ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

ชาวบ้านกลุ่มรักชาวบ้านกลุ่มรักษ์อำเภอวานรฯ รุดเข้ายื่นหนังสือต่อนายอำเภอวานรฯ คัดค้าน SEA โพแทช ร้องต้องยกเลิกพื้นที่ที่ได้รับอาชญาบัตรพิเศษและประทานบัตรโพแทชก่อนจัดทำ SEA โพแทชษ์อำเภอวานรฯ รุดเข้ายื่นหนังสือต่อนายอำเภอวานรฯ คัดค้าน SEA โพแทช ร้องต้องยกเลิกพื้นที่ที่ได้รับอาชญาบัตรพิเศษและประทานบัตรโพแทชก่อนจัดทำ SEA โพแทช

 

 

          10 สิงหาคม 63 เวลา 14.30 น. ชาวบ้านกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส ประมาณ 11 คน ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือขอคัดค้านโครงการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการแร่โพแทช ต่อนางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร หลังจากทราบว่ากรมทรัพยากรธรณีได้ว่าจ้างบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินโครงการศึกษาและปรับปรุงและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) เพื่อการบริหารจัดการแร่โพแทช โดยจะขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและนายอำเภอวานรนิวาสในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 – 12.00 น. และ 13.00 น. เพื่อนำเสนอรายละเอียดข้อมูลโครงการ วัตถุประสงค์ และแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งขอรับคำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น

         

          โดยนางสาวกรรณิกา ไชยแสงราช ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาสได้กล่าวต่อนางสาวจิราภรณ์ว่า“โครงการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการแร่โพแทช หรือ SEA โพแทช ไม่ได้มีผลใด ๆ ต่อการลดความคัดแย้งที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นการจัดทำไปพร้อมกับการอนุมัติ อนุญาต อาชญาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจแร่และการให้ประทานบัตรเพื่อทำเหมืองแร่โพแทชในหลาย ๆ พื้นที่ไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งในความเป็นจริงการจัดทำ SEA โพแทช ควรต้องมาก่อนการอนุมัติ อนุญาตให้อาชญาบัตรพิเศษและประทานบัตรโพแทชในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ของภาคอีสาน และที่สำคัญกฎหมายแร่ฉบับใหม่ ระบุไว้ชัดเจนว่า เขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ.2560-2564 จะต้องไม่เป็นพื้นที่ตามมาตรา 17 วรรคสี่ ดังนั้นพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการอนุมัติ อนุญาต อาชญาบัตรพิเศษและประทานบัตรโพแทชต้องถูกยกเลิกก่อนในระหว่างการจัดทำ SEA โพแทช”

 

          ทั้งนี้นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาสได้กล่าวกับชาวบ้านหลังจากรับหนังสือว่า ตนไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมทรัพยากรธรณีและวันนี้ก็ไม่มีใครมาพบแต่อย่างใด และจะรับหนังสือที่ชาวบ้านได้ยื่นมาและจะดำเนินการตามที่ชาวบ้านเรียกร้อง