ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

เราถูกสิ่งมีชีวิตที่ไร้ซึ่งความเป็นคน ปกครอง...เมื่อคืน ผมตื่นมานั่งอ่านข่าว แบบงุนงง มากๆ ที่จู่ๆ ก็เห็นชาวบ้าน เห็นน้องๆ หนุ่มสาวนักศึกษา ถูกทุบ ถูกกระทืบ จากการชุมนุมอย่างสงบ

ที่ว่างุนงงคือ พยายามอ่านหาประเด็นที่เป็น “ชนวน” หาความสมเหตุสมผลของการ “สลาย” การทุบตีและใช้กระสุนยางของ คฝ.  ซึ่งหาไม่เจอ หรือ ไม่เห็นเหตุการณ์ที่สมควรต้องใช้กำลังขั้นเด็ดขาดขนาดนั้น คำถามที่เกิดขึ้นคือ ประเทศนี้กำลังเป็นรัฐแบบไหน เพื่ออะไร เพื่อใคร ?

การเคลื่อนไหวของ ขบวนพี่น้อง อย่างสมัชชาคนจนก็ดี ชาวบ้านที่จะนะก็ดี หรือมาจากภาคเหนือก็ดี ทั้งหมดเป็นชาวบ้านจริงๆ ทำกิจกรรมกับการเมืองมาโดยตลอด เรียกร้องบ้าง รณรงค์ คัดค้าน ตรวจสอบ เสนอแนะ เคลื่อนไหวภายใต้ กรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ และเคลื่อนไหวตามหลักการเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ที่ประเทศประชาธิปไตยทั่วโลก เขามีล้นเหลือ ให้ประชาชน

การชุมนุมโดยสงบไม่ได้เป็นภาพลักษณ์เสียหาย เลวร้าย ถ้าหากเป็นประเทศที่ยอมรับ ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย ยกเว้นประเทศเผด็จการ เท่านั้น ที่เห็นการเคลื่อนไหว เรียกร้องของประชาชนคือ ความวุ่นวาย กลับกัน นี่เป็นภาพสะท้อนถึงความเข้าใจกรอบ กติกาประชาธิปไตยของรัฐบาล และของประเทศ ที่นานาอารยะ ต่างปฏิบัติ ฉะนั้น นี่คือสิ่งที่ควรมี คือสิ่งที่ประเทศต่างๆควรได้เห็นว่า ประเทศไทย ยืนหยัดยืนยันเรื่อง สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

การรณรงค์ชุมนุม คัดค้านก็ดี  การเคลื่อนไหวตรวจสอบ กระตุ้นการรับรู้ในสังคม ก็ดี เพื่อให้รัฐบาลเปิดเผย รับฟัง และนำเสนอหรือบรรจุไว้ในข้อการประชุม ข้อตกลงก่อนลงนาม ก็ดี การเรียกร้องเสนอแนะก็ดี ที่ทำในส่วนของภาคประชาชน อย่างเปิดเผย ที่ทำภายใต้กรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิเสรีภาพประชาชน  อยู่ในขอบเขต ในพื้นที่ที่เหมาะที่ควร ไม่ได้ไปขัดขวางการประชุม ไม่ได้บุกรุกสถานที่การประชุม ทำร้ายแขกบ้านแขกเมือง ย่อมถือได้ว่า เป็นการชุมนุมโดยสงบ ฉะนั้น ที่ผมงงงวย คือ อะไรคือ เหตุผลให้มีคำสั่ง ยิง และทุบกระทืบประชาชน ?

ชาวบ้านเหล่านี้ ทำกิจกรรมทางการเมืองมายาวนาน ตั้งแต่จากผลกระทบการพัฒนาของรัฐ จนรวมตัวเป็นเครือข่าย เป็นขบวนประชาชนคอยตรวจสอบ ท้วงติง เรียกร้อง ทำหน้าที่เป็นเสมือน “รัฐสภา” ที่ง่อยเปลี้ย ล้มเหลว วิพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถาม จุดประเด็นให้เป็นข่าวเป็นกระแส เพื่อสังคม ให้ประชาชนได้รับรู้ ความไม่ชอบมาพากล ที่รัฐบาล ซึ่งไม่ยอมฟังเสียงที่อาจจะ “ลงนาม” ให้ส่งผลกระทบต่อชีวิต ความสงบสุขประชาชน ความเสียเปรียบของประเทศชาติ

 

ปฏิบัติการใช้ความรุนแรง ครั้งนี้ ผมถือว่า กระทำอย่างไร้ซึ่งความสมเหตุสมผล ขาดซึ่งความเป็นมนุษย์ หมดสิ้นซึ่งความยึดถือเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย ที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ ทางการเมือง และเราถูกสิ่งมีชีวิตที่ไร้ความเป็นคนปกครอง...!!