ แอ๊ดดร้า ประเทศไทย ทำงานช่วยเหลือคนยากไร้และทุกข์ยากเพื่อยืนหยัดความยุติธรรมและการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นผ่านการเสริมสร้างพลังอำนาจให้กับเครือข่ายภาคีและการมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

ถ้อยแถลงวัตถุประสงค์: รับใช้มนุษย์ชาติ เพื่อให้พวกเขามีชีวิตตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า

ซึ่งดำเนินงานควบคู่ไปกับคำขวัญขององค์กร คือ ความยุติธรรม ความเมตตา ความรัก  

 

แอ๊ดดร้า ประเทศไทย กำลังสรรหาบุคคลที่สนใจทำงานร่วมกับเราในตำแหน่ง พนักงานบัญชี (ประจำสำนักงาน จังหวัดเชียงใหม่)

 

วันที่คาดว่าจะเริ่มงาน: ทันที

วันปิดรับสมัคร: 5 พฤษภาคม 2566

สัมภาษณ์รอบแรก 31 มีนาคม 2566 และ สัมภาษณ์รอบสอง 5 พฤษภาคม 2566

(ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ หากมีประสบการณ์การฝึกงานหรือทำงานมาบ้างแล้ว)

 

ขอบเขตการทำงาน: พนักงานบัญชี จะมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานใกล้ชิดกับผู้ช่วยงานธุรการโครงการและแคชเชียร์เพื่อรวบรวมตรวจสอบใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆ จากโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด และบันทึกลงในระบบเพื่อทำรายงานการเงินประจำเดือนให้กับโครงการ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบทั่วไป:

 • ตรวจสอบและคีย์ข้อมูลบันทึกของรายรับและรายจ่ายของโครงการ
 • ตรวจสอบ่ใบเสร็จและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัตินโยบายการเงินและการจัดซื้อจัดจ้างของแอ๊ดดร้า ประเทศไทย
 • งบประมาณ – ช่วยวางแผนเตรียมงบประมาณและติดตามการใช้จ่ายในแต่ละเดือน เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
 • โอนงบประมาณในแต่ละเดือนให้กับโครงการ
 • ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนตรวจสอบการทำงานในพื้นที่โครงการเพื่อสนับสนุนงานด้านธุรการและการเงิน
 • งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ จากหัวหน้างาน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • การศึกษา ระดับปริญาตรี ด้านบัญชีหรือด้านที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีหรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในระดับสื่อสารได้
 • พิมพ์เอกสาร จดหมายต่างๆ เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้

 

ทักษะความสามารถอื่นๆ:

 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและหลากหลายงานได้
 • มีความคิดริเริ่มใหม่ๆ และจัดการการทำงานได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องกำกับดูแลมาก
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ แอพพลิเคชั่น อีเมลล์ และอินเตอร์เน็ตได้
 • สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานสถิติการเงินในรูปแบบ Excel Spread Sheet ได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Office โดยเฉพาะ Excel Spreadsheet หากสามารถใช้โปรแกรมบัญชีการเงิน Sun-Plus และโปรแกรมจดหมายอิเลคทรอนิกส์ Outlook ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการสื่อสารกับต่างวัฒนธรรมได้ดี
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และรถมอเตอร์ไซด์

 

ขั้นตอนการรับสมัคร:

ให้เขียนหัวเรื่อง EmailApplying for Accountantและส่งจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว CV เงินเดือนที่คาดหวัง สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบขับขี่ สำเนาวุฒิการศึกษา และ สำเนาเกียรติบัตรต่างๆ มาที่ hr@adrathailand.org ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม ก่อน 17.00 น.

 

โดยมูลนิธิจะทำการคัดเลือกผู้สมัครรอบแรก ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 และหากยังไม่มีผู้สมัครที่เหมาะสม จะทำการคัดเลือกอีกครั้งในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566

หมายเหตุ: ทางมูลนิธิจะติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลากรเท่านั้น ทางแอ๊ดดร้า ประเทศไทยมีความรับผิดชอบในเรื่องของการปกป้องคุ้มครองและสวัดิการต่างๆให้กับเด็กและผู้ใหญ่เปราะบาง ทางเราจะคัดเลือกบุคลากรที่สามารถทำงานภายใต้นโยบายการปกป้องคุ้มครอง ดังนั้นเราจึงใช้ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรเพื่อให้แน่ใจว่าได้เลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน องค์กร ข้อเสนอการจ้างงานจะขึ้นอยู่กับการตรวจสอบประวัติด้วย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ hr@adrathailand.org หรือ โทร 053 839 402 ต่อ 12

 

Contact : hr@adrathailand.org


บัญชี / Accountantการเงิน / Financierธุระการ / Administrative
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more