ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

นักกฎหมาย / นักสังคมสงเคราะห์ / เจ้าหน้าที่สืบสวนชาย / ผู้ช่วยการเงิน

enlightened1. ตำแหน่ง นักกฎหมาย  จำนวน 1 อัตรา (ทำงานเต็มเวลา) 

บทบาทและความรับผิดชอบ 
     1. ติดต่อ ประสานการทำงานร่วมกับทนายความและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เด็กและผู้หญิงที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และละเมิดทางเพศ
     2. จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายแก่กลุ่มเป้าหมายและองค์กรภาคีเครือข่าย
     3. ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายของโครงการด้านกฎหมาย รวมทั้งเป็นผู้ช่วยในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย อาทิ การประสานงาน การจัดทำเอกสาร การจัดการประชุม การเป็นทีมวิทยากร ฯลฯ
     4. รับผิดชอบตามคดีที่ได้รับมอบหมาย
     5. เข้าร่วมประชุมด้านกฎหมายตามระยะเวลาที่กำหนด
     6. รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษาและดำเนินการช่วยเหลือทางกฎหมาย
     7. ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลไก เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ทำข้อมูลเพื่อยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ  จัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     8. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายด้านกฎหมาย 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 การศึกษา

     1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์บัณฑิต
ทักษะ /ความรู้/ความถนัด
     1. มีทักษะการประสานงานร่วมกับทางหน่วยงานยุติธรรมของรัฐ
     2. มีความยืดหยุ่น คล่องตัวพร้อมปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉิน และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
     3. มีความสนใจและมีทัศนะคติเชิงบวกต่อการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
     4. มีความกระตือรือร้น พร้อมจะเรียนรู้งานใหม่ๆ
     5. ใช้คอมพิวเตอร์ โปรมแกรม Microsoft Office,การใช้สื่อ Online,และ Mobile ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาษา
     1. ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดีมาก ทั้งการพูด การอ่าน การเขียน  
     2. มีทักษะภาษาด้านภาษา หากสามารถสื่อสารภาษาอื่น ๆ ได้เช่น อังกฤษ,พม่า,กะเหรี่ยง,ลาว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อื่นๆ    
     1. หากสามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
     2. ไม่จำกัดเรื่องประสบการณ์การทำงาน ขอให้มีใจรักความยุติธรรม และเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่การเรียนรู้

**********************************************************************

enlightened2. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา (ทำงานเต็มเวลา)

บทบาทและความรับผิดชอบ  
     1. จัดการให้บริการที่จำเป็นแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและผู้หญิง และให้คำแนะนำปรึกษา
     2. ออกแบบและร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ จัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟู เสริมสร้างพลังและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
     3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างทางเลือกอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
     5. ติดตามเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายและครอบครัว และจัดทำข้อมูลพัฒนาการของกลุ่มเป้าหมาย
     6.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดการบริการที่สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติ
     1. เพศหญิง จบการศึกษาปริญญาตรีด้านสังคมสงเคราะห์, จิตวิทยาคลีนิค หรือพัฒนาสังคมหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
     2. มีประสบการณ์ทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ / จัดทำกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชน /การจัดกระบวนการกลุ่ม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน อย่างน้อย 3 ปี
     3. สนใจงาน NGO พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
     4. มีความอดทน มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความกระตือรือร้น มีความยืดหยุ่นคล่องตัวพร้อมปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉิน และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
     5. มีความสนใจและมีทัศนะคติเชิงบวกต่อการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย
     6. ใช้คอมพิวเตอร์ โปรมแกรม Microsoft Office,การใช้สื่อ Online,และ Mobile ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     7. ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดีมาก ทั้งการพูด การอ่าน การเขียน (หากสามารถสื่อสารภาษาอื่นๆได้เช่น อังกฤษ,พม่า,กะเหรี่ยง,ลาว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
     8. หากสามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

*********************************************************************

enlightened3. จ้าหน้าที่สืบสวนชาย   จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะขององค์การ:
        เป็นองค์การไม่แสวงหาผลกำไรมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี และกำลังมองหาผู้ที่จะทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวน
ลักษณะของงาน
     งานมีความซับซ้อน ยาก ต้องใช้ความอดทน วุฒิภาวะ วินัย การทำงานบางอย่างอาจใช้เวลานาน และความเป็นอยู่อยู่ในระดับพื้นฐาน และแตกต่างจากงานปกติทั่วไป ท่านจะต้องทำงานในสภาวะกดดัน และอาจต้องมีการตัดสินใจสำคัญๆ ในขณะทำงานภายในเวลาอันสั้นท่านจะพบเห็นสิ่งที่ดีที่สุดและอาจเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของมนุษย์
ความรับผิดชอบ คุณลักษณะของผู้สมัคร
     - เพศ ชาย 
     - อายุ 20 - 33 ปี 
     - มีความเข้มแข็ง อดทน อดกลั้น 
     - มีทักษะการสื่อสารที่ดี และเข้ากับผู้อื่นได้ดี
     - สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทุกระดับและชนชั้น
     - สามารถเดินทางได้ และให้เกียรติวัฒนธรรม และสังคมที่ทำงานด้วย
     - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และ รถจักรยานยนต์ (หรือวางแผนที่จะไปสมัครเร็ว ๆ นี้)
     - ต้องสะดวกที่จะเดินทางได้ตลอดเวลา 

สถานที่ทำงาน: ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (ทั่วราชอาณาจักร)
*หากสนใจ กรุณาส่งรูปถ่าย ประวัติส่วนตัว และ จดหมายนำพร้อมบอกเราว่า
    1. ท่านมีประสบการณ์ใด และ/หรือท่านคิดว่ามีอะไรในตัวของท่านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการต่อสู้กับการค้ามนุษย์
    2. เหตุใดท่านจึงอยากทำงานนี้

************************************************************************

enlightened4. ตำแหน่ง  ผู้ช่วยการเงิน  จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
     1.    เพศ : หญิง
     2.    อายุ(ปี) : 20 - 35 
     3.    ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป   สาขา : บัญชี การเงิน และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
     4.    สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
     5.    เป็นผู้ที่พร้อมจะเรียนรู้  มีความละเอียดรอบคอบและทำงานเป็นทีมได้
     6.    มีความคล่องตัว สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
     7.    ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

หน้าที่รับผิดชอบ
     1.    รวบรวมข้อมูลการขอเบิกงบประมาณ รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบขององค์กร  
     2.    รวบรวม ตรวจสอบใบเสร็จ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นไปตามระเบียบขององค์กร นำส่งให้ฝ่ายบัญชีทุกเดือน  และออกใบรับเงินคืนการเคลียร์งบประมาณ
     3.    ประสานกรรมการเพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินของมูลนิธิ 
     4.    สรุปข้อมูลด้านการเงินและอัพเดตข้อมูลค่าใช้จ่าย
     5.    จัดการด้านเอกสารการเงินให้แก่โครงการในการจัดกิจกรรม
     6.     ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

********************************************************************

Contact : prajakkamkum.aat@gmail.com / 02 214-5157-9


บัญชี / Accountantการเงิน / Financierผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerผู้ช่วย / Assistantเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more