ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ

Organization : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

หากคุณ เป็นคนรุ่นใหม่ ความคิดก้าวหน้า อยากร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคม เชิญชวนมาร่วมงานกับเรา....

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานที่ 3 ตำแหน่ง

(ทนายความ,เจ้าหน้าที่โครงการ และ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการ )

 

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ ด้านสิทธิมนุษยชน มีเจตจำนงในการทำงานเพื่อขจัดการตีตราและเลือกปฏิบัติในสังคม โดย...

 • ส่งเสริมความเข้าใจและผลักดันกฎหมายนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิสุขภาพ สิทธิแรงงาน            สิทธิทางเพศ สิทธิผู้ใช้ยาเสพติดและสิทธิด้านเอดส์ กฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล ร่างกฎหมายยาเสพติดภาคประชาชน เป็นต้น
 • รณรงค์สื่อสารสาธารณะในประเด็นสิทธิมนุษยชน สิทธิด้านเอดส์ สิทธิแรงงาน การตีตราและเลือกปฏิบัติ ฯลฯ
 • สร้างการเรียนรู้ให้กับเครือข่ายประชาชน องค์กรเอกชน รัฐ เพื่อเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับที่มา กระบวนการเกิดความคิดอัตโนมัติด้านลบ ผลกระทบที่เกิดจากการตีตราและการเลือกปฏิบัติ รวมถึงแนวทางในการลดการตีตราเลือกปฏิบัติในสังคม ด้วยการลงมือที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง และการทำงานของตนเอง
 • พัฒนาศักยภาพกลุ่มประชากรให้มีความสามารถในการจัดการปัญหาการตีตราและเลือกปฏิบัติในกลุ่มของตนเอง  รวมถึงการลดการตีตราภายในตนเอง
 • ให้การช่วยเหลือ เยียวยา ปกป้องคุ้มครอง เจรจา ไกล่เกลี่ย เมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น

ตำแหน่ง ทนายความ

ขอบเขตงาน

 1. รับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษาและดำเนินการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ร้องเรียน โดยเฉพาะกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ เช่น  ผู้ใช้สารเสพติด แรงงานข้ามชาติ พนักงานบริการ ผู้มีเชื้อเอชไอวี  เป็นต้น
 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
 3. จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน ให้กับทีมทำงานและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการรับเรื่องร้องเรียนและการให้การช่วยเหลือทางกฎหมาย
 4. ประสานงานและวางแผนการจัดประชุม สัมมนา ทางด้านกฎหมาย นโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. รวบรวมและจัดทำรายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ เพื่อพัฒนาคุณภาพการรับเรื่องร้องเรียนและการให้การช่วยเหลือของมูลนิธิฯ รวมทั้งนำข้อมูลการร้องเรียนมาใช้ในการพัฒนาข้อเสนอเชิงกฎหมายและนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6. จัดทำแผนกิจกรรมและแผนงบประมาณประจำเดือนในความรับผิดชอบ

เพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร

 1. รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน รายไตรมาส
 2. เข้าร่วมการประชุม กิจกรรมต่างๆ ที่มูลนิธิฯและโครงการจัดขึ้น
 3. ช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 1. เชื่อว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมได้
 2. ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นการถูกละเมิดสิทธิ
 3. ไม่จำกัดเพศ และอายุ
 4. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความ
 5. มีคุณลักษณะสำคัญของการทำงานเป็นทีม
 6. ชอบงานสนุก งานง่ายก็ชอบทำ งานยากก็ชอบทำ
 7. ทำงานบนความแตกต่างหลายหลายของบุคคลได้
 8. ประสานงาน ไม่ประสานงา สื่อสารได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้
 9. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้
 10. มีความยืดหยุ่น สามารถทำงานนอกเวลาและต่างจังหวัดได้
 11. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 12. ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ได้จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ค่าตอบแทน :  20,000 – 25,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)        

สวัสดิการ : ประกันสังคม/เงินสะสม/ค่าเล่าเรียนบุตรหรือค่าดูแลบิดามารดา/ประกันชีวิตหมู่/เงินเดือนเดือนที่ 13 /วันหยุดพิเศษประจำปี

 

