ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการฯ

มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.)

มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัยเป็นองค์กรที่ดำเนินงานโดยไม่มุ่งหวังกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิด “ความปลอดภัยทางถนน” ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และแหล่งทุนอื่นๆ ในการทำหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดการทำงานในลักษณะเครือข่ายขององค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและใช้ข้อมูลจากระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรทางบกที่มีอยู่และสร้างขึ้นใหม่ เชื่อมประสานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง และใช้ความรู้และข้อมูลสำหรับการพัฒนานโยบาย รวมทั้งนำมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางบกทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ

รับสมัครตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัย ในโครงการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)

ลักษณะงานและหน้าที่ : ให้เกิดงานวิชาการ ในระดับโครงการ/ชุดโครงการ ดังนี้

 1. ประสานงานเพื่อจัดกระบวนการพัฒนาภาพรวม/แผนงานวิจัย โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใต้คำแนะนำของผู้จัดการโครงการฯ
 2. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ และสามารถจัดทำสรุปในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย
 3. ติดตามงานให้เกิดการดำเนินงานตามแผนของชุดโครงการที่ได้กำหนดไว้
 4. ร่วมสนับสนุนจัดกระบวนให้เกิดโครงร่างงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของแผนงาน
 5. ประสานงาน จัดประชุม และติดตาม เพื่อให้การพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่เสนอขอทุนสนับสนุนได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง
 7. ติดตามหรือจัดให้เกิดกระบวนการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ จนโครงการเสร็จสิ้น
 8. สนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการ เช่น การจัดประชุม ดูแลเนื้อหาการประชุม สรุปและติดตามความก้าวหน้าของการประชุม เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง นักวิชาการ นักวิจัย ผู้จัดการโครงการฯ ภาคี และมูลนิธิฯ
 9. จัดประชุมและสรุปประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย
 10. จัดทำหรือประสานการจัดทำเอกสารวิชาการที่เกิดจากผลการวิจัย/ศึกษา/ทบทวนองค์ความรู้ และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ชุดโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 11. มีความรู้พื้นฐานการจัดการโครงการ การจัดการบัญชี เอกสารการเงิน สามารถสรุปรายงานการเงิน ในขณะลงพื้นที่ปฏิบัติงาน และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ให้ทุน

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี - โท ทุกสาขา ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

อัตราเงินเดือน 18,000-20,000 บาท (ตามประสบการณ์)

ระยะเวลาโครงการ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 ธันวาคม 2567

คุณสมบัติทั่วไป

 1. มีความสามารถ/ทักษะ ในการอ่าน จับประเด็น สรุปใจความสำคัญ และจัดทำเอกสารสรุปประเด็น
 2. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint
 3. มีทัศนคติที่ดี พร้อมเรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ และมีความอดทน
 4. มีทักษะในการสืบค้น รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น
 5. มีความสามารถในการประสานงานหน่วยงานทุกระดับ (ระดับพื้นที่ ส่วนกลาง นโยบาย)
 6. หากมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการความรู้/งานวิจัย ติดต่อประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน และประเมินผล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. สามารถเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้เดือนละ 1-2 อาทิตย์
 8. หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน : มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย

ชั้น 4 อาคารพร้อมพันธ์ 2 ซอยลาดพร้าว 3

เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

ผู้สนใจสามารถส่งหลักฐานการสมัคร ได้แก่

1). ประวัติส่วนบุคคล

2) สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด

3) สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน

4) หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครชาย)

5) ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

6) ใบรับรองการผ่านงาน หรือตัวอย่างผลงาน (ถ้ามี)

E-mail : thanomsri@roadsafetythai.org ติดต่อ คุณถนอมศรี วาสนะตระกูล โทรศัพท์ 090-889-7614

หรือทางไปรษณีย์ ที่

มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) เลขที่ 1 ห้อง 407-408 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ซอยลาดพร้าว 3

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-938-8490 โทรสาร 02-938-8827

(วงเล็บมุมซอง สมัครงาน)

Contact : thanomsri@roadsafetythai.org / 090-889-7614


นักวิจัย / Researcher
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more