ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

Project Staff

Thailand Adaptation Information Platform (T-PLAT) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ไทย) และกระทรวงสิ่งแวดล้อม (ญี่ปุ่น) ในการจัดทำ platform  ข้อมูลข่าวสารด้านความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลสภาพภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaptation Plan, NAP) ของประเทศไทย ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทย และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขาฯ

T-PLAT มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี

 

ขอบเขตความรับผิดชอบ

  • ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่น
  • รวบรวม จำแนก และวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • ออกแบบและพัฒนาเนื้อหาของเว็บไซต์ T-PLAT จากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับข้างต้น ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  • จัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่โครงการกำหนด
  • สนับสนุนงานของคณะกรรมการกำกับและดูแล (Steering Committee) และคณะทำงาน (Working Group)
  • จัดทำ Final Report ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายในเดือนมีนาคม 2562
  • รายงานกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่โครงการกำหนด

 

เวลาทำงาน

          2-4 วัน/สัปดาห์ (สามารถต่อรองได้)

สถานที่ทำงาน

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี ต.คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี หรือที่บ้าน (สถานที่ทำงานสามารถต่อรองได้)

         

ระยะเวลาการจ้าง 

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 - วันที่ 31 มีนาคม 2562

 

ค่าตอบแทน    

เดือนละ 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

การสมัคร       

ส่งเอกสารการสมัคร พร้อมประวัติ (Curriculum Vitae) (เป็นภาษาอังกฤษ) และรูปถ่ายหน้าตรง
1 รูป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2561 ไปที่

          นายอภินันท์ ปิตาระเต

          เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ T-PLAT

          ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

          เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

         

Contact : pitaratae@hotmail.com/โทร 02 5771136 ต่อ 1324 หรือ 086-010-0114


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more