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการฯ

ขอบเขตงาน

 1. กำกับ ดูแล ภาพรวมการดำเนินงานโครงการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อให้เป็นไปตามแผน
 2. จัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณเพื่อขออนุมัติค่าใช้จ่ายประจำเดือน
 3. ประสานงาน และเตรียมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนโครงการที่วางไว้ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี สอดคล้องตามระยะเวลาและแผนงบประมาณที่วางเอาไว้
 4. รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน รายไตรมาสของโครงการฯ
 5. รวบรวม ตรวจสอบใบเสร็จ ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในความรับผิดชอบ
 6. เข้าร่วมการประชุม กิจกรรมต่างๆ ที่มูลนิธิฯและโครงการจัดขึ้น
 7. ช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 1. เชื่อว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมได้
 2. ทำงานบนความแตกต่างหลายหลายของบุคคลได้
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีคุณลักษณะสำคัญของการทำงานเป็นทีม
 4. ไม่จำกัดเพศ และอายุ
 5. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือที่เกี่ยวข้อง
 6. ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผน
 7. ชอบงานสนุก งานง่ายชอบทำ งานยากก็ชอบทำ
 8. ประสานงาน ไม่ประสานงา สื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้
 9. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้
 10. มีความยืดหยุ่น สามารถทำงานนอกเวลาและไปต่างจังหวัดได้
 11. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 12. มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้/ฝึกอบรม/การนำกระบวนชวนคิดชวนคุยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 13. ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ได้จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ค่าตอบแทน :     18,000-22,000  บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)      

สวัสดิการ : ประกันสังคม/เงินสะสม/ค่าเล่าเรียนบุตรหรือค่าดูแลบิดามารดา/ประกันชีวิตหมู่/เงินเดือนเดือนที่ 13 /วันหยุดพิเศษประจำปี

 

 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ

ขอบเขตงาน

 1. สนับสนุนเจ้าหน้าที่โครงการฯ ในการติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วม สถานที่ และเตรียมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนโครงการที่วางไว้ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี สอดคล้องตามระยะเวลาและแผนงบประมาณที่วางเอาไว้
 2. รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน รายไตรมาสของโครงการฯ นำส่งเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
 3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายภายใต้โครงการฯ จัดทำและตรวจสอบใบเสร็จ ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในความรับผิดชอบ ภายในวันที่ 5 ของเดือน ก่อนนำส่งเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อนำส่งฝ่ายบัญชี-การเงินต่อไป
 4. เข้าร่วมการประชุม กิจกรรมต่างๆ ที่มูลนิธิฯและโครงการจัดขึ้น
 5. ช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 1. เชื่อว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมได้
 2. ทำงานบนความแตกต่างหลายหลายของบุคคลได้
 3. วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส.
 4. ไม่จำกัดเพศ และอายุ
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีคุณลักษณะสำคัญของการทำงานเป็นทีม
 6. ชอบงานสนุก งานง่ายชอบทำ งานยากก็ชอบทำ
 7. ประสานงาน ไม่ประสานงาน สื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้
 8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel,ได้
 9. มีความยืดหยุ่น สามารถทำงานนอกเวลาและไปต่างจังหวัดได้
 10. มีประสบการณ์ในการเป็น Admin จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 11. ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ได้จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ค่าตอบแทน :   15,000-20,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

สวัสดิการ : ประกันสังคม/เงินสะสม/ค่าเล่าเรียนบุตรหรือค่าดูแลบิดามารดา/ประกันชีวิตหมู่/เงินเดือนเดือนที่ 13 /วันหยุดพิเศษประจำปี

 

 

สนใจมาเป็นทีมเดียวกันกับเรา

ส่งใบสมัครแนะนำตัว ประวัติการทำงาน มาที่อีเมล์ : foundationforaidsrights@gmail.com หรือ

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์

133/235 หมู่บ้านรื่นฤดี 3 ถ.หทัยราษฎร์ แขวง/เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10150

โทร 02-1715135

เปิดรับสมัครจนถึงวันที่   15  กุมภาพันธ์  2566

Contact : foundationforaidsrights@gmail.com


บัญชี / Accountantการเงิน / Financierผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerผู้ช่วย / Assistantเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activistธุระการ / Administrative
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more