ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมติดตั้ง


ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมติดตั้ง

 


1. ความเป็นมา
มูลนิธิโคเออร์ ได้มีการดำเนินงานด้านการจัดการขยะในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ แม่หละ ในเขตอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อมีการจัดเก็บขยะในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ได้นำไปทิ้งในพื้นที่จัดการขยะ ซึ่งตั้งอยู่ในเขต หมู่บ้านแม่หละ เขตพื้นที่รับผิดชอบของทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เมื่อนำขยะมาถึงพื้นที่จัดการขยะแล้วได้ทำการคัดแยกขยะเพื่อทำการรีไซเคิล ขยะบางส่วนถูกจัดการด้วยการเผาทำลายในเตาเผาขยะความร้อนสูง ซึ่งมีจำนวน 4 เตา ส่วนที่ไม่สามารถเผาได้นั้นก็ทำการฝังกลบในบ่อรองรับในพื้นที่ ปัจจุบันเตาเผาขยะที่มีอยู่เริ่มเสื่อมสภาพ การใช้งานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพส่งผลให้ขยะที่ต้องเผาทำลายเหลือตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บ่อรองรับขยะเริ่มเต็มความจุ
มูลนิธิโคออร์มีความประสงค์จะจัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอยเพิ่มจำนวน 1 เตา เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปทิ้งในบ่อรองรับซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการแก้ไข เป็นรุ่นที่ใช้งานง่าย ไม่ใช้เชื้อเพลิง แก๊ส หรือสารระเหยใด ๆ ช่วยในการเผาไหม้ สามารถเผาได้ต่อเนื่อง เผาได้ทั้งขยะแห้งและขยะเปียกที่มีความชื้นไม่มาก มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม


2. วัตถุประสงค์
      2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
      2.2 เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยได้มากขึ้น และลดปริมาณขยะตกค้างน้อยลง
      2.3 เพื่อสามารถเผาทำลายขยะได้อย่างสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดมลพิษและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
      2.4 เพื่อยืดอายุการใช้งานของบ่อรองรับขยะให้ยาวนานขึ้น

 

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
      3.1 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อและมีผลงานการซื้อขายเตาเผาขยะมูลฝอย
      3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่ทิ้งงานของทางราชการ
      3.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอราคา
      3.4 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อและมีผลงานการซื้อขายเตาเผาขยะมูลฝอย กับทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน และมีข้อมูลที่อ้างอิงประกอบที่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้
      3.5 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหรือเคยมีสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรในการระบบควบคุมควันจากการเผาไหม้ในเตาเผาขยะ (Smoke Controller)

 

4. รูปแบบรายการและคุณลักษณะเฉพาะของเตาเผาขยะมูลฝอย
      4.1 เตาเผาขยะมูลฝอย ระบบการเผาไหม้แบบ 2 ห้องเผา (dual chamber incinerator) ชนิดเผาได้ต่อเนื่องติดตั้งพร้อมใช้งาน ณ พื้นที่การจัดการขยะ ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
      4.2 การเผาไหม้ในห้องเผาขยะ และห้องเผาเขม่าควัน โดยอาจใช้นํ้ามัน ช่วยในการเผาไหม้ขณะเริ่มจุดเตา หรือไม่ก็ได้ และมีการติดตั้ง Blower เติมอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ให้ดีขึ้นได
      4.3 อุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้ปกติระหว่าง 600 - 900 องศา เซลเซียส ซึ่งสามารถเผาไหม้ ขยะ เขม่าควัน และแก๊ส ได้อย่างสมบูรณ์
      4.4 มีชุดวัดอุณหภูมิสำหรับห้องเผาขยะ และห้องเผาควัน
      4.5 ใช้วัสดุทนความร้อนสูงทั้งภายในห้องเผาและโครงสร้างภายนอกตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มีความปลอดภัยขณะทำงาน มีความร้อนที่ผนังเตาด้านนอกไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส ไม่มีเปลวไฟออกมาจากช่องใด ๆ ของตัวเตา นอกจากปล่องควัน
      4.6 ความสามารถในการเผาขยะทั่วไปที่ผ่านการคัดแยกเบื้องต้นมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม ต่อชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความชื้นและประเภทของขยะ
      4.7 ข้อเสนอด้านสินค้า ต้องยื่นเอกสารแสดงรายละเอียดส่วนประกอบของเตาเผา และระบบการทำงานต่าง ๆ ของเตาเผา อย่างน้อย ดังนี้
            4.7.1 โครงสร้าง
            4.7.2 ระบบการเผาไหม้
            4.7.3 ระบบควบคุมการทำงาน
            4.7.4 ระบบการป้อนขยะ
            4.7.5 ปล่องระบายอากาศ
            4.7.6 ระยะเวลาการเผา
            4.7.7 แนบเอกสารรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพปล่องควันตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2553 จากการใช้เตาเผาที่นำเสนอ หรือประเภทเดียวกันกับแบบที่นำเสนอ (หากมี)

