ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

แถลงการณ์ เครือข่ายคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมภาคประชาชน

 แถลงการณ์
เครือข่ายคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมภาคประชาชน

“ประชาชนต้องมีสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มทางสังคม 
เพื่อร่วมกำหนดอนาคตของตนเองในการพัฒนาประเทศ"

เครือข่ายคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมภาคประชาชน ขอยืนยันว่าพวกเราไม่ได้ปฏิเสธการถูกตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส แต่เราไม่ยอมรับและขอคัดค้านร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อย่างถึงที่สุด จนกว่าจะมีการถอนร่างกฎหมายฉบับนี้ ตามเหตุผลที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ทั้งนี้จะมีการนัดหมายองค์กร/เครือข่ายภาคประชาชนทั่วประเทศที่ได้มีการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันแล้ว 1,800 กว่าองค์กร ให้ออกมาคัดค้านรัฐบาลในเรื่องนี้   ก่อนที่จะมีการนำร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไป  โอกาสนี้จึงขอเรียกร้องไปยังกลุ่ม/องค์กร ภาคี/เครือข่ายภาคประชาชนทั่วทุกภูมิภาค ได้ออกมาปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองในการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ร่วมกับพวกเราโดยพร้อมเพรียงกัน

แถลง ณ วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565
เครือข่ายคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมภาคประชาชน

 

 

 

แถลงการณ์เครือข่าย คัดค้านร่างกฎหมาย


รายชื่อ องค์กรร่วมคัดค้าน