ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ... ( 1 )ผมเริ่มเข้ามาทำงานบุกเบิกเว็บไทยเอ็นจีโอ เมื่อวันที่ 16 เดือนุตลาคม 543 ในยุคที่อินเตอร์เน็ตกำลังเริ่มต้น เป็นที่รู้จัก สำหรับนักพัฒนารุ่นใหม่ๆ ที่โดดเด่น ก็อาทิ บก.ลายจุด (สมบัติ บุญงามอนงค์) คุณแต๊ก ( ไกลก้อง ไวทยากร ) พี่น้อย FOP  ขวัญชัย หมื่นยิ่ง พี่กวิน ชุติมา ฯลฯ

www.thaingo.com (ในยุคแรก ใช้สกุล .com ) กำเนิดมาจาก เวทีนักพัฒนาเอกชน ที่สรุปบทเรียนเวทีร่วมกันถึงอนาคตเอ็นจีโอไทย เกี่ยวกับความยั่งยืน หลังแหล่งทุนต่างประเทศถอนตัวออกจากไทย เพราะไทยประกาศเป็นประเทศพัฒนาแล้ว (เสือตัวที่ 5 แห่งเอเชีย) และหนึ่งในภารกิจสำคัญเร่งด่วน คือ ความเข้าใจ เนื่องจากเพราะสังคมไทย ไม่รู้ ไม่เข้าใจ ว่า NGOs หรือ Non Government Organization คือ อะไร บางรัฐบาล เรียกว่า นายหน้าค้าความจน พวกรับจ้างจัดม็อบ พวกขายชาติ ฯลฯ

 

ความเข้าใจ ความสามารถเข้าถึงข้อมูล กลุ่ม องค์กร ภารกิจ รวมถึงทีมงานและแหล่งทุนที่ได้รับ อย่างเปิดเผย คือ บทสรุปของเวทีนักพัฒนา ในยุคนั้น ว่าสังคมควรจะได้รับรู้ ได้เข้าใจ และองค์กรพัฒนาเองก็ควรจะเผยตัวตน แนวคิด ให้สังคมได้รับรู้ เพราะความยั่งยืนขององค์กรพัฒนาเอกชน จะเกิดขึ้นได้ มาจากความเข้าใจ ความตระหนัก จิตสาธารณะและการแบ่งปันบริจาคของคนในสังคม เป็นสังคมที่ประชาชนตื่นตัว มีพลังเป็นประชาสังคมหรือสังคมภาคพลเมือง

ไทยเอ็นจีโอในยุคนั้น จึงเริ่มต้นด้วยภารกิจหลักๆ ดังนี้ คือ สร้างเข้าใจให้สังคมเกี่ยวกับ ขบวนการทำงานของ
NGOs เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว เป็นเว็บท่า (web portal ) เป็นช่องทางให้ NGOs สื่อสารกับประชาชน

 

ภารกิจยิ่งใหญ่ กับทีมงาน 2 คน ซึ่งในระยะแรกๆ เราได้แต่มองตากัน เพราะประเทศนี้กว้างใหญ่ไพศาล ขบวนการเอ็นจีโอเองก็ แบ่งได้นับ 10 กลุ่มเครือข่าย ดิน น้ำ ป่า แร่ พลังงาน ทรัพยากร แรงงาน สิทธิสตรี เด็ก คนพิการ สัญชาติ ศาสนา เพศสภาพ เอดส์ ฯลฯ การเคลื่อนไหว ก็ปะทุ ลุกลามไปทั่ว

เราเริ่มจากตรงไหน เร่มจากซื้อข่าว (สำนักข่าวประชาธรรม)  เริ่มจากทำเอง เริ่มจากข่าวไหน เริ่มจากสัมภาษณ์ใคร เขียนแบบไหน

เราเริ่มจากอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ดิจิตอล ในท่ามกลางที่ขบวน
NGOs ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เลย สุดท้าย เราก็เพิ่มบทบาทหนึ่ง คือ อบรมการใช้อินเตอร์เน็ต การทำเว็บ แต่งภาพ การเขียนโปรแกรมง่ายๆ และการตัดต่อ

สรุปแล้ว ภารกิจของไทยเอ็นจีโอ คือ อะไร ? 
ปีนี้ ครบรอบ 2 ทศวรรษ ThaiNGO เราจะมาย้อนทบทวนกันครับ