ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

Organization : สมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอน (ZSL) ประเทศไทย

รายละเอียดงาน

 

ตำแหน่งาน                          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

สำนักงาน                             สมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอน (ZSL) ประเทศไทย

พื้นที่ปฎิบัติงาน                    จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้างาน                          ผู้จัดการโครงการวิจัยเสือโคร่งและงานป้องกัน

 

เป้าหมายหลักของงาน

เป้าหมายหลักของงานคือเป็นผู้สนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ และอาจจะรวมถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ในการบันทึก จัดการ และ วิเคราะห์ งานลาดตระเวน และ ข้อมูลบุคคลใน  SMART Profiles

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลจะรับผิดชอบเรียบเรียง ตรวจสอบ และจัดการข้อมูลที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าแต่ละคนเก็บมาจากการลาดตระเวนและจากหน่วย PoacherCam  รวมทั้งจากแหล่งอื่นๆ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ขั้นสูงที่เกี่ยวกับการลาดตระเวนและข้อมูลบุคคล จำแนกประเภทของการกระทำความผิดรวมทั้งวิธีการ และวิเคราะห์รูปแบบการใช้ชีวิต

 

ความลับ

ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลจะต้องเจอกับเอกสารความลับและเอกสารส่วนตัว ซึ่งมีความอ่อนไหว ดังนั้นจะต้องสามารถรักษาความลับนี้ไว้ให้ได้

 

ขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ

 • รวบรวมและจัดหมวดหมู่ รวมทั้งจัดการข้อมูลบุคคลในโปรแกรม SMART Profiles  เพื่อที่จะสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงข้อมูลบุคคลจากเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน และภาพที่ได้จากหน่วย PoacherCam และแหล่งอื่นๆ
 • สนับสนุนการสืบสวนผ่านรายละเอียดโปรไฟล์และวิเคราะห์เครือข่าย
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลจะพัฒนาแบบเฉพาะ และ โครงสร้างข้อมูลที่ต้องการให้มีการจัดเก็บ ตรวจสอบและนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆเข้าสู่ระบบ รวมทั้งการสรุปงานให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า บันทึกข้อมูลบุคคลที่ได้จากแหล่งข่าวในพื้นที่ และ ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าได้มาจากการลาดตระเวนและข้อมูลจากอุปกรณ์ทางเทคนิคต่างๆ โดยร่วมมือกับฝ่ายงานป้องกันของ ZSL
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลจะทำการรายงานความคืบหน้าข้อมูลเฉพาะของแต่ละบุคคล และสื่อสารกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าชุด PoacherCam และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าชุดอื่นๆเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการให้มีการจัดเก็บเพิ่มเติมโดยใช้ SMART Profiles
 • ร่วมกับฝ่ายงานป้องกันของ ZSL ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเวลาและข้อมูลเชิงพื้นที่ของข้อมูลบุคคลที่ได้รับมา เพื่อจะใช้เป็นแนวทางและพัฒนาการลาดตระเวนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลจะทำหน้าที่สรุปรายงานประจำเดือนให้กับทีมผู้จัดการพื้นที่อนุรักษ์ จำแนกผู้กระทำผิด อธิบายภัยคุกคามที่พบในตลอดเดือนที่ผ่านมา และแนะนำแนวทางปฏิบัติ โดยร่วมกับฝ่ายงานป้องกันของ ZSL  

 

คุณสมบัติ

คุณสมบัติและประสบการณ์

 • จบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการป่าไม้ การจัดการสัตว์ป่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ อาชญาวิทยา
 • มีประสบการณ์ในการจัดการข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ และใช้ GIS / SMART software system หรือ ระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ที่มีความใกล้เคียง

 

ความรู้

 • มีความรู้ในการใช้ GIS แอพลิเคชั่น เช่น QGIS หรือ geo-browsers เช่น Google Earth
 • ความรู้เกี่ยวกับ SMART software system
 • ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าในประเทศไทย

 

ทักษะและความสามารถ

 • มีทักษะที่ดีในการใช้ MS office packages โดยเฉพาะ Word, Excel และ PowerPoint.
 • มีความสามารถในการทำงานด้วยตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีหัวหน้าดูแลตลอดเวลา และสามารถทำงานกับทีมที่มีหลากหลายหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความใส่ใจในรายละเอียดและขยัน
 • มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการจัดลำดับภารกิจที่สำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมกัน และสามารถผลิตผลงานได้ตรงเวลา

 

หน้าที่รับผิดชอบที่เฉพาะสำหรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

 • ให้คำแนะนำและจัดการข้อมูลที่จะใช้สำหรับ SMART Profile database
 • ให้คำแนะนำและจัดการ SMART Profile database
 • ทำการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เพื่อจะให้มีความเข้าใจการกระทำความผิด และเข้าใจผู้กระทำผิดในและรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์และพื้นที่อนุรักษ์ได้ดีขึ้น
 • ประสานงานกับ ZSL เรื่องข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งต่างๆ และจัดการเผยแพร่ข้อมูลไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
 • รวบรวมและรายงานข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์
 • จัดการส่งต่อรายงานให้กับคณะทำงานขององค์กร Panthera และ  ZSL เพื่อทบทวนและให้ข้อเสนอแนะ
 • รวบรวม Cytoscape charts ที่จะใช้ในการสนับสนุนรายงาน เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นในการนำเสนอเกี่ยวกับเครือข่ายผู้กระทำความผิด
 • ประสานงานกับทีมชุมชนของ ZSL เป็นประจำเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
 • ร่วมลาดตระเวนเชิงคุณภาพกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
 • ประเมินคุณภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART patrols ) เมื่อร่วมปฏิบัติการในภาคสนาม
 • วิเคราะห์ภาพจากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติทุกสัปดาห์
 • รับผิดชอบในการติดตามและตรวจเช็คสภาพกล้อง V6w เพื่อดูว่าใช้งานได้ตามปกติหรือไม่

เรียบเรียงรายงานและภาพผู้กระทำผิดเพื่อใช้ประกอบการประชุมวางแผนการลาดตระเวนในแต่ละสัปดาห์ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายสมัครงาน (Cover letter) ระบุเงินเดือนที่ต้องการ ประวัติย่อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาได้ที่  Thanakritta.Oonsri@zsl.org  หมดเขตรับสมัคร 15 กันยายน     2561

 

Contact : Thanakritta.Oonsri@zsl.org


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more