ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

เรากำลังปล่อยให้รัฐยึดอำนาจทางสังคม !!

 


ความชั่วช้าที่สุดของรัฐบาลทหาร คือ การพยายามทำให้สังคม ทำให้ความรู้สึกนึกคิด ของประชาชนตกอยู่ภายใต้ อำนาจสั่งการ ภายใต้กรอบ กำหนด ของรัฐ ที่ซึ่ง รัฐชาตินิยมไทยนั้น ตลอดประวัติศาสตร์ไม่เคยไว้วางใจประชาชน ดังนั้น ความใฝ่ฝันที่ประชาชนอยากจะมีเสรีภาพ ความเสมอภาค ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ ความยุติธรรมโปส่งใส ล้วนแต่เป็นไปได้ยาก

ล่าสุด มีการพยายามเข็นกฎหมาย ชื่อ
ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ออกมาซึ่งเนื้อหาสาระและเจตนา มีแค่ต้องการควบคุม องค์กรพัฒนาเอกชน หรือ องค์กรไม่แสวงหากำไร

 

ก่อนเกิดสถานการณ์การเมือง ขบวนการภาคประชาสังคม ขบวนการเอ็นจีโอ และขบวนการภาคประชาชน ในประเทศไทยเข้มแข็งมาก มีพลังต่อรอง กดดัน ในทางนโยบายกับรัฐบาล หลังรัฐประหาร ( โดยความสนับสนุนของขบวนการที่กล่าวมาอีกนั่นแหละ) ทำให้ ขบวนการทั้งภาคประชาสังคม เอ็นจีโอ และ ภาคประชาชน แตกกระซานซ่านเซ็น อ่อนแรง แบ่งฝักฝ่าย และ แสวงหาจุดยืนใหม่ๆ ทำให้ปัจจุบัน รัฐบาลทหาร และกลุ่มชนชั้นนำ กลุ่มผลประโยชน์เดิม สามารถแทรกแซง กำกับควบคุม ทิศทางประเทศ และทำลายกลไกประชาธิปไตยย่อยยับ จนวันนี้ กลไกทุกๆ สถาบัน ไม่สามารถทำงาน ตามบทบาทอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมได้แล้ว

    ล่าสุด มีการผลักดันร่างกฎหมาย ขึ้นมาอีกฉบับ เพื่อควบคุม กำหนด ตั้งแต่เรื่องทุนต่างประเทศ การทำรายงานการใช้เงิน ภาษี และการต้องแจ้งขออนุญาต การทำกิจกรรมทางสังคม การเมือง ซึ่งทั้งหมดนี้ นับได้ว่า สิ้นเสรีภาพ เราถูกยึดอำนาจทางสังคม เป็นที่เรียบร้อย

    สาระสำคัญของร่างฉบับนี้ฯ เป็นการกำหนดให้องค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน ต้องจดแจ้งกับอธิบดีกรมการปกครอง หากไม่จดแจ้งจะมีโทษทางอาญา การดำเนินกิจกรรมต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนด ทั้งนี้การรับเงินจากต่างชาติมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมในประเทศไทยทำได้เฉพาะกิจกรรมที่กำหนดไว้เท่านั้น ให้เปิดเผยแหล่งที่มา จำนวนเงินที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม ยื่นแบบรายการภาษีเงินได้ทุกปี และเผยแพร่รายงานการสอบบัญชี

 

องค์กรภาคประชาสังคมในประเทศนี้ มีบทบาทในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด โดยเรื่องเฉพาะการต่อสู้กับความยากจน เรื่องสิทธิ เรื่องเสรีภาพทางการเมือง ความไม่เท่าเทียมกันในมิติต่างๆ และการดูแลคนพิการ คนชายขอบ ไปจนถึงสิทธิแรงงานต่างด้าว เพราะจากข้อมูล ที่ปรากฏที่กระทรวงมหาดไทยระบุว่าในปี 2560 มีมูลนิธิและสมาคมกว่า 27,000 แห่งที่กำลังดำเนินงานอยู่

 

องค์กรภาคประชาสังคม ภาคพลเมือง ภาคประชาชน หรือแม้แต่เอ็นจีโอ คือการเปิดให้ประชาชนมีบทบาทนการพัฒนา สังคม ชุมชน การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม องค์กรเช่นนี้ คือ ภาพสะท้อน ว่า เป็นรากฐานของประเทศที่เป็นประชาธิปไตย ดังนั้น การร่างและผลักดันกฎหมายนี้ จึงมีเพียงเหตุผลเดียว คือ การยึดอำนาจประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ

ดังนั้น เรื่องหากพี่น้องประชาชน ยังละเลย ปล่อยให้รัฐบาลออกกฎหมายมาละเมิดสิทธิ เสรีภาพ และความพยายามที่จะเข้มแข็งในการจัดการตนเอง ผ่านบทบาทองค์กรภาคประชาสังคม ตัดสิทธิ ตัดโอกาสการเข้าถึงทรัพยากร ทุน ในการนำมาพัฒนา นั้น ถือว่า รัฐได้กระทำการละเมิดต่อสิทธิ เสรีภาพของประชาชน อย่างรุนแรง