ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เปิดรับสมัครนักวิชาการหลายตำแหน่ง

Organization : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนไม่มุ่งหวังกำไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมบนฐานความรู้ เปิดรับสมัครนักวิชาการหลายตำแหน่ง
o    แผนงานด้านการคุ้มครองเด็กในระบบงานสาธารณสุข
o    แผนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย
o    แผนงานเสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมที่น่าอยู่

คุณสมบัติ    -    ปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาสังคมศาสตร์
        มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
-    มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการความรู้และงานวิจัย และติดต่อประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
1.    ประสานงานวิชาการ จัดกระบวนการทำงานทางวิชาการ เช่น การจัดประชุม ดูแลเนื้อหาการประชุม สรุปและติดตามความก้าวหน้าของการประชุม  เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง นักวิชาการ นักวิจัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาคนโยบาย และภาคประชาชน
2.    สนับสนุนให้เกิดกระบวนการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  ทั้งระดับนโยบาย และระดับวิชาการ และระดับประชาชน
3.    จัดทำหรือประสานการจัดทำเอกสารวิชาการที่เกิดการผลการวิจัย/ศึกษา/ทบทวนองค์ความรู้  และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/ชุดโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ค่าตอบแทน    ระหว่าง 17,000 - 22,000 บาท ขึ้นกับความสามารถและประสบการณ์
การคัดเลือก
•    คัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร
•    นัดหมายสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
•    ประกาศผลภายใน 2 สัปดาห์ภายหลังสัมภาษณ์

ผู้ที่สนใจส่งประวัติ ตัวอย่างผลงาน พร้อมรูปถ่าย มาที่
____________________________________________________
มูลนิธิสาธารรสุขแห่งชาติ
1168  ซอยพหลโยธิน 22   ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดพร้าว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์  0 2511-5855-7 ต่อ 110  โทรสาร. 0 2939-2122
chonlada@thainhf.org
 

Contact :


Editorials

รัฐสภา กับ การเมืองภาคประชาชน
NGOs ไทย กับ ระบอบเผด็จการ
การผลิตซ้ำใหม่ ของขบวนการเยาวชน คนหนุ่มสาวอีสาน
7 ปี รัฐประหาร สังคมไทยได้อะไร
ปล่อยให้คนที่ต่อสู้เพื่อเรา ถูกทำร้าย คือ การปล่อยให้ตัวเรา ไร้มโนธรรม!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณจ่อนำชาวนนทบุรีฟ้องศาลปกครองสั่งผู้ว่าฯเพิกถอนหมู่บ้านจัดสรรชื่อดัง
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี อบต.ราชาเทวะโครตแพง-ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณจ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบแอปฯเป๋าตังละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
รีสุวรรณบุก สตง.จี้สอบ รฟท.การประมูลรถไฟทางคู่ 2 เส้นทางใหม่ส่อฮั้ว
ศรีสุวรรณบุก ปปช.สอบ ศบค.
View more