ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะนะ จังหวัดสงขลา ยกระดับการต่อสู้คัดค้าน “จะนะเมืองอุตสาหกรรม”มจะนะ จังหวัดสงขลา ยกระดับการต่อสู้คัดค้าน “จะนะเมืองอุตสาหกรรม”

 

 

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)

Shukur2003@yahoo.co.uk

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัด

2ต.ค.63 เวลา 15.00น. เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะนะ จังหวัดสงขลา นำครูและนักเรียนจำนวนมากมาร่วมกันละหมาดฮายัดที่หน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อแสดงพลังคัดค้านอย่างสันติ ต่อการประกาศเปลี่ยนผังเมืองจะนะเป็นเขตอุตสาหกรรม เนื่องจากการยื่นขอแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา ตามมาตรา 35 ของ พรบ.การผังเมือง 2562 ที่อ้างว่าการแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณให้เหมาะกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนั้น ไม่ใช่เหตุผลที่สมควรต่อการเปลี่ยนผังเมือง จากพื้นที่เกษตร เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม จึงขอเรียกร้องให้ยกเลิกมติ ครม.ต่อเรื่องนี้ และยกเลิกมติคณะกรรมการเปลี่ยนผังเมือง

 

นอกจากนี้ทางเครือข่ายฯ ได้เรียกร้องไปยังโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันปอเนาะ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีนักเรียนและบุคลากรกว่าแสนคนออกมาร่วมยืนหยัดไปด้วยกัน

นายมังโสด หมะเต๊ะ ผู้ประสานงานเครือข่าย กล่าวว่า “เราจะยกระดับการต่อสู้ ล่ารายชื่อ เชิญชวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ปอเนาะทั้งจังหวัดสงขลาและชายแดนใช้กระบวนการทางกฎหมาย ไปรัฐสภาและอื่นๆภายใต้หลักการอิสลามและกฎหมาย “

สอดคล้องกับทัศนะบาบอฮุสนี บินหะยีคอเนาะ “นิคมอุตสาหกรรมจะนะ หากสร้างจากเงินนายทุน นั่นคือความโลภ หากสร้างจากเงินรัฐ นั่นคือฉ้อราษฎร์ ไม่ว่าจะพิจารณาจากแสงแห่งธรรมหรือสะท้อนเงากฎหมายเรามิอาจมองมันอย่างสงบใจได้จริงๆ การริฎอ(ยินยอม)กับสิ่งที่ผิดหลักอิสลาม เขาคนนั้นก็ไม่ต่างจากการทำผิดหลักศาสนาอย่างหนึ่งเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นภาระต่อผู้รู้ และผู้เรียนในการสืบทอดงานที่เป็นมรดกศาสนฑูตมุฮัมมัด ที่ยืนหยัดบนสัจธรรม ภายใต้อำนาจมืดที่ได้คุกคามท่านหรือจะมอบทรัพย์สินซื้อท่าน”

สำหรับแถลงการณ์
 

มื่อรัฐไม่ฟังเสียงประชาชน เราจะยกระดับการต่อสู้ทุกวิถีทางภายใต้หลักการอิสลามและกฎหมายในการต่อสู้ปกป้องจะนะ”

การอ้างว่า การยื่นขอแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา  เป็นการดำเนินมาตรา 35 ของ พรบ.การผังเมือง 2562 ที่การแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณให้เหมาะกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนั้น    ยังไม่ใช่เหตุผลที่สมควรต่อการจะเปลี่ยนผังเมือง จากพื้นที่เกษตร เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม เป็นเมืองอุตสาหกรรม เพราะการแก้ไขผังเมืองนั้น ยังต้องทำตามมาตรา 27  ด้วย โดยเฉพาะมาตรา 27 วรรค 3  ที่ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือมาตรฐานเกี่ยวกับการผังเมือง  และไม่ต้องทำให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณะ

 

ดังนั้น จะเห็นว่า พื้นที่บริเวณตำบลนาทับ ตลิ่งชัน และสะกอม  ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหลัก  เพราะยังคงเป็นพื้นที่เกษตร ประมง ชุมชนยังมีวิถีชีวิตเกษตรกรรมเป็นหลัก  และวิถีเกษตร ประมงนี้ไม่ได้ก่อความเสียหายใดๆ  แต่เกษตรและประมงนี้ คือความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนภาคใต้มายาวนาน  และเป็นเศรษฐกิจที่รักษาระบบนิเวศ ความมั่นคงทางอาหารของประเทศด้วย

