ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ด่วน! เจ้าหน้าที่ประสานงานทุนการศึกษา (Scholarship Coordinator)

     มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา หรือ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศล ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยเป็นองค์กรสาธารณกุศลจดทะเบียนลำดับที่ 255 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 มูลนิธิ EDF จึงได้เริ่มให้ทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสเป็นปีแรกในจังหวัดอุดรธานี และได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษา และโครงการพัฒนาต่างๆอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของนักเรียน และโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนในพื้นที่ชนบทห่างไกลของประเทศไทย ให้มีโอกาสเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างน้อย 
    ปัจจุบัน โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิ EDF สามารถสร้างโอกาสในการศึกษาให้แก่เด็กยากจนไปแล้วกว่า 400,000 คน ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายมากกว่า 5,600 โรงเรียน ใน 61 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออันดีจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรภาคธุรกิจต่างๆ รวมถึงเครือข่ายบุคลลากรทางการศึกษา และอาสาสมัคร ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

 

Based in: Bangkok Office

คุณสมบัติ
1.    การศึกษา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิเทียบเท่า (ไม่จำกัดสาขา ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) 
2.    เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
3.    มีประสบการณ์ในการประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ในการสื่อสาร กับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
4.    สามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆ  Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 
5.    มีความรับผิดชอบสูง สนใจงานด้าน NGO มีความเสียสละ สามารถทำงานเป็นทีมได้ และสามารถรับผิดชอบงานได้แบบ One Stop Service  
6.    ถ้ามีความสามารถใน** การใช้ภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
7.    มีใจรักงานบริการ พร้อมให้คำปรึกษากับครูและนักเรียนได้เป็นอย่างดี
8.    เป็นผู้ที่เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะช่วยพัฒนาระบบการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ ให้กับองค์กร

 

Job Description : โครงการทุนการศึกษา


    ประสานงานกับโรงเรียน / คุณครู / นักเรียน / หน่วยงานราชการ ฯลฯ และผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับงานทุนการศึกษา
    จัดการเกี่ยวกับข้อมูลทุนการศึกษา / ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนทุน / ใบสมัครนักเรียนทุน / การอนุมัติทุน / จัดสรรโควต้าทุนการศึกษา และติดตามเอกสารต่างๆ ของนักเรียนทุน 
    เตรียมงาน / เอกสารและอื่นๆ สำหรับงานอบรม คุณครูผู้รับผิดชอบทุนการศึกษา
    จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนทุนยากจน สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน สถิติเกี่ยวกับการศึกษา ฯลฯ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์
    อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริจาคทุน ในกรณีที่มีการลงเยี่ยมบ้านนักเรียนทุน
    ช่วยงาน Mailing (การจัดส่งเอกสารให้ผู้บริจาคทุน)
    งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สวัสดิการ
-    เงินเดือน / ประกันสังคม / ประกันสุขภาพกลุ่ม / ประกันอุบัติเหตุ
-    วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ 

ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติส่วนตัว รูปถ่ายปัจจุบัน และเงินเดือนที่คาดหวัง มาที่ Email.**
 

Contact : recruit@edfthai.org / Tel. 02-579-9209-11


ผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative project developerเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerผู้ช่วย / Assistantนักกิจกรรม / Activist
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more