Back

แถลงการณ์ร่วมองค์กรภาคีเครือข่าย ๔๙ องค์กร ยื่นผ่านกรรมาธิการสภาผู้แทนฯ ที่จะนะ

22 December 2020

4185

แถลงการณ์ร่วมองค์กรภาคีเครือข่าย ๔๙ องค์กร ยื่นผ่านกรรมาธิการสภาผู้แทนฯ ที่จะนะ

 

“คัดค้านการเปลี่ยนสีผังเมืองจะนะจากสีเขียวเป็นสีม่วงและเสนอพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจด้านวัฒนธรรมและวิถีการพัฒนาที่ยั่งยืน”

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) รายงาน

Shukur2003@yahoo.co.uk 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด และสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

ตามที่นายซูการ์โน มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคประชาชาติ ประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร และคณะลงพื้นที่รับฟังความเห็นจากภาคประชาชน กรณี “จะนะเมืองอุตสาหกรรม” วันที่28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น.-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เด็กเล็ก เทศบาลเมืองจะนะจังหวัดสงขลา อันเนื่องมาจาก21 ตุลาคม 2563 เครือข่ายโรงเรียนเอนชนสอนศาสนาอิสลามอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้ทำหนังสือและร้องเรียนประธานคณะ กมธ.การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ เรื่อง ให้ตรวจสอบการทำผิดกฎหมายของศอ.บต.

(อ่านย้อนหลังเรื่องนี้ใน https://www.facebook.com/1245604111/posts/10224422523131061/?d=n)ซึ่งช่วงท้ายการับฟังความคิดเห็นนายมังโสด หมะเต๊ะ ผู้ประสานงาน

องค์กรภาคีเครือข่าย ๔๙ องค์กรก็ได้อ่านแถลงการณ์และ ยื่นหนังสือผ่านกรรมาธิการสภาผู้แทนฯ(ต่อหน้าสื่อมวลชน)

“คัดค้านการเปลี่ยนสีผังเมืองจะนะจากสีเขียวเป็นสีม่วงและเสนอพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจด้านวัฒนธรรมและวิถีการพัฒนาที่ยั่งยืน”

อันเนื่องมาจากการแก้ไขผังเมืองจะนะจากสีเขียวเป็นสีม่วงไม่ชอบด้วยหลักการและเหตุผลดังนี้

๑. การดำเนินการขอแก้ไขผังเมือง ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.๒๕๖๒ ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๕ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ เนื่องจากกฎหมายกำหนดเงื่อนไข คือ

- การแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วน จะต้องดำเนินการเนื่องจากสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งกรณีจะนะ ไม่ได้เป็นไปเนื่องจากสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากจะนำเอาเขตอุตสาหกรรมไปให้กับภาคเอกชน ๒ บริษัทเท่านั้น ในทางกลับกัน โครงการ “จะนะเมืองอุตสาหกรรม” เป็นโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และวิถีชีวิตของประชาชน ไม่เพียงแต่อำเภอจะนะแต่ทั้งจังหวัดชายแดนภาคใต้

๒.การดำเนินการแก้ไขผังเมือง ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามมาตรา ๔๓ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๕ ที่กำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะโดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณา และการทำยุทธศาสตร์ชาติจะต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงซึ่งการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนแห่งพระราชบัญญัติผังเมืองดังกล่าวและไม่เป็นไปหลักการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

ดังนั้นภาคีองค์กรเครือข่ายจึงมีความเห็นร่วมกัน และขอเรียกร้องต่อกรมโยธาธิการและรัฐบาล เพียง ๒ ประการ ดังนี้

๑. ขอให้กรมโยธาธิการมีมติ

ไม่เห็น​ชอบการเปลี่ยนสีผังเมืองจะนะจากสีเขียวเป็นสีม่วงที่ผลักดันเสนอผ่านจังหวัดสงขลาเพราะไม่ชอบด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้นรวมทั้งหลักมาตรฐานสากลและหลักธรรมาภิบาล ว่าด้วยการเปลี่ยนผังเมือง

๒. ขอให้รัฐบาลพลิกวิกฤตแห่งความขัดแย้ง เป็นโอกาส ด้วยการประกาศให้พื้นที่อำเภอจะนะ เป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจด้านวัฒนธรรมและวิถีการพัฒนาที่ยั่งยืน  ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำโดยเปิดโอกาสให้พี่น้องคนจะนะและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ออกแบบอนาคตตนเอง ทำแผนพัฒนาพื้นที่จากภาคประชาชนเพื่อเสนอต่อ ศอ.บต.และรัฐบาล เพื่อยุติการพัฒนาอันคับแคบที่คิดและตัดสินใจจากหอคอยงาช้างในส่วนกลาง และหันมาให้ความสำคัญอย่างจริงใจในการสร้างรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับหลักศาสนธรรม ด้วยการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างแท้จริง เพื่อความสงบสุข สันติ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการรักษาฐานทรัพยากรให้สมบูรณ์สู่รุ่นลูกหลานต่อไป “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”

