ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

บุกศาลากลางจังหวัดนภ. ร้องผู้ว่าฯให้ชี้แจงผลการตรวจสอบ ประธานสภา อบต.ดงมะไฟ ด้านจังหวัดยืนยันทำหนังสือคำสั่งปลดออกจากตำแหน่งประธานสภาฯ แล้ว

 

         

          11 กุมภาพันธ์ 2564 ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา กว่า 30 คน ได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ขอให้ชี้แจงผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบสวน นายเพ็ง บุตรโคตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ซึ่งได้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 กรณีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้มีการวินิจฉัยว่าให้เอาผิด นายเพ็ง บุตรโคตร ประธานสภา อบต.ดงมะไฟ นายอำเภอสุวรรณคูหาแจ้งต่อชาวบ้านว่าได้ส่งผลการสอบสวนดังกล่าว เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเรียบร้อยแล้ว

          โดยเวลาประมาณ 10.25 น. ขณะที่ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ กำลังจะเดินเข้าไปในบริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภูที่อยู่บริเวณประตูทางเข้า จำนวน 2 นาย เดินมาหาชาวบ้านพร้อมกล่าวถามว่ามาทำอะไรที่นี่ ชาวบ้านจึงแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ว่ามายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้บอกว่า “ถ้าจะยื่นหนังสือกับผู้ว่าฯ ต้องติดต่อที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด จะเดินขึ้นไปแบบนี้ไม่ได้” ชาวบ้านจึงยืนยันว่าต้องการจะยื่นหนังสือกับผู้ว่าราชการจังหวัดและเดินต่อไปยังหน้าห้องผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

          โดยเมื่อชาวบ้านไปถึงหน้าห้องผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายนิพล มหิพันธ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภูได้เดินเข้ามาถามชาวบ้านว่า “มาทำอะไร” ซึ่งชาวบ้านก็ได้แจ้งต่อนายนิพล ว่า “มายื่นหนังสือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อติดตามผลการสอบสวน นายเพ็ง บุตรโคตร ประธานสภา อบต.ดงมะไฟ เพราะทางอำเภอบอกว่าได้ส่งเรื่องมาที่จังหวัด จึงอยากทราบว่าเรื่องถึงไหนแล้ว”

          ด้านนายนิพล มหิพันธ์ จึงกล่าวต่อชาวบ้านว่า “ผู้ว่าฯ ไม่อยู่ไปร่วมงานโคกระบือที่อำเภอโนนสัง ยื่นหนังสือผ่านผมก็ได้ แล้วผมจะนำเรียนไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัด” ซึ่งสร้างความสงสัยให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากว่าเหตุใดผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูถึงให้ความใส่ใจกับงานโคกระบือที่อำเภอโนนสังมากเป็นพิเศษ เพราะเมื่อครั้งที่ชาวบ้านมายื่นหนังสือถึงนายสมเจตน์ จงสุภวิศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู(คนก่อน) ก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เช่นกันว่าผู้ว่าราชการจังหวัดติดราชการงานโคกระบือที่อำเภอโนนสัง อีกทั้งที่ผ่านมาทุกครั้งที่ชาวบ้านมายื่นหนังสือก็มักจะได้คำตอบว่าผู้ว่าราชการ(คนก่อน) ไม่สามารถมารับหนังสือจากชาวบ้านได้ เนื่องจากติดงานราชการที่อื่น และให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นผู้รับหนังสือแทน ซึ่งชาวบ้านจึงได้แจ้งต่อนายนิพลว่าหากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูไม่อยู่ ขอให้บุคคลที่มีอำนาจที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงมารับหนังสือเท่านั้น

          ต่อมาในเวลาประมาณ 10.40 น. นายกฤตพล แสงวิชัย เจ้าหน้าที่นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มารับหนังสือกับชาวบ้านและนำหนังสือคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ให้นายเพ็ง บุตรโคตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู พ้นจากตำแหน่ง ที่ลงนามโดยนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มาให้ชาวบ้าน

          ซึ่งเนื้อหาในหนังสือได้ระบุใจความสำคัญว่า “นายเพ็ง บุตรโคตร ได้มีพฤติกรรมจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายรวมทั้งไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งการของนายอำเภอสุวรรณคูหาที่ให้ชะลอหรือเลื่อนการประชุมในเรื่องการพิจารณาลงมติต่อใบอนุญาตให้นายธีรสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ เข้าทำประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อทำเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามประทานบัตรเลขที่ 27221/15393 เพราะข้อมูลไม่ครบถ้วน เนื่องจากไม่มีการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน

          นอกจากนี้นายเพ็ง บุตรโคตร ยังมีพฤติกรรมไม่รับฟังเสียงของประชาชนที่ร้องเรียนและคัดค้าน กลับยังคงมีการจัดประชุมสภา อบต.ดงมะไฟและดำเนินการประชุมและมีมติที่ขัดต่อระเบียบ และจากการตรวจสอบวาระการดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ พบว่าได้ดำรงตำแหน่งระยะเวลากว่า 7 ปี ควรที่จะเข้าใจและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบีบบข้อบังคับการประชุมเป็นอย่างดี ดังนั้นการกระทำดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน เป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ของประธานสภาฯ เป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ ต่อไป อาจทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายยิ่งขึ้น จึงสั่งให้นายเพ็ง บุตรโคตร พ้นจากตำแหน่ง ประธานสภา อบต.ดงมะไฟ”

          ทั้งนี้นางสาวมนีนุด อุทัยเรือง ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ได้เผยความรู้สึกหลังจากยื่นหนังสือว่า “รู้สึกว่าขั้นตอนการสอบสวนมีความล่าช้า และการลงโทษเบาเกินไปไม่เหมาะสมกับความผิดที่กระทำ ผู้กระทำความผิดควรถูกปลดจากการเป็น ส.อบต.และตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิต และควรมีการขยายผลไปถึงผู้ที่ร่วมกระทำผิดในเรื่องนี้ด้วย”