Back

แถลงการณ์5 องค์กรทางกฎหมาย จับตาการใช้อำนาจของรัฐบาลและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในกรณีการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการชุมนุมและแสดงความคิดเห็น

19 August 2020

2749

แถลงการณ์5 องค์กรทางกฎหมาย จับตาการใช้อำนาจของรัฐบาลและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในกรณีการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการชุมนุมและแสดงความคิดเห็น
 
           ตามที่ปัจจุบันได้มีการจัดกิจกรรมชุมนุมแสดงออกของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางทั่วประเทศ อาทิ กลุ่มเยาวชนปลดแอกจัดการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 โดยมีข้อเรียกร้อง 3 ประการ คือ 1. ประกาศยุบสภา 2. รัฐหยุดคุกคามประชาชน 3. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ กลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตยและกลุ่มมอกะเสด จัดกิจกรรม #เสกคาถาปกป้องประชาธิปไตย ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 และกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุม จัดกิจกรรม #ธรรมศาสตร์จะไม่ทน ที่ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 อันเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองคุ้มครองไว้ แต่ตลอดระยะเวลาประมาณ 1 เดือนที่ผ่านกลับปรากฏข่าวเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติการข่มขู่คุกคามนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ติดตามเยี่ยมบ้าน, ติดตามไปที่หอพัก, การควบคุมตัว ปรับทัศนคติ, การแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ปราศรัยในกิจกรรมชุมนุม เช่นกรณีนายอานนท์ นำภา นายภาณุพงศ์ จาดนอก และนายพริษฐ์ ชีวารักษ์ ที่มีการออกหมายจับโดยไม่ออกหมายเรียก หรือกรณีที่มีข่าวจะมีการควบคุมตัวนักศึกษาที่ขึ้นปราศรัยจากบริเวณที่พัก นับรวมได้อย่างน้อย 78 กรณีนั้น
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนในฐานะองค์กรทางกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การใช้กฎหมายบนพื้นฐานการเคารพหลักนิติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทย เห็นว่ากิจกรรมชุมนุมของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่เกิดขึ้นเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ซึ่งได้รับการรับรองและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 34 และมาตรา 44 และเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพภายใต้กรอบกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ที่ประเทศไทยมีพันธกรณีต้องเคารพและปฏิบัติตาม และเป็นหลักการสำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อันเป็นวิถีทางปกติในสังคมประชาธิปไตย โดยเจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและคุ้มครองดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ชุมนุมและสาธารณชนทั่วไปเพื่อให้การใช้เสรีภาพการชุมนุมและแสดงความคิดเห็นสามารถเกิดขึ้นได้จริงโดยปราศจากความรุนแรงและการข่มขู่คุกคาม และรัฐต้องเลือกใช้วิธีการควบคุมดูแลที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุด โดยในกรณีหากจำเป็นต้องมีการควบคุมตัวและดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมที่ถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนกฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐต้องคำนึงถึงสิทธิของผู้ต้องหาที่จะได้รับการแจ้งข้อกล่าวหา สิทธิที่จะมีทนายความและพบญาติ สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่สะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม และสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ อันเป็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาขั้นพื้นฐานที่เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องต้องเคารพและให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนทุกคนด้วย
การที่เจ้าหน้าที่รัฐกระทำการหรือมีพฤติการณ์ข่มขู่คุกคามนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้ออกมาใช้สิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครอง เป็นการลดทอนขัดขวางการมีส่วนร่วมสร้างประชาธิปไตยของประชาชน ละเมิดสิทธิพลเมืองและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดแจ้ง สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและองค์กรสิทธิมนุษยชนดังมีรายชื่อแนบท้าย จึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาล เจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ดังนี้
1.รัฐบาล เจ้าหน้าที่รัฐ และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ต้องเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ต้องรับรองและคุ้มครองการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธของประชาชนทุกกลุ่ม ยุติการใช้อำนาจและกระบวนการยุติธรรมข่มขู่คุกคามนักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่เห็นต่างจากรัฐ ในทุกรูปแบบโดยทันที
2.รัฐบาล เจ้าหน้าที่รัฐ และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ต้องร่วมกันทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิเสรีภาพการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นทำกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะได้อย่างปลอดภัย และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชนด้วย
3.สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและองค์กรที่มีรายชื่อแนบท้ายจะติดตามเฝ้าระวังการใช้อำนาจของรัฐบาล เจ้าหน้าที่รัฐ และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ต่อผู้ชุมนุมอย่างใกล้ชิด และจะไม่ยอมให้มีการใช้อำนาจกระทำละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกิดขึ้นอีก
ด้วยเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
องค์กรแนบท้าย
1. สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (Human Rights Lawyers Association)
2. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน (THAI LAWYERS FOR HUMANRIGHT)
3. มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (ENLAWTHAI Foundation)
4. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (Cross Culturel 4. Foundation)
5. มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน (Community Resource Centre Foundation) 
                        
" สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) "
109 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร./แฟ็กซ์ : 02-275-3954

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ทศพร แกล้วการไร่ : ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

อัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112