ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ถอดรหัส การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ครั้งที่ 4

ทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ช่วยราชการ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ม)

 

      นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ได้กล่าวรายงานการทบทวนการดำเนินงานของรัฐบาลจีนในปี ค.ศ. 2020 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2021 ในการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ครั้งที่ 4 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

 

  1. การทบทวนบทเรียนจากการเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 
  2. การถดถอยอย่างรุนแรงของเศรษฐกิจโลก ตลอดจนผลกระทบที่รุนแรงในด้านอื่นๆ 
  3. ภายใต้วิฤกต ปรากฏว่าเศรษฐกิจจีน สามารถสวนกระแสโลกเติบโต +2.3% ควบคู่กับการดำเนินนโยบายเอาชนะความยากจน ในระยะที่ 4 การลดความยากจนอย่างตรงเป้าหมาย(Targeted Poverty Alleviation) ส่งผลให้คนจน ซึ่งนิยามว่ามีรายได้น้อยกว่า 1.9 ดอลลาร์สหรัฐ/วัน ลดลงต่ำกว่า 1 ล้านในปี 2020 เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับประชาชนจีนก่อนจะเริ่มต้นใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับที่ 14 อย่างเต็มสูบในปี 2021  

       ผู้เขียนขอนำท่านร่วมถอดรหัสจากการประชุมครั้งนี้ โดยสรุปจัดลำดับ ร่างการดำเนินการของรัฐบาลจีนได้ 6 ข้อ คือ 

 

     1.การให้ความสำคัญของการรวมศูนย์อำนาจที่รัฐบาลกลาง โดยพิจารณาภาพรวมของประเทศเป็นผลประโยชน์หลักแห่งชาติมากกว่ารายมณฑล 

     2.สร้างหลักประกันสุขภาพ การทำงาน และการเก็บออมให้ประชาชน

     3.ขจัดความยากจนให้หมดสิ้น ภายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 14 

     4.ปฏิรูประบบราชการภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพ เน้นสร้างตลาดและการลงทุนภายในประเทศมากขึ้น

    5. ทุ่มกำลังส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ 5.0

   6. ส่งเสริมการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในชนบท 

     นี้เป็น 6 หลักการสำคัญ ในการดำเนินนโยบายคามแผนพีฝัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับที่ 14 ซึ่งจะเริ่มต้นในปี 2021 นี้