ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ธุรการ/ประสานงาน

Organization : สถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวม (สพบ.)

ด่วน
ประกาศรับสมัครงาน
โครงการ “ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิสู่วิถีใหม่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชน : โดยใช้เบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นกรณีศึกษา ในเครือข่ายระดับโรงพยาบาลชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง”


สถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวม (สพบ.) ภายใต้มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ดำเนินโครงการ “ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิสู่วิถีใหม่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชน : โดยใช้เบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นกรณีศึกษา ในเครือข่ายระดับโรงพยาบาลชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง”


จึงขอเปิดรับสมัครงานเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ตำแหน่ง ธุรการ/ประสานงาน
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
      1) ดูแล ประสานงาน และบริหารจัดการด้านงานเอกสารและงานธุรการของโครงการ
      2) สนับสนุนการทำงานของผู้จัดการโครงการและทีมงาน เช่น จัดทำเอกสารการเงิน คีย์ข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการได้
      3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
      4) ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
      1) วุฒิการศึกษาระดับชั้น ปวช./ปวส./ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
      2) อายุระหว่าง 20-30 ปี
      3) สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (word excel) ได้
      4) มีทักษะในการสื่อสารประสานงาน และมนุษย์สัมพันธ์ดี

ค่าตอบแทน
      เงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
      สัญญา 15 เดือน (สามารถเริ่มงานได้ทันที)

สถานที่ทำงาน
      สถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพองค์รวม (สพบ.)
      ณ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เลขที่ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
      ปิดรับสมัคร : 31 มีนาคม 2564
      ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร(แบบฟอร์มตามแนบ คลิกเลย) พร้อมหลักฐานการสมัคร และรูปถ่ายมาทาง E-mail ด้านล่าง
      E-mail : kanlayanee@thainhf.org โทรศัพท์ 02-5115855 ต่อ 115
      Location 1168 พหลโยธิน 22 จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
      การเดินทาง BTS ห้าแยกลาดพร้าว , MRT พหลโยธิน     

 

Contact : kanlayanee@thainhf.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more