ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่โครงการ (Project Officer)

มูลนิธิสุวรรณนิมิต

เจ้าหน้าที่โครงการ (Project Officer)

                                                         ลักษณะงาน

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่โครงการ (Project Officer)

ประเภท

เจ้าหน้าที่เต็มเวลา

สัญชาติ

ไทย หรือ ผู้ที่มีเอกสารที่ให้ทำงานในประเทศไทยได้

สถานที่ปฎิบัติงาน

อำเภอแม่สอด และพื้นที่ใกล้เคียง  จังหวัดตาก

เงินเดือน

12,000-15,000 บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

สัญญาจ้างงาน

สิ้นสุด มิถุนายน 2562 และมีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการต่อสัญญา

ความสัมพันธ์

รายงานตรงต่อ

หัวหน้าศูนย์กฎหมาย Light House

พนักงานในความดูแล

ไม่มี

การประสาน

·       ชมรมทนายความแม่สอดเพื่อสิทธิมนุษยชนชายแดน

·       ฝ่ายโครงการ และ ฝ่ายบริหารจัดการ มูลนิธิสุวรรณนิมิต

·       องค์กรเครือข่าย และหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ความเป็นมา และ กรอบการทำงาน

 

มูลนิธิสุวรรณนิมิต (SNF) และชมรมทนายความแม่สอดเพื่อสิทธิมนุษยชนชายแดน ( Mae Sot  LHB) ได้ร่วมดำเนินโครงการ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติ (Light House) เพื่อให้ความรู้และความช่วยเหลือทางกฎหมาย ตลอดจนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่ประชากรข้ามชาติ ผู้ไร้สัญชาติและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดตาก คือ อำเภอแม่สอด พบพระ อุ้มผาง แม่ระมาด และท่าสองยาง

 

เจ้าหน้าที่โครงการ มีหน้าที่หลักในการประสานระหว่างผู้ขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯและทนาย ในการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายเบื้องต้น ช่วยแปลและเป็นล่ามเพื่อให้ความรู้ทางด้านกฏหมาย และการติดต่อประสานงานกับองค์กรชุมชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง

บทบาทและความรับผิดชอบ

1: กิจกรรมโครงการ (60 %)

§  ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่โครงการและทนายในการแปลระหว่างภาษาไทย พม่า กะเหรี่ยงและอังกฤษ

§  แปลภาษา ในการให้คำปรึกษา การเจรจา การไกล่เกลี่ย บันทึกข้อตกลง รวบรวมพยานหลักฐาน โดยมีนักกฎหมายร่วมทำงานตามความจำเป็น

§  ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเบื้องต้นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การรับเรื่องร้องเรียน การสอบข้อเท็จจริง

§  แปลภาษาในการให้ความรู้ด้านกฎหมาย การอบรม การประชุม และการสำรวจชุมชน เช่น การออกหน่วยคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ การให้ความรู้ทางวิทยุชุมชน

§  เตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมต่างๆของโครงการ

2:  การทำงานร่วมกับเครือข่าย และการ ประสานงาน (30%)

§  ติดต่อประสานงานกับชุมชนต่างชาติ และสรรหาอาสาสมัครในชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆในชุมชน เช่น ออกหน่วยคลินิกกฎหมายเคลื่อนที่ ประชุมกลุ่ม การฝึกอบรม การสำรวจชุมชน

§  ประสานองค์กรชุมชน เมื่อมีการประชุมหรืออบรมองค์กรฯโดย Mae Sot LHB/ Light House

§  จัดเตรียมหรือเข้าร่วมการประชุมต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์ฯ Light House

§  เตรียมรายงาน เอกสารการประชุม บันทึกรายงานการประชุมคดี

 

3: รายงาน (10%)

§  ช่วยเตรียมและจัดเก็บรายงาน เอกสารการประชุม บันทึกรายงานการประชุม

§  ช่วยเตรียมและจัดเก็บรายงานทางคดี ข้อร้องเรียน การสืบข้อเท็จจริง

บทบาทอื่น ๆ

ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร

 

คุณสมบัติหลัก

คุณสมบัติอื่น ๆ หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

การศึกษา

§  อนุปริญญา หรือปริญญาตรี มีความสนใจงานด้านกฎหมาย และพร้อมที่จะเรียนรู้และศึกษาต่อด้านกฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้อง

เคยได้รับการอบรมทางด้านกฎหมาย

ประสบการณ์ทำงาน

§  มีประสบการณ์ทำงานด้านการแปลภาษา และ กิจกรรมกับุชมชนอย่างน้อย 2 ปี

 

ทักษะ /ความรู้/ความถนัด

§  มีทักษะการประสานงานร่วมกับทางหน่วยงานยุติธรรมของรัฐ

§  มีความยืดหยุนและพร้อมปฎิบัติงาน กรณีฉุกเฉิน และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

§  มีความสนใจและมีทัศนะคติเชิงบวกต่อการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม

§  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และใช้สื่อ Onlineได้

 

ภาษา

·     ใช้ภาษาไทยและภาษาพม่า ในการสื่อสารได้ดี ทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน  

มีทักษะภาษาอังกฤษ และกะเหรี่ยงทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน

อื่น ๆ

 

ขับรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์และมีใบอนุญาตขับขี่

ส่งประวัติการสมัครงานและ และ หนังสือแนะนำตัวเองมายัง HR@suwannimit.org ภายในวันที่  30 ธันวาคม  2561 ระบุตำแหน่ง “ เจ้าหน้าที่โครงการ ”  

เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความหลากหลายและภูมิใจที่ได้ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน คุณสมบัติของผู้สมัครทั้งหมดจะถูกพิจารณาในการจ้างงานโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศสภาพ ความพิการหรืออายุ

Contact : HR@suwannimit.org


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Editorials

View more

Lasted contents

View more