ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

นักศึกษาฝึกงานตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ประจำสาขา เชียงใหม่

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ 

           มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก (มูลนิธิบ้านเด็กฯ ) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ไม่อยู่ภายใต้สังกัดพรรคการเมือง และ ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา มีสำนักงานอยู่ที่กรุงเทพฯและเชียงใหม่ ภารกิจหลักของมูลนิธิบ้านเด็กฯคือส่งเสริมให้เด็กๆที่อยู่ในสภาวะเปราะบางในพื้นที่สลัมในเขตเมืองและแคมป์คนงานก่อสร้างในประเทศไทยให้เข้าถึงระบบการศึกษาการรับบริการด้านสุขภาพ และความปลอดภัย

           ตลอดเวลา10 ปีในการบุกเบิกการทำงานในเชียงใหม่ทีผ่านมา มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กได้เริ่มทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัทก่อสร้างและกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างสรรค์ผลกระทบที่ยั่งยืนในชุมชนก่อสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงบริการต่างๆ ในขั้นพื้นฐานให้กับแรงงานก่อสร้างและบุตรหลานของพวกเขา

           ในปีพ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิบ้านเด็กและยูนิเซฟประไทยได้พัฒนากรอบการดำเนินการ โดยได้รับคำแนะนำจากบริษัทก่อสร้าง 12 แห่ง แล้วทำการเผยแพร่ในหัวข้อ Building Futures in Thailand.  

           จากการเผยแพร่กรอบการดำเนินการนี้ มูลนิธิบ้านเด็กฯได้พัฒนาและควบคุมกรอบการดำเนินการร่วมกับกลุ่มบริษัทก่อสร้างในการวางรากฐานร่วมกันโดย  ชุดเครื่องมือปฏิบัติการสำหรับกลุ่มบริษัทก่อสร้างนี้ จัดทำขึ้นเพื่อทำงานและสนับสนุนในกรอบการดำเนินการสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในบริษัทต่างๆ

           ตลอดช่วงเวลาทีเราเผยแพร่การสร้างความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลกระทบทางสังคมนี้ มูลนิธิบ้านเด็กฯต้องการที่พัฒนาและขยายการนำกรอบการทำงานและเครื่องมือให้แพร่หลายมากขึ้นในภาคส่วนของการก่อสร้าง https://www.buildingsocialimpact.org/eng 

 

สภาพแวดล้อมในการทำงานของเรา

           ขอเชิญให้คุณเข้ามาร่วมงานกับทีมงานที่แรงขับเคลื่อนและใจรักในการทำงานของเราเพื่อสร้างนวัตกรรมและผลกระทบทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ โดยทีมงานมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กและระบบสังคมของเรานี้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีความเคารพซึ่งกันและกันและมีการทำงานในเชิงรุก ซึ่งมูลนิธิฯต้องการที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีเพื่อให้ทุกคนได้รับการปฏิบัติที่ดีและมีเกียรติอย่างเท่าเทียมกัน

 

ตำแหน่งงาน:

           นักศึกษาฝึกงานผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ มีบทบาทในการสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ร่วมงานในตำแหน่งอื่นๆให้ได้รับการดูแลที่ดีมากขึ้นและมีบทบาทในการดำเนินธุระที่เกี่ยวข้องกับเอกสารและการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆที่มีความสำคัญต่อมูลนิธิฯ

 

ลักษณะงาน:

ตำแหน่ง:                     นักศึกษาฝึกงานตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ (HR & Admin  Assistant)

ประเภทของสัญญา:    สัญญาทำงานเต็มเวลา 

แผนก:                         แผนกทรัพยากรบุคคล

ที่ตั้งสำนักงาน:            จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่เริ่มทำงาน:           เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 

ความรับผิดชอบของตำแหน่งงานที่ประกาศ:

           นักศึกษาฝึกงานตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ จะมีทำหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการเพื่อดำเนินการสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิฯ โดยนักศึกษาฝึกงานทุกคนจะได้รับประสบการณ์ในการทำงานที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับทักษะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต โดยจะอยู่ภายใต้ความดูแลของ ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงานและทรัพยากรบุคคล

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยทั่วไป:

1. ความรับผิดชอบในด้านทรัพยากรมนุษย์

 • สนับสนุนงานด้านการประสานงานเพื่อต่อวีซ่า และ ขอใบอนุญาตทำงานให้กับพนักงานชาวต่างชาติ

 • ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ เเละสนับสนุนงานด้านการรับสมัครงาน

 • จัดเตรียมอุปกรณ์สำนักงานให้กับพนักงานในแผนกต่างๆ

 • สนันสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของพนักงาน

 • ดูแลอุปกรณ์สำหรับจัดประชุมในสำนักงานให้เรียบร้อย และพร้อมใช้งานตลอด

 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมอบรม หรือ กิจกรรมทำงานนอกสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • จองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรมให้กับพนักงานที่จะเดินทางไปทำงานให้กับมูลนิธิฯ

