ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

นักวิชาการ

BIOTHAI เปิดรับเพื่อนร่วมงานที่มีความสนใจ และทำงานร่วมกัน
ในตำแหน่งงาน นักวิชาการ 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน
1. ค้นคว้าข้อมูลตามโจทย์การศึกษาในประเด็นนโยบายทางการค้า นโยบายของภาครัฐและระบบธรรมาภิบาล
2. สรุป วิเคราะห์ ประมวลข้อมูลให้เหมาะสมต่อการนำเสนอ และเผยแพร่ต่อประชาชนทั่วไป
3. จัดทำเอกสารรายงาน
4. รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

คุณสมบัติ/ทักษะ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ พัฒนาสังคม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง อ่านจับใจความ สรุปถอดความได้
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษาวิจัย หรือเป็นผู้ช่วยวิจัย อย่างน้อย 2 ปี
4. มีทักษะด้านงานวิจัย การเขียนงานวิชาการ สามารถวิเคราะห์และสรุปงานวิจัยได้
5. มีทักษะด้านการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และกล้าแสดงออก
6. สามารถทำงาน เสาร์-อาทิตย์ และลงพื้นที่ปฏิบัติงานหรือไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อมูลการสมัคร ดังนี้
1. ส่ง Resume ประวัติส่วนตัว Portfolio ผลงานที่เกี่ยวข้อง
2. เขียนบทวิเคราะห์นโยบายที่เป็นประเด็นสาธารณะปัจจุบัน เช่น FTA การรวมศูนย์หรือผูกขาด ปัญหานโยบายของรัฐที่กระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กัญชาเสรี เป็นต้น หรือแนบผลงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว ความยาวประมาณ 2 หน้ากระดาษ A4
3. ระบุเงินเดือนที่ต้องการ

ปล.หากไม่มีวุฒิการศึกษาตามที่ระบุ แต่มีความสนใจและมีความสามารถไบโอไทยก็เปิดกว้างในการพิจารณาใบสมัครและผลงาน

รู้จัก BIOTHAI ได้ที่ https://biothai.net/about

Contact : webmaster@biothai.net


ที่ปรึกษา / Consultantผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative project developerนักวิจัย / Researcherนักพัฒนางานเขียน / Creative content developerนักสื่อสารออนไลน์ / Online communication
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more