ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม งานกลุ่ม MSM-PWID ประจำพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม งานกลุ่ม MSM-PWID ประจำพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

Organization : กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS)

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม งานกลุ่ม MSM-PWID ประจำพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 1 ตำแหน่ง

กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มีวัตถุประสงค์การทำงานเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด กลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ฯลฯ

ปัจจุบัน APASS ดำเนินงานเพื่อลดจำนวนผู้ได้รับผลกระทบและอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้สารเสพติด ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้สารเสพติด ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และ สังคม รวมถึงสามารถเข้าถึงการบำบัดรักษาการติดยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียม โดยมีพื้นที่ดำเนินงานใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี ปัตตานี และ ยะลา

APASS มีความประสงค์เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ภาคสนาม งานกลุ่ม MSM-PWID จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ภาคสนาม งานกลุ่ม MSM-PWID

พื้นที่การทำงาน : จังหวัดกรุงเทพฯ (สำนักงานภาษีเจริญ)

อัตราเงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร

การรายงาน : รายงานตรงต่อผู้จัดการศูนย์ฯ

บทบาทและหน้าที่การทำงาน

 1. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การใช้สารเสพติดของกลุ่ม MSM

 2. ออกแบบและจัดบริการที่จำเป็นสำหรับกลุ่ม MSM ที่ใช้สารเสพติด ในด้านข้อมูล-ความรู้ และ การจัดบริการที่จำเป็นด้วยวิธีการหรือรูปแบบที่เหมาะสม

 3. การจัดทำทะเบียนสมาชิก (UIC) รวมถึงจัดทำแผนภูมิพื้นที่

 4. วางแผนและสนับสนุนการทำงานของผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ภาคสนาม เพื่อให้สามารถเข้าถึงและติดตามผลกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการส่งต่อบริการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 5. ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ภาคสนามเพื่อสนับสนุนการทำงาน พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

 6. จัดทำรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานพร้อมปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขและความต้องการการช่วยเหลือเสนอต่อผู้จัดการศูนย์เดือนละครั้งหรือเมื่อได้รับการร้องขอ

 7. เบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมและดำเนินให้เป็นไปตามแผน

คุณสมบัติ

 1. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และสามารถใช้งาน Internet ได้

 2. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจ และ ทักษะในการทำงานร่วมกับ กลุ่ม MSM ที่ใช้สารเสพติด

 3. รู้จักและเข้าใจในบริบทของพื้นที่ปฏิบัติงาน

 4. สามารถเชื่อมต่อกับ กลุ่ม MSM ที่ใช้สารเสพติด ในพื้นที่ปฏิบัติงานได้

 5. สามารถเป็นวิทยากร จัดกระบวนการกลุ่มได้

 6. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

 

สามารถส่งประวัติมาได้ที่ Email : apass@apassthailand.org ภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

หรือ ส่งเอกสารสมัครงาน ถึงฝ่ายบุคคล กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS) เลขที่ ๕๒/๒๐ ซอยศรีบำเพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสนธยา โคตปัญญา โทรศัพท์ : ๐๘๐-๔๑๕๒๖๑๕

 

Contact : apass@apassthailand.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Editorials

สัปปายะสถาน
ยุคสมัยของ NGOs
#save ความเป็นธรรม
โศกนาฏกรรม ซ้ำ ๆ
ชัยชนะของพลังประชารัฐ คือ ความพ่ายแพ้ของประชาธิปไตย
View more

Lasted contents

เรียนรู้จากเด็กเสมอ
สัปปายะสถาน
ศรีสุวรรณเผยชาวเชียงใหม่ร้องทุจริตเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างโจ๋งครึ่ม
ศรีสุวรรณร้อง ป.ป.ช.สอบจริยธรรมร้ายแรงบิ๊กการเมืองและ ขรก.จัดมหกรรมชกมวยจะนะ
ศรีสุวรรณจ่อร้อง ป.ป.ช.สอบกรมปศุสัตว์สั่งปล่อยซากสัตว์เน่าเสียสู่ผู้บริโภค
View more