ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Fellowship Program)

โครงการ "ผู้นำการเปลี่ยนแปลง" (Teach For Thailand Fellowship Program) เป็นตำแหน่งงานเต็มเวลา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายผู้นำที่ทำงานเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เด็กไทยทุกคน ผู้เข้าร่วมโครงการจะปฎิบัติหน้าที่ "ครู" ในโรงเรียนที่มีบริบทท้าทายเป็นเวลา 2 ปี และทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่จะช่วยให้พวกเขากำหนดอนาคตที่ดีกว่าให้กับตนเองและคนรอบข้าง

ตลอดระยะเวลาสองปี Fellows จะฝึกฝนพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะวิชาชีพและทักษะการทำงานกับชุมชนผ่านบทบาทครู และได้รับเงินเดือน 18,000 บาท (ไม่เว้นช่วงปิดเทอม) และเมื่อจบกระบวนการสองปีดังกล่าวไปแล้ว  Fellows จะเปลี่ยนสถานะเป็น Teacher For Thailand Ambassadors โดยจะเป็นสมาชิกของเครือข่ายศิษย์เก่า Teach For Thailand Alumni Network และ Teach For All Network พร้อมทั้งทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรของ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ทั้งในและต่างประเทศ และร่วมขับเคลื่อนการศึกษาในภาคส่วนต่าง ๆ 

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป หรือกำลังศึกษาอยู่ และจะจบการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 คณะหรือสาขาใดก็ได้ 
 • มีสัญชาติไทย และสามารถทำงานในประเทศไทยได้ถูกต้องตามกฏหมาย
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
 • ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติหน้าที่ในบทบาท "ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง" ผ่านการสอนเต็มเวลาในโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษา ในระดับชั้นมัธยมต้นเป็นเวลาสองปี โดยจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายใน 3 กลุ่มวิชาหลักคือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ วิชาใดวิชาหนึ่ง
 • สร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้ให้นักเรียนที่ส่วนใหญ่มาจากชุมชนรายได้น้อย ทั้งพื้นฐานทางครอบครัวและพื้นฐานอื่น ๆ ที่ท้าทาย พร้อมทำงานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงชุมชน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่เข้าไปทำงาน
 • ปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการใน 15 จังหวัด ผู้สมัครมีสิทธิแจ้งจังหวัดที่ต้องการไปปฎิบัติงานได้
 • เข้าร่วมการฝึกอบรมของโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เริ่มตั้งแต่ช่วงฝึกอบรมระยะเวลา 6-8 สัปดาห์ ในช่วงก่อนปฏิบัติงาน การฝึกอบรมต่อเนื่องในทุกเทอม (LDC) การแลกเปลี่ยนพื้นที่ในการเรียนรู้ทุกเดือน (Learning Circle) และโอกาสในการฝึกงานภาคฤดูร้อน

สวัสดิการ

 • เงินเดือน 18,000 บาท/ เดือน
 • การฝึกอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และกระบวนการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำอย่างเข้มข้นตลอดสองปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ
 • โอกาสการฝึกงานช่วงปิดเทอม

ระยะเวลาการเริ่มปฏิบัติงาน

 • ฝึกอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566
 • เริ่มปฏิบัติงานในโรงเรียน ช่วงปลายเดือนตุลาคม หรือต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ช่องทางการสมัคร: https://tft-fellowship.org

เทคนิคการกรอกใบสมัคร: https://sites.google.com/teachforthailand.org/tft-academy/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%81/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

Contact : recruitment@teachforthailand.org


บัญชี / Accountantการเงิน / Financierไอที / ITที่ปรึกษา / Consultantผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative project developerเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerระดมทุน / Fundraisingกราฟิก / Computer Graphicผู้ช่วย / Assistantเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activistผู้จัดการโปรเจค / Project managerทรัพยากรณ์มนุษย์ / Human resourcesล่าม , นักแปลภาษา / Translatorนักวิจัย / Researcherนักกฎหมาย / Lawyerนักพัฒนางานเขียน / Creative content developerนักสื่อสารออนไลน์ / Online communicationผู้อำนวยการ / Directorผู้บริหาร / Administratorธุระการ / Administrativeเลขานุการ / Secretary
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more