ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

Technical Support Officer (ด้านสิทธิและการรณรงค์นโยบายสำหรับแรงงานข้ามชาติ)

Technical Support Officer (ด้านสิทธิและการรณรงค์นโยบายสำหรับแรงงานข้ามชาติ)

Organization : มูลนิธิรักษ์ไทย : A member of CARE International.

Technical Support Officer (ด้านสิทธิและการรณรงค์นโยบายสำหรับแรงงานข้ามชาติ)

 

ขอบเขตงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Responsibilities)

 1. วิเคราะห์กระบวนการทำงานและพัฒนากรอบการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ
 2. สนับสนุนกระบวนการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ
 3. จัดทำข้อมูลวิชาการด้านกับกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในกลุ่มประชากรข้ามชาติของมูลนิธิรักษ์ไทย
 4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทยที่เกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษา รับเรื่องร้องเรียน ช่วยเหลือ และประสานส่งต่อ กรณีแรงงานข้ามชาติถูกละเมิดสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน
 5. ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการผลักดันนโยบายที่เป็นผลบวกต่อการส่งเสริมสิทธิและคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติ
 6. ดำเนินการพัฒนากลไกการติดตามและประเมินผลโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติ
 7. เป็นตัวแทนของมูลนิธิรักษ์ไทยในการพัฒนาเครือข่าย และเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นการส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติ
 8. รับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร (Qualifications, Experience and Competencies)

 1. ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางนิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/สังคมศาสตร์/การวิจัยและพัฒนา
 2. ประสบการณ์ในงานพัฒนา การติดตามและประเมินผลงานพัฒนา อย่างน้อย 3 ปี
 3. มีทักษะการเขียนรายงาน จัดการความรู้ และการจัดทำเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวกับสิทธิแรงงาน
 4. มีประสบการณ์ในการทำงานกับกลุ่มประชากรข้ามชาติ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิแรงงาน
 5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดีมาก (พูด อ่าน เขียน)
 6. ความสามารถในการใช้ Computer MS-office ดีมาก

Benefit package:

- Social security                                 - Life & Health Insurance (+Dental allowance)

- Provident Fund                               - 13th Month salary

- 11 days+ Annual Leave                 - Salary increment – performance based rate

- Learning & Development              - Work: Mon-Fri from 8.00 – 17.00 or 9:00-18:00+ Flexi hour

- Etc.         

 

Please send your CV to    hrrecruit@raksthai.org  

Contact : hrrecruit@raksthai.org / 080 660 1999 , 063 642 6587 , 02 014 7322 Ext. 103 -104


ผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative project developerเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more