ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่แผนงานและประเมินผลงานมูลนิธิไทยรักษ์ป่า สังกัด เอ็กโก จ.กรุงเทพฯ

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า เป็นองค์กรสาธารณกุศล ซึ่งก่อตั้งและได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศใน 3 ภูมิภาค (จ.เชียงใหม่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ชัยภูมิ) ให้เกิดความยั่งยืน ตามรอยพระยุคลบาท หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบความสร้างสรรค์ และมีใจอยากรักษ์ป่าต้นน้ำ โอกาสของคุณมาถึงแล้ว มูลนิธิไทยรักษ์ เปิดรับสมัคร " เจ้าหน้าที่แผนงานและประเมินผลงานมูลนิธิไทยรักษ์ป่า สังกัด เอ็กโก " จำนวน 1 ตำแหน่ง

..........................................................................................................................................

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ร่วมกับทีมงานมูลนิธิไทยรักษ์ป่าวางแผน ติดตาม และประเมินโครงการ

 2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และภาคีภาคส่วนต่างๆ

 3.  ติดตามนโยบาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั้งในและต่างประเทศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ การจัดการสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 2. มีประสบการณ์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเคยทำงานร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลาย รวมถึงภาครัฐ ชุมชน และเยาวชน

 3. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 3 ปีในการวางแผน การจัดการ การประสานงาน และการบริหารการพัฒนาโครงการ

 4. สามารถเชื่อมโยงงานมูลนิธิฯ กับประเด็นสิ่งแวดล้อมสากล เช่น คาร์บอนเครดิต / climate change / SDGs

 5. สามารถทำงานล่วงเวลา และ สามารถเดินทางและค้างแรมต่างจังหวัดได้

 6. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

 7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

 8. ไม่จำกัดเพศ

 

สถานที่ทำงาน

 • อาคารเอ็กโก (EGCO Tower) ใกล้ๆ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และสนามไดร์ฟกอล์ฟนอร์ธปาร์ค 

 

 

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

 

....................................................................................................................................................

 

สอบถามเพิ่มเติม หรือส่งข้อมูล ประวัติส่วนตัว เอกสารที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่างผลงาน พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร และอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง มายัง : คุณจินตนา เขียวศร อีเมล :  jintana@thairakpa.org โทรศัพท์ : 02-998-5856

 

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า สำนักงาน จ.กรุงเทพฯ

เลขที่ 222 อาคารเอ็กโก (ชั้น 11) ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 02-998-5000 โทรสาร : 02-998-5999

Contact : Jintana@thairakpa.org


นักพัฒนาโครงการ / Creative project developerเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activistนักพัฒนางานเขียน / Creative content developer
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more