 

ด้วยความเคารพ

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

 

ลงชื่อองค์กรภาคีเครือข่าย ๔๙ องค์กร

๑.เครือข่ายโรงเรียนเอกชนอำเภอจะนะ

๒.สมาคมโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา

๓.สมาคมสมาพันธ์​โรงเรียนเอกชนภาคใต้

๔.มูลนิธิดารุนนาอีม

๕.มูลนิธิดา​รุ​ลอิน​ฟาก

๖.สมาคมตรวจสอบ​การ​ใช้​อำนาจรัฐภาคประชาชน (ส.ต.ป.) ภาคใต้

๗.ชมรมโรงเรียนเอกชนเขตพิเศษสงขลา

๘.มูลนิธิสันติ​วิทย์

๙.สมาคมวาดิลไนล์ประเทศศิษย์เก่าอียิปต์

๑๐.เครือข่ายองค์กร​มุสลิมมัสยิดและชุมชนจังหวัดยะลา (jabim)

๑๑.กลุ่มรักษ์ถิ่นเกิด ตำบลคู อ.จะนะ​ จ.สงขลา

๑๒.สมาคมรักษ์ทะเลจะนะ

๑๓.มูลนิธิภาคใต้สีเขียว

๑๔.เครือข่าย​จะนะ​รักถิ่น

๑๕. เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

๑๖. สมาคม​รักษ์​ทะเล​ไทย​

๑๗. สมาคม​สมาพันธ์​ชาว​ประมง​พื้นบ้าน​แห่ง​ประเทศไทย

๑๘.สมาคมฟ้าใสส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนชายแดนใต้

๑๙.เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ.  

๒๐.เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพ (คปส)

๒๑.สหกรณ์​ออมทรัพย์​ครูอัตตับลีฆ อ.จะนะ

๒๒.มูลนิธิ​ดารุสสาลาม

๒๓.กลุ่มด้วยใจ

๒๔.มหาวิทยาลัยชาวบ้านลานหอยเสียบ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

๒๕.เครือข่ายนักเรียนกลุ่มรักษ์ความสะอาด อำเภอจะนะ

๒๖.กลุ่มนักเรียนพลังบริสุทธิ์​ ๔ อำเภอ

๒๗.กลุ่มศิษย์เก่า​อียิปต์ (ชาบ๊าบไคโร)​ Shabab

๒๘.มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

๒๙.สมาคมลุ่มน้ำสายบุรี

๓๐.สมาคมศิษย์เก่าสถานศึกษาปากีสถาน

๓๑. โครงการจัดตั้งสมาคมเพื่อการศึกษาและการพัฒนา ชายแดนใต้

๓๒ เครือข่ายนักวิชาการศึกษานโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คนศ. จชต.)

๓๓.กลุ่มอาหารปันรัก อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

๓๔. ธนาคารเมล็ดพันธุ์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

๓๕.สมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดหวัดสงขลา

๓๖.กลุ่มคนรุ่นใหม่กับการพัฒนาเมืองจะนะ จังหวัดสงขลา

๓๗.กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ดินตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

๓๘.ชมรมเด็กสะกอมอาสา

๓๙.มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ

๔๐.กลุ่มธนาคารปู​ลานหอยเสียบ

๔๑.กลุ่มป่างามรักษ์​ถิ่น

๔๒.กลุ่มโซล่าเซลป่าชิง

๔๓.กลุ่มทำนาอินทรีย์​ป่าชิง

๔๔.กลุ่มจาระโผง

๔๕.กลุ่มเต่าไข่

๔๖.กลุ่มเด็กรักษ์​หาดสวนกง

๔๗.กล่มเทใจให้เทพา

๔๘.ศูนย์เรียนรู้วิธีธรรมชาติเพื่อชุมชน

๔๙.ศูนย์​อำนวยการบริหารจะนะยั่งยืน (ศอบจ.)

หมายเหตุฟังย้อนหลัง

https://www.facebook.com/147484959306611/posts/709906736397761/?d=nรูปภาพในข้อความ

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ทศพร แกล้วการไร่ : ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

อัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112