Back

โครงการ ASEAN Cybersecurity Skilling Programe

27 November 2022

6310

โครงการ ASEAN Cybersecurity Skilling Programe

โครงการ ASEAN Cybersecurity Skilling Programe

โครงการ ASEAN Cybersecurity Skilling Programe โดยมูลนิธิอาเซียน (ASEAN FOUNDATION) ประเทศ อินโดนีเซียสนับสนุนโดย Microsoft มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้ด้าน Cybersecurity หรือความปลอดภัยทางไซเบอร์ในระดับ เบื้องต้น แก่เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียน 7 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย ฟิลิปินส์ เวียดนาม และกัมพูชา เพื่อให้มีความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพราะปัจจุบันเป็นยุคที่เราใช้ชีวิตเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตในหลากหลายมิติมาก เช่น การทำธุรกรรมออนไลน์ การซื้อของ การหาข้อมูล การติดต่อสื่อสาร ความบันเทิง (ดูหนัง/คลิป/โทรทัศน์/ฟังเพลง และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้ หากการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อ่อนแอ ก็อาจทำให้ผู้ประสงค์ร้ายเข้ามาทำอันตรายต่อเราและ ข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ตั้งแต่การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่เราไม่ได้ตั้งใจจะเปิดเผย เช่น เพศวิถี อายุ สัญชาติ ศาสนา จนอาจนำไปสู่การขโมยข้อมูลของเราไปใช้ อาทิ รหัสบัตร ATM ข้อมูลบัตรเครดิต การสวมรอยเป็นเรา ไปจนถึงการเรียกค่าไถ่ เพื่อแลกกับการไม่เปิดเผยข้อมูลของเรา ในทางธุรกิจความปลอดภัยทางไซเบอร์ของในระดับองค์กรภาคธุรกิจที่มีข้อมูลของลูกค้า เป็นจำนวนมากเมื่อถูกขโมยข้อมูลย่อมจะทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจได้

สำหรับในประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคม (Social Technology Institute) มูลนิธิกองทุนไทย เป็น องค์กรร่วมงานของมูลนิธิอาเซียน (ASEAN FOUNDATION)  ที่จะดำเนินกิจกรรมจัดอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

      - เยาวชนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี 
      - เยาวชนชนเผ่า 
      - เยาวชนผู้พิการ 
      - เยาวชนจากชุมชนแออัด  
      - เยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) 

 

กระบวนการเรียนการสอน

หลักสูตรความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ที่ ASEAN FOUNDATION ได้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษและ นำไปสอน แต่ในประเทศไทยได้จัดทำเป็น VDO ภาษาไทยเข้าใจง่าย จำนวน 10 ตอน ให้ผู้สนใจสามารถเข้าเรียนผ่านห้องเรียน Cybersecurity ใน Line OA โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และใช้เวลาเรียน 1-3 วัน ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากมูลนิธิอาเซียน (ASEAN FOUNDATION) และ Microsoft

 


ขั้นตอนการเรียน Cybersecurity Skilling Programe

      - สแกน QR Code เข้าห้องเรียน Line OA  
      - ทำแบบประเมินก่อนการเรียน (Pre-Test) 
      - ชม VDO แนะนำการเรียนและอบรม
      - ทำแบบประเมินผลหลังการเรียน(Post -Test) (ภาษาไทย)
      - ลงชื่อรับประกาศนียบัตรออนไลน์จากASEAN FOUNDATION และ Microsoft 

 

 

หลักสูตรความปลอดภัยด้านไซเบอร์ Cybersecurity (จัดทำเป็นวิดีโอ 10 ตอน)

บทที่ 1 บทนำความปลอดภัยทางไซเบอร์  

      - ความปลอดภัยทางไซเบอร์คืออะไร
      - แนวคิดด้านความปลอดภัยทั่วไป
      - การกำหนดสถาปัตยกรรมความปลอดภัยที่ดี
      - การเข้าถึงรหัส


บทที่ 2 ภัยคุกคามและกลยุทธ์การป้องกัน

      - สภาพแวดล้อมภัยคุกคามทางไซเบอร์  
      - การควบคุมความปลอดภัยทางไซเบอร์ 


บทที่ 3 ความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน

      - Open Web Application Security Project (OWASP) 
      - ช่องโหว่ ข้อบกพร่อง และจุดบกพร่อง
      - การลดและขจัดจุดอ่อนของซอฟต์แวร์