 

5. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
      5.1 ผู้เสนอราคาที่เป็นคู่สัญญาจะต้องรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากที่มูลนิธิโคเออร์มีการตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
      5.2 ในกรณีที่มีการชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาต้องเข้ามาซ่อมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิมภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากมูลนิธิฯ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซ่อมและค่าวัสดุอุปกรณ์ทดแทนถือเป็นภาระของผู้เสนอราคาหรือผู้ขายทั้งสิ้น
      5.3 ผู้เสนอราคาต้องมีบริการตรวจสอบคุณภาพเตาเผา พร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและให้คำแนะนำ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งตลอดระยะเวลารับประกัน

 

6. เอกสารคู่มือ แนะนำการใช้เตาเผาขยะ
      6.1 ผู้เสนอราคาจะต้องให้การอบรมการใช้งานและการดูแลรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมเตาเผาขยะของมูลนิธิโคเออร์ภายหลังการติดตั้งเรียบร้อยและเมื่อพร้อมใช้งาน การอบรมต้องประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อย ดังต่อไปนี้
            6.1.1 หลักการทำงานของเตาเผาและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเตาเผา
            6.1.2 คู่มือการใช้งานเตาเผาที่ถูกวิธี
            6.1.3 แผนการดูแลรักษา และการซ่อมแซมเตาเผาฯ ที่ถูกวิธี
            6.1.4 ความปลอดภัยในการใช้งานของเตาเผา
            6.1.5 วงจรไฟฟ้าประกอบการทำงานของระบบ

 

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ
ผู้เสนอราคาต้องทำการติดตั้งเตาเผาขยะและอุปกรณ์ต่าง ๆในตำแหน่งที่มูลนิธิฯกำหนด และทดสอบ
การทำงานของระบบเตาเผาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อเสนอให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้ทำสัญญาซื้อขายกับมูลนิธิฯ ทั้งนี้ให้รวมระยะเวลาการตรวจรับมอบงานโดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และเวลาที่ต้องใช้หากมีการแก้ไขข้อบกพร่อง

 

8. วงเงินงบประมาณ และข้อเสนอด้านราคา
งบประมาณในการจัดซื้อ 1,400,000.- บาท ( หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มใบเสนอ
ราคา ต้องแสดงราคาเตาเผาต่อหน่วยรวมค่าติดตั้ง ค่าอบรม ค่าประกัน และบริการอื่น ๆ หลังการขาย เป็นราคาสุทธิเหมาจ่าย โดยแสดงยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) การรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือรับเช็คธนาคารสั่งจ่ายในนามบริษัทผู้เสนอราคาเท่านั้นมูลนิธิฯ

 

9. การทำสัญญาและการหักเงินประกันผลงาน
ผู้ชนะการประมูลราคา จะต้องทำสัญญากับ มูลนิธิโคเออร์ ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่ามูลค่างานจ้าง และเงินประกันส่วนนี้จะได้คืน หลังหมดการรับประกันผลงาน
สถานที่ติดต่อ
มูลนิธิโคเออร์
9/165 หมู่บ้านนแม่สอดวิลล่า ซ.3 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทร. 055-535-358
หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดงาน สามารถสอบถามได้โดยตรงกับ
นายกิตติ สายชลอภิบาล หัวหน้าโครงการ ทางอีเมล์ kitti@coerr.org โทร 096-6692967
หรือสามารถสอบถามรายละเอียดการยื่นซองประมูลเพิ่มเติม ได้ที่
นางสาวสุปราณี ฤชวี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง 098-5166642
นางสาวทิพย์วิมล ยอดวงษ์ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานการเงิน 095-6343930