ระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์จะปรับปรุงระบบ อาจจะมีการใช้งานที่ไม่ราบรื่น
15 - 16 January 2022, the website will update the system. There may be a not smooth usage.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

รับสมัครผู้จัดการฝ่ายบุคคลและวัฒนธรรม 1 ตำแหน่ง

มูลนิธิวัฒนเสรี (The Freedom Story) รับสมัครผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรม 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานสรรหาและจัดจ้างบุคคลที่มีคุณภาพเข้าสู่องค์กร เป็นผู้รับประกาศรับสมัครงาน นัดหมายการสัมภาษณ์ หรือแม้กระทั่งเป็นผู้สัมภาษณ์งาน ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ และจัดทำสัญญาจ้าง
 2. งานฝึกอบรม จัดหาหลักสูตรการอบรมให้กับพนักงานแผนกต่าง ๆ มองหาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับพนักงานในองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ และทักษะเพิ่มมากขึ้น รวบรวมบันทึกการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
 3. ดูแลผลประโยชน์ของพนักงาน พนักงานฝ่ายบุคคลจะเป็นผู้ที่ดูแลด้านเอกสารต่าง ๆ ให้กับพนักงาน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่พนักงานควรจะได้รับ
 4. สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน โดยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ให้พนักงานมีส่วนร่วม รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีมงาน
 5. จัดทำตารางบันทึกการทำงาน ดูแลและตรวจสอบการมาปฏิบัติงาน และการทำงานล่วงเวลาของพนักงาน สรุปวันลาต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่
 6. ดูแลความเรียบร้อยและรักษาระเบียบวินัยในหมู่พนักงาน
 7. ประเมินผลการทำงานเจ้าหน้าที่
 8. ออกแบบ พัฒนาและวางแผนด้าน Performance Management ที่สอดคล้องกับลักษณะและทิศทางขององค์กร และสามารถนำแผนงานไปปฏิบัติใช้จริงทั้งองค์กร ตลอดจนติดตามและประเมินผลความคืบหน้าของงานเพื่อจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล
 9. รับเรื่องและรวบรวมข้อมูลข้อร้องเรียนและการเสนอแนะความคิดเห็นของพนักงานและบุคคลภายนอก (ดำเนินให้เป็นไปตามกระบวนการของมูลนิธิ)
 10. ดูแลเรื่องนโยบายขององค์กร (ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมและมีความเป็นปัจจุบัน)
 11. ออกหนังสือรับรองการทำงานให้เจ้าหน้าที่
 12. ออกประกาศต่างๆขององค์กร
 13. ดูแลเรื่องงานใบอนุญาตทำงาน และวีซ่าให้แก่อาสาสมัครภายในมูลนิธิ
 14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิงหรือชาย 
 2. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานฝ่ายบุคคล 2 ปี ขึ้นไป
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 5. มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานขั้นพื้นฐาน
 6. ซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม
 7. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 8. เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมองค์กรสามารถจูงใจพนักงานให้อุทิศและทุ่มเทการทำงานให้กับองค์กรได้
 9.  มีความรอบคอบในการพิจารณาและวินิจฉัยการปฏิบัติงาน
 10. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการแก้ไขอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรให้มาเป็นการร่วมมือกัน
 11. เป็นผู้ที่สามารถทำให้พนักงานเชื่อถือและศรัทธาในของวัฒนธรรม

เวลาทำงาน : อังคาร – เสาร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

ระยะเวลาการทดลองงาน: 6 เดือน

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

 1. เงินเดือน 20,000-35,000 บาท
 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3. ประกันสังคม
 4. ประกันสุขภาพ
 5. ทุนการศึกษาของบุตร
 6. ทุนการศึกษาของเจ้าหน้าที่
 7. การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 8. ด้านสุขภาพจิต
 9. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 10. ค่าโทรศัพท์
 11. การลาคลอดบุตร (คู่สมรส)

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครงานดังนี้

 1. ประวัติส่วนตัว การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน
 2. หลักฐานการศึกษา
 3. สำเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน
 4. ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 5. รูปถ่ายหน้าตรง
 6. ต้องมีข้อมูลบุคคลอ้างอิง 3 ท่านที่ไม่มีความเกี่ยวข้องทางเครือญาติกับผู้สมัคร (เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ

เกี่ยวข้องกับผู้สมัครด้านการศึกษา การทำงาน หรือบุคลากรทางศาสนา)

(มูลนิธิวัฒนเสรีขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ส่งเอกสารสมัครงานครบถ้วนเท่านั้น)

ส่งเอกสารทาง E-mail. : supranee@thefreedomstory.org

เบอร์โทรติดต่อ : 062-515-2705

 

Contact : supranee@thefreedomstory.org


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Editorials

View more

Lasted contents

View more