2. งานด้านธุรการ

 • จัดเตรียมเอกสารเพื่อติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ

 • ถ่ายเอกสารและเติมแบบฟอร์มต่างๆที่ใช้งานในสำนักงาน

 • ส่งเอกสารให้กับหน่วยงานต่างๆ และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • ค้นหาข้อมูลต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงติดต่อกับหน่วยงานต่างๆตามภารกิจ

 • แปลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 • ประสานงานกับร้านขายของเพื่อสั่งซื้อสินค้าต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในมูลนิธิฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • จัดทำเอกสารต่างๆจากไฟล์ PDF เป็น File Word และ Excel ตามที่ได้รับการร้องขอ

 • ดูเเละอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของสำนักงานอาทิ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รวมถึงอำนวยความสะดวกในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ แก่พนักงาน

3. งานช่วยเหลือโครงการอื่นๆ (กรณีที่ได้รับการร้องขอ)

 • ลงพื้นที่ชุมชน ช่วยงานเจ้าหน้าที่สังคม และคุณครู

 • ช่วยเหลือกิจกรรมต้อนรับ Visitor และ ผู้บริจาค 

 

คุณสมบัติ

 • สัญชาติ:  ไทย

 • ทักษะด้านภาษา:  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้นได้ 

 

ระดับการศึกษา:  

มัธยมศึกษา,ปวช,ปวส และ ระดับอุดมศึกษา ในทุกสาขาวิชา

 

คุณสมบัติอื่นๆที่จำเป็น:

 • มีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถทำงานได้เรียบร้อยตามกำหนดเวลา 

 • มีใจรักในงานด้านสาธารณกุศล มีความสนใจที่จะทำงานในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มีทักษะด้านการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้, มีความยืดหยุ่น, มีแรงจูงใจที่จะทำงานและทัศนคติที่ดีในการทำงาน

 • สวัสดิการและค่าตอบแทน: อาหารเที่ยง, กาแฟส่วนกลาง, เงินเบิกสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ

 

วิธีการสมัครฝึกงาน:

           หากคุณสนใจที่เข้าร่วมฝึกงานกับทางมูลนิธิฯในตำแหน่งนี้แล้วโปรดส่งเอกสารสำหรับสมัครงานทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ (เอกสารประกอบการสมัครงาน(Resume/CV) และ จดหมายสมัครงาน มาที่อีเมลล์: recruit@baandekfoundation.org

           โอกาสที่มีความเท่าเทียม: มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กเป็นผู้จ้างงานที่ยึดหลักความเท่าเทียมเป็นสำคัญ องค์กรของเราไม่จะดูหมิ่นผู้ใดและมีมาตรการควบคุมเพื่อรับประกันว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นในการประกาศรับสมัครงาน,การจ้างงานและการระบุเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องลงไปในการจ้างงานเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติไต่อผู้สมัครงาน หรือ ลูกจ้าง บนพื้นฐานของ  เชื้อชาติ,สีผิว,เพศ,ชาติกำเนิด,อายุ,ศาสนา,ความเชื่อ,ความทุพพลภาพ,รสนิยมทางเพศ,อัตลักษณ์ทางเพศ หรือการแสดงออกทางเพศ

           การคุ้มครองเด็ก: เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองเด็กของมูลนิธิบ้านเด็กฯ ผู้ที่ได้รับเลือกต้องส่งสำเนาประวัติอาชญากรรมของตนเองให้กับมูลนิธิบ้านเด็กฯ เป็นการแสดงถึงความยึดมันต่อนโยบายต่างๆ ของมูลนิธิฯ โดยหมายถึง ต้องปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองเด็ก,นโยบายป้องกันการเปิดเผยและการล่วงละเมิดทางเพศรวมถึงนโยบายป้องกันการคอรัปชัน

 

วันที่ปิดรับสมัคร:  เปิดรับสมัครตลอด

 

ช่วงเวลาทำงาน: ทำงานเต็มเวลา - วันจันทร์-วันศุกร์ อาจจะมีเลิกงานเย็นหรือทำงานเสาร์-อาทิตย์บ้าง โดยจะมีการแจ้งล่วงหน้าก่อน 

 

โปรดทราบว่าการสมัครงานในตำแหน่งดังนี้จะได้รับการตรวจสอบเป็นระยะและตำแหน่งงานนี้จะยังคงประกาศต่อไปจนกว่าจะมีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อย


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กได้ที่ www.baandekfoundation.org.

Contact : recruit@baandekfoundation.org / 053222211


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerทรัพยากรณ์มนุษย์ / Human resources
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more