webmaster@thaingo.org

สำหรับท่านที่โอนเงินหลังวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ทางทีมงานจะส่งใบเสร็จหลังปีใหม่
For those who make a transfer job announcement fee after December 20, 2023, ThaiNGO team will send receipt after the New Year.

รุดยื่นหนังสือต่อนายอำเภอฯ ขอให้ชี้แจงข้อสงสัยโม่หินผิดกฎหมายและต้องคืนคำขอต่ออายุทำเหมืองทั้งหมดของนายธีรสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ

Back
03 Oct 2020

 

 

          21 กันยายน 63 เวลา 15.40 น. ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ประมาณ 8 คน ได้เข้ายื่นหนังสือ ต่อนายจรูญ วิริยะสังวร นายอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา จำนวน 4 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วย ฉบับที่ 1 หนังสือขอให้ชี้แจงข้อสงสัยกรณี บริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด และ/หรือ นายธีรสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ ดำเนินการแต่งแร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ฉบับที่ 2 หนังสือขอให้คืนคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อทำเหมืองแร่ของนายธีรสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ ฉบับที่ 3 หนังสือขอให้คืนคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 27221/15393 ของนายธีรสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ และฉบับที่ 4 หนังสือขอให้เพิกถอนหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เล่มที่ 70 ฉบับที่ 16 เนื้อที่ 50 ไร่ ของนายธีรสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ และ/หรือ บริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด  

          แต่เนื่องจากนายจรูญ วิริยะสังวร นายอำเภอสุวรรณคูหา ติดประชุมที่จังหวัดหนองบัวลำภู ชาวบ้านจึงได้เชิญนายศรายุทธ นามวิจิตร ปลัดอำเภอสุวรรณคูหา เป็นตัวแทนรับหนังสือจากชาวบ้าน จำนวน 4 ฉบับ

          โดยตัวแทนชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้ทำการอ่านเนื้อหาในหนังสือฉบับที่ 1 ต่อนายศรายุทธ ซึ่งมีใจความสำคัญว่า เนื่องจากชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้ตั้งข้อสังเกตจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เดือนมกราคม - มิถุนายน 62 พบว่ารายงานฉบับนี้ ยังมีการระบุว่ายังไม่มีการโม่บดและย่อยหินในพื้นที่โรงโม่ และชาวบ้านในพื้นที่พบว่ามีการนำเครื่องโม่หินเข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ.2562 และเริ่มดำเนินการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แต่ในรายงานดังกล่าวกลับไม่มีรายงานที่เกี่ยวข้องกับการโม่หิน อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่กลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนและขอข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่และโรงโม่หิน ก็ไม่มีหน่วยงานใดให้ข้อมูลต่อกลุ่มอนุรักษ์ฯ ว่าบริษัทดังกล่าวได้รับใบอนุญาตแต่งแร่แต่อย่างใด จึงขอให้รีบดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงโดยเร็ว

          ส่วนเนื้อหาหนังสือฉบับที่ 2 มีใจความสำคัญว่า กลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้ทราบข้อมูลว่านายธีรสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ ได้มีการยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 63 และมีการเซ็นต์รับคำขอในวันเดียวกัน ซึ่งการยื่นคำขอดังกล่าวต้องทำตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2548 ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบคำขอต่ออายุครบถ้วนสมบูรณ์ก่อน จึงจะสามารถรับจดทะเบียนคำขอต่ออายุได้ แต่ในวันที่มีการยื่นคำขอและรับจดทะเบียนคำขอนั้น ไม่ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟเคยมีมติเห็นชอบในการต่ออายุดังกล่าวแต่อย่างใด มีเพียงการมีมติที่ถูกเพิกถอนไปในภายหลังเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 63 เท่านั้น ดังนั้นการยื่นคำขอและรับจดทะเบียนคำขอดังกล่าวเป็นการยื่นหลักฐานที่ไม่ครบถ้วนตามระเบียบ และเป็นการรับจดทะเบียนไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการคืนคำขอดังกล่าว

          เนื้อหาหนังสือฉบับที่ 3 มีใจความสำคัญว่า กลุ่มอนุรักษ์ฯ ทราบข้อมูลว่านายธีรสิทธิ์ ตรีวัฒน์สุวรรณ ได้มีการยื่นคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 27221/15393 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 63 ซึ่งเป็นการยื่นคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ไม่เป็นไปตามระเบียบเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ทั้งในส่วนของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยืนคำขอต่ออายุประทานบัตรและการอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร พ.ศ.2561 และตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 จึงควรยกคำขอดังกล่าว

          และเนื้อหาหนังสือฉบับที่ 4 มีใจความสำคัญว่า หลังจากที่มีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพบความผิดปกติและข้อสงสัยเกี่ยวกับการรังวัดปักหมุดและกำหนดเขตประทานบัตร ในวันที่ 15 กันยายน 63 ระหว่างกลุ่มอนุรักษ์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ทราบค่าพิกัด และสถานที่วางหมุดต่าง ๆ อย่างชัดเจน และเมื่อไปตรวจบริเวณหมุดที่ 6 ซึ่งเป็นหมุดร่วมกันระหว่างหมุดประทานบัตร (หมุดที่ 6) และหมุดโรงโม่ (หมุดที่ 1) พบว่า การปลูกสร้างสิ่งก่อสร้าง รวมไปถึงมีการสร้างถนนเกินออกมาจากแนวเขตที่ทางบริษัทฯ ขอใช้พื้นที่ตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนฯ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาต และเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2509 มาตรา 14 ดังนั้นจึงขอให้ดำเนินการตามมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ เพื่อเอาผิดกับผู้กระทำความผิด พร้อมทั้งมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ปส.23 เล่มที่ 70 ฉบับที่ 06 ลงวันที่ 11 เมษายน 2557

          ทั้งนี้หลังจากที่นายศรายุทธรับหนังสือจากชาวบ้านก็ให้เจ้าหน้าที่นำหนังสือทั้ง 4 ฉบับไปลงเลขรับไว้ และไม่มีการกล่าวสิ่งใดกับชาวบ้าน ซึ่งตัวแทนชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ ก็ได้กล่าวถึงความรู้สึกหลังจากยื่นหนังสือเสร็จ ว่า “การยื่นหนังสือในครั้งนี้ หน่วยงานรัฐก็ยังคงเพิกเฉยเหมือนเดิม ไม่มีการพูดจาหรือให้คำตอบใด ๆ เลยว่าจะดำเนินการต่ออย่างไรบ้าง จึงไม่แน่ใจว่าเรื่องที่พวกเรายื่นไปจะดำเนินการตามที่ร้องขอหรือไม่ ” แต่อย่างไรก็ตามในวันนี้ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ไม่ได้ยื่นหนังสือต่อนายอำเภอสุวรรณคูหาเพียงอย่างเดียว แต่ยังได้ส่งหนังสือร้องเรียนถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองและโรงโม่หิน ทั้งหมดด้วย โดยได้เน้นย้ำว่า การเพิกเฉยต่อการตรวจสอบการดำเนินโครงการเหมืองแร่และโรงโม่หินในพื้นที่ และเพิกเฉยต่อการแก้ไขปัญหาของกลุ่มอนุรักษ์ฯ ย่อมหมายถึงการผลักให้ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ ต้องเผชิญหน้ากับความรุนแรงในพื้นที่อย่างโดดเดี่ยว

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

วิลาศินี ศรีวงษา : ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ทศพร แกล้วการไร่ : ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

อัฎธิชัย ศิริเทศ : บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112