ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

บทบาท NGOs กับการเมืองไทย

งานพัฒนา หรืองาน NGOs  โดยความหมาย ผ่านการทำงาน คือ การยกระดับ สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในการจัดการตนเอง นั้นเป็นหลักคิดที่สอดคล้องกับสังคมประชาธิปไตย เพราะคำว่า Non Government Organization หรือ NGOs นั้น หมายถึง องค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ คือองค์กรของประชาชน ของพลเมือง ที่หันมาสนใจทำงานสาธารณะ เพื่อเป็นอีกกลไกหนึ่ง ในการดูแลสังคม ให้ดีขึ้น และเพื่อลดบทบาท “รัฐ” ที่ใหญ่เกินไป ให้มีขนาดเหมาะสม เพื่อลดภารกิจ ที่มากมายเกินการจัดการได้ เพราะความใหญ่เทอะทะ มีระเบียบ ขั้นตอน มีลำดับชั้น ซึ่งช้า และ ไม่ทันต่อการแก้ไขปัญหา

ดังนั้น
NGOs หรืองานพัฒนาจึงมีบทบาท โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่ประชาชนเข้าใจ ตระหนัก ว่า การบริบาล หรือ ดูแลคนในสังคม ไม่ให้ตกหล่น จากสิทธิ โอกาส และ เพื่อให้ประชาชนมีทางออก ในการเข้าถึง หรือ ได้รับ การดูแล  ประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงเข้มแข็งในทุกๆ ด้าน ทุกๆมิติ

บทบาทของ
NGOs ไทย ก็คล้ายๆ แต่ยังไปไม่ถึง งานเชิงสวัสดิการประชาชน งานเชิงสิทธิ ที่ซับซ้อนและอยู่ไกล กว่าเรา ที่การพัฒนายังล่าช้า รวมถึง ความหลากหลายซับซ้อน ทางสังคมที่สูงกว่า บวกรวมกับประชาชนยังไม่ได้ ตื่นตัว ตระหนัก ในบทบาทภาคพลเมืองของตน

ประเทศไทย ยังยึดโยงกับความเป็นรัฐ ผูกติดกับความเชื่อเชิงชาตินิยม และถูกควบคุม บังคับ ครอบงำ ด้วยอุดมการณ์ เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเหยียดอคติกับคนชาติพันธุ์อื่นๆ ยิดติดครอบครอง ความเป็น “ชาติ” เฉพาะตน ลีตรา “ผู้อื่น” ให้เป็นภัย เป็นศัตรู แม้แต่เรื่อง “คิดต่าง” จึงขยับเขยื้อน สังคมให้เป็นประชาธิปไตย ได้ยาก ดังนั้น งานพัฒนาในประเทศนี้ จึงยังยึดโยงด้วยเรื่อง สิทธิ โอกาส การมีส่วนร่วม รวมถึงศักดิ์ศรีทางการเมืองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ผ่านบทบาททางการเมือง การเคลี่อนไหว รณรงค์ และ การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง หมายถึง ว่า ประเทศนี้ ถ้าจะเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง สอดคล้องกับทิศทางโลก ประเทศนี้ ต้องปรับโครงสร้างอำนาจ ต่างๆ ให้สอดคล้อง เข้าใจ ตระหนัก ในสิทธิ บทบาทของประชาชน

ยาวนาน ตั้งแต่
24 มิถุนายน 2475 จนปัจจุบัน เกือบ 100 ปีแล้ว ที่ไปไม่ถึงไหน ความไม่ยอมคาย หรือ ปล่อยอำนาจ ให้ประชาชนปกครองตนเอง กลับกัน ระบอบรัฐ ยังขยับขยายบทบาท ราชการให้ใหญ่โต เทอะทะ ควบคุมอำนาจ ตัดสินใจทุกสิ่งอย่าง ไว้ส่วนกลาง ทั้งหมด

วันนี้ โลกได้เปล่ยนแปลงไปไกล ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น มีความซับซ้อน และลึกกว่าเมื่อ
30-40 ปีก่อน โจทย์ ผู้กระทำ ให้เกิดปัญหา  ไม่ใช่ รัฐ หรือ  ทุน ผูกขาดแบบเดิมๆ แต่มันมีความซับซ้อน ทับถม รวมถึง จุดยืน การมอง การวิเคราะห์สังคม ให้กระจ่าง เข้าใจปัญหา รู้ทิศทางออก ก็เริ่มล้าสมัย ชุดคิดเดิมๆ เริ่มไม่สอดคล้อง วิธีการเดิมๆ ก็เริ่มไม่ได้ผล ในขณะที่ รัฐไทย มีความเข้มแข็ง ผูกขาดอำนาจ กดทับปากเสียง ความตื่นตัว ตระหนัก ของประชาชนเกือบหมดสิ้น

ดังนั้น ณ เวลานี้ งานพัฒนา หรือ
NGOs เอง ก็ต้องมานั่งทบทวน แนวความคิด วิเคราะห์ มองให้เห็น ให้เข้าใจ ความซับซ้อน ปัญหาสอดแทรกใหม่ๆ และ วิธีการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองและสังคม ด้วย  เพราะ เกือบ 2 ทศวรรษ ที่ผ่านมา ขบวนNGOs ไทย แตกระส่ำ ระสาย เพราะความคิดเห็นและจุดยืนทางการเมือง ตั้งแต่ รัฐประหาร 2549 จนปัจจุบัน เพียงเพราะผันตนเองไปสนับสนุน “เผด็จการ” ละเลย ความเชื่อเรื่อง บทบาทประชาชนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง แต่จนถึงวันนี้ ถ้าไม่พยายามกลับมาร่วมขบวนอีก สังคมไทยจะยิ่งบอบช้ำ และมืดมนอนธกาล ยากจะกู่กลับมาได้...