 

และ ตามมาตรา 36 ของ พรบ.การผังเมือง 2562  เพื่อให้การพัฒนาเมืองและการดำรงรักษาเมืองในพื้นที่ที่มีการวางและจัดทำผังเมืองบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เมื่อมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว   การดำเนินโครงการพัฒนาภาครัฐทางด้านกายภาพจะต้องสอดคล้องกับนโยบายและการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม

 

ดังนั้น โครงการเมืองอุตสาหกรรมจะนะ อันเป็นแผนลงทุนเอกชน ที่ ศอ.บต เสนอให้เป็นพื้นที่สีม่วง คือ อุตสาหกรรมนั้น ไม่สอดคล้องกับผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาที่ประกาศใช้บังคับในปัจจุบัน 

หากจะเปลี่ยนแก้ไข ก็จะต้องเป็นหลักการตามมาตรา 36 ด้วย

 

และมาตรา 35 และ 36  นี้  มิใช่มีเพื่อ แก้ให้สิ่งที่ผิด กลายเป็นถูก มิใช่ มีเพื่อแก้ไขสิ่งที่ได้มีการศึกษาแล้วห้าม  เพราะเป็นการใช้ประโยชน์ขัดแย้ง มีผลกระทบกับการเกษตรและประมง   ให้กลายเป็น เลิกห้าม และให้ทำ เพราะเป็นแผนลงทุน นโยบายรัฐ แม้มีมติ ครม.แต่ก็ต้องเคารพกฎหมายผังเมืองด้วย

 

กระบวนการวางผังจังหวัดสงขลาก่อนประกาศตามกฎหมายก็ได้มีการศึกษาแผนการลงทุนทุกด้าน มีการศึกษานโยบายรัฐและเอกชนแล้ว   จึงกำหนดเป็นข้อห้าม  และผ่านการเห็นชอบให้ "#ห้ามอุตสาหกรรม"

 

แม้ว่ากฎหมาย มีข้อบัญญัติให้ปรับปรุงแก้ไขผังเมืองได้ก็จริง  แต่ต้องมีการศึกษา ประเมินผลด้วยว่าควรปรับปรุง

 

#การปรับปรุงแก้ไขผังเมืองมิใช่การแก้สิ่งที่ผิดให้กลายเป็นสิ่งที่ถูก

ในขณะที่ก่อนหน้านี้เราได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านนายอำเภอจะนะและศอ.บต.ให้ทบทวนโครงการนี้และทางศอ.บต.เคยสัญญากับชาวบ้านผ่านสื่อและส่งคนมารับปากกับเรา(มีคลิปยืนยัน) ว่า “จะไม่นำผลของการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน(11 กรกฎาคม 2563)เพื่อเปลี่ยนแปลงผังเมือง

 

เมื่อรัฐไม่ฟังเสียงประชาชน เรายกระดับการต่อสู้ทุกวิถีทางภายใต้หลักการอิสลามและกฎหมายในการต่อสู้ปกป้องจะนะ “เมืองอุลามาอ์ เมืองวิชาวิชาการอิสลาม และวิถีชีวิตชุมชนอันเป็นแหล่งอาหารทั้งสมอง ประมงและเกษตรกรรม ของชาติและอาเซียนซึ่งวิกฤตโควิดได้เป็นบทเรียนเราว่า “เมืองอุตสาหกรรมมิใช่คำตอบโดยเรียกร้องดังนี้

 

1.-ยกเลิกมติ  ครม.ต่อเรื่องนี้

2 –ยกเลิกมติคณะกรรมการเปลี่ยนผังเมือง

ในท้ายนี้เราเรียกร้องกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สถาบันปอเนาะ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีนักเรียนและบุคลากรกว่าแสนคนออกมาร่วมยืนหยัดกับหลักการอิสลามกับพวกเรา

 

เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะนะ จังหวัดสงขลา

2 ตุลาคม 2563