ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ รุดยื่นหนังสือถึงนายอำเภอฯ ให้กำกับดูแลประชุมสภา อบต. ดงมะไฟ อย่างเคร่งครัด

ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ รุดยื่นหนังสือถึงนายอำเภอฯ ให้กำกับดูแลประชุมสภา อบต. ดงมะไฟ อย่างเคร่งครัด ไม่ให้นำวาระพิจารณาต่ออายุทำเหมืองแร่หินปูนเข้าสู่การประชุมสภาฯ พร้อมยื่นหนังสือถึงนายกฯ และประธานสภาฯ ขอเข้าร่วมประชุมสภา อบต.ดงมะไฟ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์นี้

          8 กุมภาพันธ์ 64 เวลา 10.16 น. ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได กว่า 30 คน เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเข้ายื่นหนังสือถึงนายอำเภอสุวรรณคูหา ขอให้กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัด และไม่ให้มีการนำระเบียบวาระการพิจารณาการต่อใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง และการพิจารณาการต่อใบอนุญาตประทานบัตร เพื่อทำเหมืองแร่ ของบริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด เข้าสู่วาระการประชุมสภาฯ อย่างเด็ดขาด โดยนายวีระชัย วงษ์อ้วน ปลัดอำเภอสุวรรณคูหา ได้เป็นตัวแทนนายอำเภอสุวรรณคูหามารับหนังสือกับชาวบ้าน เนื่องจากนายอำเภอสุวรรณคูหาติดงานราชการ

          โดยนางสาวมนีนุด อุทัยเรือง ได้เป็นตัวแทนของชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได อ่านหนังสือฉบับดังกล่าวก่อนยื่นให้กับนายวีระชัย โดยมีใจความสำคัญว่า กลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้ทราบข้อมูลจากประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ซึ่งกลุ่มอนุรักษ์ฯ มีข้อห่วงกังวลว่าอาจมีการนำวาระการพิจารณาและลงมติต่ออายุใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง เพื่อทำเหมืองแร่หินปูนและการต่ออายุใบอนุญาตประทานบัตรทำเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ตามประทานบัตร 27221/15393 ของบริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด เสนอบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟอีกครั้ง เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้บริษัทดำเนินการทำเหมืองแร่หินปูนต่อ

          ดังนั้นจึงขอให้นายอำเภอสุวรรณคูหา ซึ่งถือเป็นผู้บังคับบัญชาและมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ การดำเนินการประชุมสภาฯ และการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และคำสั่งต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายและไม่ให้มีการนำระเบียบวาระการพิจารณาการต่อใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง และการพิจารณาการต่อใบอนุญาตประทานบัตร เพื่อทำเหมืองแร่ของบริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด เข้าสู่วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 อย่างเด็ดขาด

          ทั้งนี้หลังจากที่นายวีระชัย วงษ์อ้วน ได้รับหนังสือจากชาวบ้านแล้ว นายจรูญ วิริยะสังวร นายอำเภอสุวรรณคูหา ได้เดินเข้ามาหาชาวบ้านที่กำลังยืนรอหนังสือที่นำไปลงเลขรับ โดยชาวบ้านได้กล่าวต่อนายจรูญถึงข้อห่วงกังวลและขอให้กำกับดูแลการดำเนินการประชุมครั้งนี้อย่างเคร่งครัด ซึ่งนายจรูญ วิริยะสังวร ก็ได้กล่าวรับปากว่าจะดำเนินการตามที่ชาวบ้านร้องขอ

          โดยต่อมาในเวลา 11.10 น. ชาวบ้านได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟและประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เพื่อขอเข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 และขอไม่ให้นำระเบียบวาระการพิจารณาการต่อใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่านากลางและการพิจารณาการต่อใบอนุญาตประทานบัตร เพื่อทำเหมืองแร่ ของบริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด เข้าสู่วาระการประชุมสภาฯ

          ซึ่งนายทองคำ บุตรโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟได้มารับหนังสือกับชาวบ้านด้วยตัวเอง และหลังจากที่รับหนังสือนายทองคำได้กล่าวต่อชาวบ้านว่า “การขอเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ จะให้เลขาแจ้งไปยังประธานสภาในวันนี้ เนื่องจากเป็นอำนาจของสภา อบต. แต่ในส่วนของผมในฐานะผู้บริหารรับรองว่าจะไม่มีการนำวาระต่ออายุการทำเหมืองหินเข้าสู่สภา ให้พี่น้องสบายใจได้”