ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯเข้าร่วมประชุมสภา อบต.ดงมะไฟ เฝ้าระวังไม่ให้นำวาระต่อใบอนุญาตป่าไม้เพื่อทำเหมืองหินปูนเข้าสภาฯ

 

           วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ประมาณ 20 คน ได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เพื่อเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2565 เนื่องจากมีความกังวลว่าสภา อบต.ดงมะไฟ จะนำวาระพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลางเพื่อทำเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้าง) ของ บริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด เข้าสู่สภา อบต.ดงมะไฟ

           ซึ่งก่อนเข้าร่วมประชุมกลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้นั่งรวมตัวกันเพื่อกินข้าวเช้าก่อนที่จะเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เวลา 09.30 น. นายสุนา พินิจมนตรี ประธานสภา อบต.ดงมะไฟ ได้เปิดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2565 พร้อมทั้งชี้แจงวาระระเบียบการประชุมสภาฯครั้งนี้ ขณะที่นายพรเทพ ไทยถาวร ปลัด อบต.ดงมะไฟ ได้อ่านเอกสารประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยออกกฎไว้ พร้อมทั้งย้ำให้กับผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกลับไปศึกษาดูให้เข้าใจอย่างถ่องแท้

           ต่อมาเวลา 09.50 น. นายทองคำ คำบุตรโคตร นายก อบต.ดงมะไฟ ได้กล่าวให้กับสมาชิก อบต. ให้เตรียมข้อมูลปัญหาของพื้นที่ของสมาชิกสภาฯ ให้กลับไปดูสภาพปัญหา ถนน น้ำดื่ม น้ำกิน เพื่อทำแผนงานพัฒนาในการพัฒนาหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำมาบัญญัติในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ แต่แผนงานที่จะนำเสนอในสภานั้นต้องอยู่ในระเบียบบทบัญญัติ

           โดยเวลาประมาน 10.50 น .ประธานสภาได้เปิดโอกาสให้ทางกลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้แสดงความคิดเห็น ทางตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ฯได้กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณประธานสภา นายกฯ ที่ได้อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม เพื่อพัฒนาดงมะไฟไปพร้อม ๆ กัน และอีกอย่างทางกลุ่มอนุรักษ์ฯขอฝากให้สมาชิกสภาฯของแต่ละหมู่บ้านได้กลับไปประชาสัมพันธ์เรื่องการทิ้งขยะในป่าชุมชน โดยเฉพาะช่วงหาเห็ด ขยะเกลื่อนเต็มป่าชุมชนเลย ขอฝากไว้ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชนต่อไป” หลังจากนั้นประธานสภาฯได้ปิดการประชุม

           สำหรับการประชุมครั้งนี้ไม่ได้มีการนำวาระเรื่องต่อใบอนุญาตการใช้พื้นป่าให้กับบริษัทเหมืองแต่อย่างใด แต่กระนั้นทางกลุ่มก็ยังไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องการอนุญาตการใช้พื้นที่ป่า ทางกลุ่มจะยังคงเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม สามัญ/วิสามัญ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

           ทั้งนี้ทางกลุ่มได้รับรู้จากที่ประชุมเรื่องกฎระเบียบที่สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดคือประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น โดยเฉพาะ ข้อ 4 (1) ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ

           กลุ่มอนุรักษ์ฯ หวังว่าสภา อบต.ดงมะไฟ จะปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและไม่มีพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเหมือนครั้งการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สภา อบต.ดงมะไฟ ได้บรรจุระเบียบวาระพิจารณาและมีมติการต่ออายุใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง เพื่อทำเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้าง) พร้อมย้ายสถานที่ประชุมสภาฯ ไปที่โรงแรม ณัฐพงษ์ แกรนด์ และยังมีเจตนาที่จะขัดขวางไม่ให้ ส.อบต. บางส่วนเข้าร่วมการประชุมและตั้งใจขัดขวางการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการลงมติดังกล่าวด้วยการทำหนังสือเชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) เข้าร่วมประชุมที่มีการระบุสถานที่ประชุมที่แตกต่างกัน โดยบางส่วนได้รับหนังสือฉบับระบุสถานที่ประชุมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด และในบางส่วนได้รับหนังสือฉบับระบุสถานที่ประชุมที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ซึ่งหากสภา อบต.ดงมะไฟ จะมีพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซ้ำอีกครั้ง ทางกลุ่มอนุรักษ์ฯ ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด