ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่โครงการ จ. เชียงใหม่

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า เป็นองค์กรสาธารณกุศล ซึ่งก่อตั้งและได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศใน 3 ภูมิภาค (จ.เชียงใหม่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ชัยภูมิ) ให้เกิดความยั่งยืน ตามรอยพระยุคลบาท หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบความสร้างสรรค์ และมีใจอยากรักษ์ป่าต้นน้ำ โอกาสของคุณมาถึงแล้ว มูลนิธิไทยรักษ์ เปิดรับสมัคร " เจ้าหน้าที่โครงการ จ.เชียงใหม่  " จำนวน 1 ตำแหน่ง

.........................................................................................................................................

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ทำหน้าที่รับผิดชอบโครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่า และปรับวนเกษตรร่วมกับชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ และพื้นที่อื่นๆ ในกรมป่าไม้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. วุฒิปริญญาตรีสาขาวนศาสตร์ เกษตรป่าไม้ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

  2. อายุอยู่ระหว่าง 28-35 ปี

  3. มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับชุมชน และการฟื้นฟูพื้นที่ป่า

  4. สามารถทำงานเชื่อมประสาน และทำงานร่วมกับภาคีส่วนต่างๆ ได้

  5. มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี

  6. มีีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และทำงานเป็นทีม

  7. ขับรถเข้าพื้นที่ลำพัง และพักค้างแรมกับชุมชนในป่าได้

  8. สามารถทำงานล่วงเวลาได้

 

สถานที่ทำงาน

  • สำนักงานมูลนิธิไทยรักษ์ป่า (จ.เชียงใหม่)  อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

 

ระยะเวลาการรับสมัคร

  • ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 เมษายน 2566

 

....................................................................................................................................................

 

สอบถามเพิ่มเติม หรือส่งข้อมูล ประวัติส่วนตัว เอกสารที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่างผลงาน พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร และอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง มายัง : คุณจินตนา เขียวศร อีเมล :  jintana@thairakpa.org โทรศัพท์ : 02-998-5856

 

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า สำนักงาน จ.กรุงเทพฯ

เลขที่ 222 อาคารเอ็กโก (ชั้น 11) ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 02-998-5000 โทรสาร : 02-998-5999

Contact : Jintana@thairakpa.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative project developerเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activist
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more