ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ระบบฐานข้อมูล

เจ้าหน้าที่ระบบฐานข้อมูล

Organization : กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS)

เจ้าหน้าที่ระบบฐานข้อมูล  จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มีวัตถุประสงค์การทำงานเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด กลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ฯลฯ

ปัจจุบัน APASS ดำเนินงานเพื่อลดจำนวนผู้ได้รับผลกระทบและอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้สารเสพติด ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้สารเสพโดยมีพื้นที่ดำเนินงานใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี ปัตตานี และ ยะลา

APASS มีความประสงค์เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งงาน       :              เจ้าหน้าที่ระบบฐานข้อมูล

พื้นที่การทำงาน  :              สำนักงานส่วนกลาง

อัตราเงินเดือน     :              ตามโครงสร้างขององค์กร

การรายงาน         :              รายงานตรงต่อผู้จัดการโครงการ

บทบาทและหน้าที่การทำงาน

  1. รวบรวมเอกสารจากพื้นที่ และ ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน ในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
  2. วิเคราะห์ข้อมูล สะท้อนผล และสามารถบ่งชี้ถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการตรวจทานความครบถ้วนของข้อมูล
  3. จัดเก็บเอกสารข้อมูลการทำงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ
  4. ดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. ประสานงานกับแหล่งทุนเพื่อประสานการทำงานพัฒนาด้านระบบฐานข้อมูล

คุณสมบัติ

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาบริหารจัดการข้อมูล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านการบันทึกข้อมูล การรายงานผลของข้อมูลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  4. หากมีความรู้หรือประสบการณ์ทำงานด้านยาเสพติดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความรับผิดชอบสามารถทำงานได้ตามเวลาที่กำหนด

 

ผู้ที่สนใจ กรุณาส่งประวัติโดยย่อ (CV) และจดหมายสมัครงาน เอกสารประจำตัว(สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน)ประวัติการศึกษา และรูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว ที่ sonthaya@apassthailand.org กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS)   เลขที่ 52/20 ซอยโปร่งใจ  แขวงทุ่งมหาเมฆ   เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 02 001 8665  วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร 11 กรกฎาคม 2564  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านอีเมล

 

Contact : sonthaya@apassthailand.org


ไอที / ITผู้ประสานงาน / Coordinator

Editorials

บทบาทประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
อาณาจักรซีพี
ผีซ้ำด้ามพลอย
เราเป็นประเทศที่อยากเจริญ แต่วันๆ ประชาชนเผชิญแต่การบริหารที่ล้าหลัง
เราจะทำตามสัญญา นะจ้ะ ปั๊ดโถ้ว!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบเขตอุตฯ IRPC ตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ศรีสุวรรณร้องผู้ตรวจการแผ่นดินกรมสรรพากรกำลังรีดเลือดจากปูกับพ่อค้ายาเส้นหรือไม่
ศรีสุวรรณเผยพร้อมยื่นเอาผิด ขรก.ทุกคนหลังศาลปค.เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดแอซตัน อโศก ไม่ชอบด้วยกม.
แอมเนสตี้เปิดตัวไลน์สติ๊กเกอร์ “Stand Beside You”   ส่งต่อกำลังใจให้คนรอบข้างในช่วงวิกฤตโควิด-19 
ศรีสุวรรณค้านนายกฯใช้ กม.ติดหนวดคุมเฟกนิวส์ทั้งๆที่ใช้ กม.ปกติได้
View more