ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่บัญชี จ.กรุงเทพฯ

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ได้รับการสนับสนุนการก่อตั้งและการดำเนินงาน จากบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผืนป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืน โดยมีการดำเนินงานใน 3 จังหวัด คือ จ.เชียงใหม่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ชัยภูมิ โดยขอบเขตงานโครงการ ครอบคลุมงานอนุรักษ์และฟื้นฟู ภายใต้แนวทาง คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้ งานจิตสำนึกกับเยาวชน และงานเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เปิดรับเพื่อนร่วมงานมาช่วยกันดูแลรักษาป่าต้นน้ำ จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้

.....................................................................................................................................................

 

ตำแหน่ง

  • เจ้าหน้าที่บัญชี จ.กรุงเทพฯ

 

 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ปฏิบัติงานในฐานะผู้จัดทำบัญชีและงบประมาณให้กับ สำนักงานต่างๆ ของมูลนิธิไทยรักษ์ป่า

 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

     •  ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำนักงาน  

     •  จัดทำบัญชีรายรรับรายจ่าย และแบบยื่น ภ.ง.ด. 3_53

     •  บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม SAP

     •  ปิดงบการเงิน

     •  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โครงการในการตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนของเอกสาร

     •  จัดเก็บเอกสารและรับส่งเอกสารให้กับหน่วยงานภายนอก

     •  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

     •  วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาบัญชี

     •  ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี

     •  มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีหรือการเงินไม่ต่ำกว่า 2 ปี

     •  มีความรู้บัญชีพื้นฐาน และความเข้าใจหลักการบัญชีอย่างถูกต้อง

     •  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

     •  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

     •  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Office และ SAP

     •  สามารถทำงานล่วงเวลา และ สามารถเดินทางและค้างคืนต่างจังหวัดโดยลำพังได้

     •  หากเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

การบังคับบัญชา

  • ผู้บังคับบัญชา : หัวหน้าส่วนบัญชีการเงินและธุรการ

 

 

ระยะเวลาการรับสมัคร

  • ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2566

 

 

.....................................................................................................................................................

 

สอบถามเพิ่มเติม หรือส่งข้อมูล ประวัติส่วนตัว เอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร และอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง มายัง : คุณจินตนา เขียวศร อีเมล : Jintana@thairakpa.org โทรศัพท์ : 02-998-5856

 

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า สำนักงาน จ.กรุงเทพฯ

เลขที่ 222 อาคารเอ็กโก (ชั้น 11) ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 02-998-5000 โทรสาร : 02-998-5999

Contact : Jintana@thairakpa.org


บัญชี / Accountantการเงิน / Financierธุระการ / Administrative
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more