ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประเมินผลและจัดทำตัวชี้วัดองค์กร (Performance Evaluation Assistant)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประเมินผลและจัดทำตัวชี้วัดองค์กร (Performance Evaluation Assistant)

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ TIJ

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

 

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน

สนับสนุนงานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน งานประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างสอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ ความคาดหวัง และเป้าหมายความสําเร็จของสถาบัน

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

-  สนับสนุนการศึกษา การวิเคราะห์ภารกิจหลัก นโยบายของสถาบัน และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุได้ตามเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
-  สนับสนุนขั้นตอนการจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย การดำเนินงานของสถาบัน ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
-  จัดทำรายงานและบทสรุปการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้ตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ
-  จัดทำรายงานการประเมินการดำเนินงานขององค์กรตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
-  ติดต่อ และประสานงานนโยบายของสถาบันกับบุคคล หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
-  ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
-  สนับสนุนการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำกิจกรรมต่างๆ
-  ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้สถาบันฯ ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

-  การศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา : เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การจัดการ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-  ประสบการณ์: 0 - 3  ปี ด้าน : การจัดทำงานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การวางแผนกลยุทธ์องค์กร หรือ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-  มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office / โปรแกรมการนำเสนองานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
-  สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และมีการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี
-  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน

 

HOW TO APPLY

ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org ตั้งแต่วันนี้ - 21 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

Contact : 02 118 9400 Ext.117


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more