ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

แถลงการณ์ ประณาม  ส.ส. พรรคเพื่อไทย จ.สกลนคร ที่ร่วมกันผลักดันโครงการสร้างเขื่อนแม่น้ำสงคราม

(ขอบคุณภาพ จาก National Geographic) 

แถลงการณ์

ประณาม  ส.ส. พรรคเพื่อไทย จ.สกลนคร ที่ร่วมกันผลักดันโครงการสร้างเขื่อนแม่น้ำสงคราม

 

ตามที่ ‘คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ’ เกิดขึ้นมาจากการผลักดันอย่างแข็งขันจากนักการเมืองพรรคเพื่อไทย  ที่เสนอญัตติเกี่ยวกับโครงการผันน้ำโขง เลย ชี มูล  หรือญัตติในเรื่องที่คล้าย ๆ กัน  ถึง 11 ฉบับ  จากทั้งหมด 19 ฉบับ  จนนำมาสู่การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าว

ซึ่งมี ส.ส. พรรคเพื่อไทย ในท้องที่ จ.สกลนคร ทั้ง 6 เขต ร่วมด้วยทั้งหมด

ต่อมาในวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา  ได้มีหนังสืออำเภออากาศอำนวย  ที่ สน 0618/2252  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563  ส่งถึงกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าก้อนทุกหมู่บ้าน  ว่าได้รับแจ้งจาก จ.สกลนคร  ว่าคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าว  ร่วมกับ  'คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม'  กำหนดจะเดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการน้ำและแนวทางพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำสงคราม  ที่บ้านท่าก้อน หมู่ 8  ในวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา  จึงขอให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลท่าก้อนเข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าว  ณ บริเวณท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง  บ้านท่าก้อน หมู่ 8  อย่างพร้อมเพรียงกัน  นั้น

แท้จริงแล้วเป็นการมาผลักดันการสร้างเขื่อนปิดกั้นแม่น้ำสงคราม  ในหลาย ๆ จุด  เช่น  เขื่อนปิดกั้นปากแม่น้ำสงคราม  เขื่อนปิดกั้นแม่น้ำสงครามที่บ้านท่าก้อน  เป็นต้น 

ชมรมอนุรักษ์ลุ่มน้ำสงครามขอประณาม ส.ส. พรรคเพื่อไทย จ.สกลนคร ทั้งหมด  ที่มีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดการสร้างเขื่อนปิดกั้นแม่น้ำสงคราม  ตามโครงการโขง เลย ชี มูล ที่มีเป้าหมายใหญ่ในการสร้างเขื่อนปิดกั้นแม่น้ำโขง  และแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงฝั่งไทยในภาคอีสาน  เพื่อนำน้ำโขงกระจายเข้ามาใช้บนผืนดินอีสาน  โดยมีแม่น้ำสงครามเป็นโครงการหนึ่งในนั้นด้วย

ซึ่งเป็นการทำหน้าที่ ส.ส. แบบชักศึกเข้าบ้าน  ที่ปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยไร้ความรู้ทางนิเวศวิทยาใด ๆ  เพราะไม่เข้าใจความเปราะบางของระบบนิเวศวิทยาลุ่มแม่น้ำสงครามที่เหลือเป็นแม่น้ำผืนสุดท้ายที่ยังมีระบบนิเวศเชื่อมต่อกับแม่น้ำโขง  เป็นลุ่มน้ำที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตามระบบนิเวศของป่าบุ่งป่าทาม  ยังความอุดมสมบูรณ์ด้วยชนิดพันธุ์ของพืชและสัตว์น้ำตามธรรมชาตินานาชนิด   ที่มีความหลากหลายสูง 

โดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่างเพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ ลำดับที่ 2,420 ของโลก และนับเป็นพื้นที่แรมซาร์ไซต์ที่ 15 ของไทย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เอง  

จึงเป็นการกระทำหน้าที่ของ ส.ส. พรรคเพื่อไทย จ.สกลนคร ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่   เพราะให้ความสำคัญกับการผลักดันงบประมาณที่ใช้ไปกับการบริหารจัดการน้ำโดยเน้นแต่เฉพาะโครงสร้างแข็งแบบคอนกรีต   ที่สร้างงานได้เฉพาะวงการรับเหมาก่อสร้าง   อันเป็นสายสัมพันธ์ของกลุ่มอิทธิพลและผลประโยชน์ของพรรคเพื่อไทยทั้งในระดับชาติ  ภูมิภาคและท้องถิ่น  

ไม่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำที่ให้ความสำคัญกับความสมดุลย์ของระบบนิเวศ   และการพัฒนาที่ยั่งยืนของคนลุ่มแม่น้ำสงคราม

จึงขอประณามการกระทำของ  ส.ส.  พรรคเพื่อไทย  จ.สกลนคร  ไว้ ณ ที่นี้   โดยจะทำการประณาม  ประจาน  อย่างต่อเนื่องต่อไป  จนกว่า  ส.ส.  พรรคนี้จะเปลี่ยนท่าทีหันมาสนับสนุนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ปราศจากการสร้างเขื่อนปิดกั้นแม่น้ำสงคราม  ณ  จุดใด  ๆ  อีกต่อไป

 

ชมรมอนุรักษ์ลุ่มน้ำสงคราม

24 มิถุนายน 2563

 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเผยแพร่

 

ด้วยความเคารพ

ชมรมอนุรักษ์ลุ่มน้ำสงคราม