ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ผู้จัดการโครงการพิเศษ (Special Project Manager)

ผู้จัดการโครงการพิเศษ (Special Project Manager)

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ TIJ

กำหนดนโยบาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน ตลอดจนควบคุม ดูแล และตรวจสอบความถูกต้องของภารกิจหลัก ได้แก่ (1) การวิจัย (2) การส่งเสริมความร่วมมือ และ (3) การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ในลักษณะที่เชื่อมโยงและบูรณาการแผนงานทั้งหมดในภาพรวม ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ความคาดหวังและเป้าหมายความสำเร็จของสำนักกิจการต่างประเทศฯ สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ แผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (UN Crime Prevention and Criminal Justice Programme) และเชื่อมโยงตลอดจนตอบสนองต่อความต้องการและบริบทอันมีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานภายนอกทั้งของไทยและต่างประเทศที่สถาบันฯ มีปฏิสัมพันธ์ด้วย

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน

วางแผน นำเสนอแผนงาน และบริหารจัดการโครงการพิเศษต่าง ๆ ของสำนัก โดยเน้นภารกิจการขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับเยาวชน (ขั้นอุดมศึกษา) กลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ และกลุ่มผู้บริหารระดับกลางและสูงในภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม ผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกและ/หรือองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

- จัดทำแผนงานในภาพรวม แผนปฏิบัติการ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ และแผนการประชาสัมพันธ์โครงการได้อย่างเหมาะสม
- จัดทำข้อเสนอโครงการและคำขอรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และจากการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และ/หรือโครงการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
- บริหารจัดการโครงการและวงเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสม อย่างประหยัดและคุ้มค่า
- สามารถติดต่อประสานงานกับเครือข่ายองค์กร และ/หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งสามารถติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการ ทั้งในและต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
- พัฒนาระบบข้อมูลสำหรับเครือข่าย ทั้งกลุ่มผู้บริหาร วิทยากร เยาวชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีแนวทางการบริหารจัดการเครือข่ายองค์กรได้อย่างเหมาะสม
- สามารถทำงานเชิงวิชาการเบื้องต้น เช่น เขียนและแปลบทความ ทั้งบทความเชิงวิชาการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมทั้งการร่างจดหมายทางการและอีเมล์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง อย่างเหมาะสม มีกาละเทศะ
- สามารถสนับสนุนแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อถึงสาระสำคัญของโครงการ คัดกรองประเด็นสำคัญ เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์อื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยการทำงานร่วมกับส่วนงานภายในองค์กรได้อย่างเรียบร้อย
- ติดตามผลการดำเนินงาน และรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานผลเพื่อนำเสนอให้กับคณะกรรมการบริหารฯ ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ควบคุม กำกับดูแล งานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อมุ่งให้การปฏิบัติงานที่ได้รับการมอบหมายเกิดประโยชน์สูงสุด
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารการจัดการ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไปในด้านการบริหารจัดการโครงการ งานวิชาการ การจัดหลักสูตรอบรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
- มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office / โปรแกรมการนำเสนองานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และมีการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานโครงการกับทั้งใน และต่างประเทศ

HOW TO APPLY

ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org ตั้งแต่วันนี้ - 24 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

 

Contact : 02 118 9400 Ext.117


นักพัฒนาโครงการ / Creative content developerผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Editorials

View more

Lasted contents

View more