ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

สหทัยมูลนิธิ

Organization : รับนักสังคมสงเคราะห์ 2 ตำแหน่ง

สหทัยมูลนิธิรับนักสังคมสงเคราะห์  2 ตำแหน่ง  
ตำแหน่ง                     นักสังคมสงเคราะห์
โครงการ                     ครอบครัวบุญธรรม  /แผนกสวัสดิการเด็ก
พื้นที่ปฏิบัติงาน            กรุงเทพ 
สถานภาพ                   พนักงานประจำ/เต็มเวลา 
เวลาปฏิบัติงาน        วันจันทร์- ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
สหทัยมูลนิธิเป็นองค์กรพัฒนาเด็กเอกชน   ก่อตั้งเมื่อปี 2519  ให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาตามหลักวิชาการและหลักสิทธิเด็ก  โดยมุ่งที่จะให้เด็กเติบโตอย่างผาสุกในครอบครัว ป้องกันการทอดทิ้งเด็ก ผ่านบริการฟื้นฟูสภาพครอบครัว  ช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม  เพื่อให้ครอบครัวได้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม มีบริการรับฝากเลี้ยงในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อป้องกันการเข้าสู่สถานสงเคราะห์  และบริการครอบครัวบุญธรรมเพื่อป้องกันการเป็นกำพร้า
ลักษณะงาน
ที่สุดของการทำงานฟื้นฟูสภาพครอบครัว มีเด็กจำนวนหนึ่งที่ครอบครัวไม่สามารถเลี้ยงดูได้ และยกมอบให้มูลนิธิดำเนินการจัดหาครอบครัวบุญธรรม  นักสังคมสงเคราะห์ประจำโครงการฯ จะทำหน้าที่ติดตาม ศึกษาประวัติ สุขภาพ พัฒนาการของเด็ก  ตลอดจนศึกษาประวัติของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม คัดกรอง และดำเนินการเพื่อให้เด็กมีครอบครัวบุญธรรมที่เหมาะสม ตลอดจนการส่งมอบเด็ก ให้คำปรึกษาตลอดจนสนับสนุนข้อมูลเพื่อการเลี้ยงดูเด็กที่ราบรื่นแก่ครอบครัวผู้ขอ  การติดตามผลการเลี้ยงดู หลังการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ให้เป็นไปตามหลักสวัสดิการเด็ก การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมายการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
คุณสมบัติ
-    จบการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ , จิตวิทยา , พัฒนาการเด็ก ,ภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-    เห็นคุณค่าในการทำงานช่วยเหลือผู้อื่น
-    มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี โดยเฉพาะด้านการอ่าน ,การแปล
-    สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office
สนใจส่งใบสมัครได้ทางอีเมล์ที่ development@sahathai.org  ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557

 

Contact :


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more