ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ชาวบ้านค้านโรงไฟฟ้าขยะบุกยื่นหนังสือต่อนายก อบต.ขัวก่าย ยกเลิกมติสภาฯขัวก่ายเห็นชอบทำโรงไฟฟ้าขยะนอกเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาส

 

 

          31 สิงหาคม 64 เวลา 09.30 น. ชาวบ้านกลุ่มลำน้ำยามไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ ประมาณ 20 คน ได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย เพื่อยื่นหนังสือขอให้ยกเลิกมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 19 กรกฎาคม 64 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบขอทำกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาส โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย

          โดยเนื้อหาในหนังสือได้ระบุใจความสำคัญว่า ตามที่เทศบาล ต.วานรนิวาส ได้มีหนังสือถึงนายก อบต.ขัวก่าย เพื่อให้พิจารณาเห็นชอบขอทำกิจการนอกเขตเทศบาล ต.วานรนิวาส โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ สภา อบต.ขัวก่าย ได้ผ่านมติการเห็นชอบโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 64 แต่วันที่ 9 สิงหาคม 64 ประชาชนท้องที่ ต.ขัวก่าย ได้เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อขอให้ยุติโครงการดังกล่าว โดยมีประเด็นสำคัญ คือ พื้นที่ดำเนินโครงการไม่มีการระบุพื้นที่ชัดเจน พื้นที่ตั้งโครงการเป็นพื้นที่น้ำท่วมตามฤดูกาลธรรมชาติของระบบนิเวศลุ่มลำน้ำยามและห้วยโทง และไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบคำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์พิจารณากลั่นกรองโครงการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ (เฉพาะกิจ) ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2560 ที่ตั้งโครงการต้องไม่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม อีกทั้งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 รัฐบาลประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ห้ามให้มีกิจกรรมหรือการชุมนุมใด แต่มีการปิดประกาศเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในช่วงที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นการรีบเร่งฉกฉวยโอกาสเพื่อผลักดันโครงการจนทำให้เกิดการกระทำผิดต่อระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมายหลายประการ

          อนึ่งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 64 มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี สภาเทศบาล ต.วานรนิวาส ได้มีมติให้ยกเลิกการดำเนินการโครงการดังกล่าวในเขตพื้นที่ ต.ขัวก่าย ทางสภา อบต.ขัวก่าย ควรมีมติใหม่เพื่อไม่ให้มติเดิมมีข้อผูกพันต่อไปในอนาคต และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มั่นใจว่าจะไม่มีโครงการโรงไฟฟ้าขยะและโครงการอื่นใดเข้ามาตั้งที่ ต.ขัวก่าย โดยไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอีก ดังนั้นจึงขอให้นายก/สภา อบต.ขัวก่าย ได้มีมติยกเลิกการเห็นชอบพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอทำกิจการนอกเขตเทศบาล ต.วานรนิวาส โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

          ทั้งนี้นายวีระ มุ่งมาตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย ได้มารับหนังสือกับตัวแทนกลุ่มลำน้ำยามไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ พร้อมกล่าวว่า จะนำข้อเรียกร้องดังกล่าวยื่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย เพื่อให้ยกเลิกมติสภา อบต.ขัวก่าย ดังกล่าว ที่จะมีการประชุมสภาในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้