บทที่ 4 การรักษาความปลอดภัยระบบปฏิบัติการและเครือข่าย

      - การปิดช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการ
      - การเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเครือข่าย


วิทยากร

 

นายธนาทิพย์ ดำทิพย์ 

ธนาทิพย์ ดำทิพย์ ปัจจบันทำงานในตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการฝึกอบรมและอาจารย์ผู้ ด้านไอที ให้กับ บริษัท Knowledge Zone Co.,Ltd ตั้งแต่ปี 2555 บริษัท Knowledge Zone Co.,Ltd เป็นองค์กรภาคธุรกิจที่ให้บริการด้านฝึกอบรม ออกแบบและพัฒนา ระบบและให้บริการด้านเครือข่ายแก่หน่วยงานภาคธุรกิจ ภาครัฐ และองค์กรพัฒนา เอกชน  

ปัจจบันธนาธิป  ยังทำงานเป็น Microcontroller Programmer and SmartFarm และ IOT ให้กับโครงการของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพอีกด้วย

ธนาธิป ดำทิพย์ มีประสบการณ์เป็นวิทยากรให้กับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โครงการระบบฐานข้อมูลให้กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ปี พ.ศ. 2560) โครงการอบรม IT & Coding training บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2556) โครงการ Robot camp & Coding สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล  โครงการ Digital Community

Center training กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี พ.ศ. 25ุ61-2564)

 

 

 

 

นายพงศ์ปณต ไพรัชเวชภัณฑ์  

พงศ์ปณต ไพรัชเวชภัณฑ์ ปัจจุบันอายุ 19 ปี เรียนอยู่คณะนิเทศศาสตร์ สาขา วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาศัยอยู่ใน อ.เมือง จ.

อ่างทอง ชื่นชอบและสนใจเรื่องเทคโนโลยี การขนส่ง สิ่งแวดล้อม การออกแบบเมือง ดนตรี วิทยุ โทรทัศน์ ท่องเที่ยว จิตวิทยาฯลฯ

ผลงาน             

เป็นผู้ร่วมจัดงานและมีส่วนร่วมในโครงการ Mozilla Common Voice ซึ่งเป็นโครงการ ที่เปิดให้รวบรวมประโยคและบริจาคเสียงพูดของตัวเอง รวบรวมเป็นชุดข้อมูลข้อความ

และเสียงสาธารณะที่สามารถนำไปสอน AIต่าง ๆ เช่น พิมพ์ด้วยเสียง สร้างคำบรรยายแทนเสียง (closed captions) ได้ฟรี และทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้

https://www.ppnplus.in.th/?fbclid=IwAR1GXjb_rl7Q4FzvBu2tkQV8hj0wbs_WnGgy3mqwYkwxe2wCsneehmrqFA

https://www.ppnplus.in.th/?fbclid=IwAR0mlL68sfhahz9S3Lz78VY3EpeyA0ey7WVqocrfX9aT3TUfA1Qs5lDZy

 

 

นายมิชารี มุคบิล  

จบปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จาก RMIT University เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เริ่มทำงานในฐานะ System Architect ของโปรเจ็กต์ภาพยนตร์แอนิเมชัน เรื่อง ก้านกล้วย (2549) บริษัท กัน ต นา แอ น นิ เม ชั่ น สตู ดิ โอ จำกัด  และทำงานในโปรเจ็กต์ไอทีให้กับบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศและยังเป็นอดีตซีอีโอ ของ Proteus Ops บริษัทโฮสติ้ง ชั้นนำสัญชาติไทย  

 ปัจจุบันมิชารี มุคบิลเป็น CEO บริษัท Zymple และเป็นวิทยากรฝึกอบรม และเป็นผู้ก่อตั้งโค้ด CoderDojo Thailand ชุมชน การเรียนรู้แบบอิสระเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมสำหรับเด็ก และเป็นจัดทำโครงการ Mozilla Common Voice

 https://themomentum.co/coderdojo-thailand/

ห้องเรียนไร้ครู @ TedX Charoenkrung https://www.youtube.com/watch?v=3W_vY5SO7jQ

กว่าจะมาเป็น CoderDojo ประเทศไทย https://thepotential.org/creative-learning/coderdojo/

Hacking Education @ Thailand Digital Big Bang 2018 https://www.facebook.com/digitalthailandbigbang/videos/1786846198079116/

 

 

 สแกน QR Code เข้าห้องเรียนออนไลน์  หรือลิ้งค์ https://lin.ee/9edrl1p

 

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ทศพร แกล้วการไร่ : ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

อัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112