ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Term of Reference (TOR) รถยนต์บรรทุกขยะขนาด 6 ล้อ พร้อมติดตั้งโครงกระบะคอกเหล็กกล่อง

มูลนิธิโคเออร์

ขอบเขตงาน Term of Reference (TOR)

รถยนต์บรรทุกขยะขนาด 6 ล้อ พร้อมติดตั้งโครงกระบะคอกเหล็กกล่อง

…………………………………………………………………………………………………

ความเป็นมา

มูลนิธิโคเออร์ เป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินงานภายใต้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ให้การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯบริเวณชายแดนของไทย-เมียนมา รวมทั้งราษฎรไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อันสืบเนื่องมาจากผู้หนีภัย และราษฎรไทยที่ยากไร้ ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการและเด็กนักเรียน

มูลนิธิโคเออร์ ได้รับเงินช่วยเหลือจากแหล่งทุน International Rescue Committee, Inc. (IRC) เพื่อใช้ในโครงการจัดการขยะโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมด้านสุขาภิบาลและอนามัยในชุมชนผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละและหมู่บ้านไทยที่อยู่ใกล้เคียง ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ ดำเนินการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยจากชุมชน

วัตถุประสงค์

        เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด 6 ล้อคันใหม่ พร้อมติดตั้งโครงกระบะคอกเหล็กกล่อง เนื่องจากรถบรรทุกขยะคันเก่าใช้งานมากว่า 12 ปี มีสภาพชำรุดไม่สามารถใช้งานหนักได้ จำเป็นต้องมีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง ทำให้ไม่มีรถสำหรับบรรทุกขยะในช่วงดังกล่าว สำนักงานโคเออร์แม่สอดจึงจำเป็นต้องทำการเช่ารถเพื่อบรรทุกขยะ เพื่อลดจำนวนขยะตกค้างในชุมชนซึ่งอาจเป็นบ่อเกิดแห่งโรคได้  ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น 

วิธีการจัดซื้อ

โดยการประมูลด้วยวิธียื่นซองเอกสารปิดผนึก ประกอบด้วย

 1. ซองข้อเสนอด้านเทคนิค คุณลักษณะสินค้าตามรายละเอียดที่ระบุใน TOR
 2. ซองข้อเสนอด้านราคา หรือ ใบเสนอราคา และเงื่อนไขการชำระเงิน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูล

 1. เป็นนิติบุคคลมีความสามารถตามกฎหมายไทย
 2. ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายรถบรรทุกในประเทศไทย
 3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ หรือ ล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นในการประมูลครั้งนี้ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
 5. ผู้เข้าร่วมประมูลต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรง

 

คุณลักษณะของสินค้า

 1. คุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุกขยะ 6 ล้อ แบบมีคอกเหล็กกล่อง ตอนหลังเก๋งติดตั้งโครงกระบะคอกเหล็กกล่องสำหรับบรรทุกขยะและสามารถรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 4,700 กิโลกรัม ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี กำลังส่งเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ มีกำลังม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า

 1. คุณลักษณะทั่วไป
  1. เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 1 เพลา มีประตู 2 บาน ชนิดตอนครึ่ง  สามารถเปิดใส่กุญแจได้ มีที่นั่งด้านหน้าไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ) มีที่เหยียบสำหรับขึ้นเก๋งตามมาตรฐานผู้ผลิต และมีล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
  2. เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยสารพิษจากเครื่องยนต์ มอก. 2315-2551 หรือมาตรฐานไอเสีย ยูโร 3 หรือมากกว่า
  3. ระบบเกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ และถอยหลัง 1 เกียร์
  4. เบรกระบบไฮดรอลิก พร้อมมีเบรกขณะจอด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
  5. ระบบพวงมาลัยขวาพร้อมไฮดรอลิคช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต วงพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้เพื่อลดอันตรายจากการกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
  6. ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำมัน ทนความร้อนได้ดีและมีอายุการใช้งานยืนยาว
  7. ขนาดยางตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์
  8. มีที่บังแดดติดตั้งภายในหัวเก๋ง
  9. ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์ แบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์ ขนาดแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 60 แอมป์ โดยขนาดและความจุมาตรฐาน จำนวน 2 ชุด มีโคมไฟสัญญาณต่าง ๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
  10. มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นขณะปฏิบัติงาน
  11. พร้อมติดตั้งฟิลม์กรองแสงรถยนต์ กระจกประตูทุกด้าน และบานหน้าครึ่งบน ความเข้มไม่น้อยกว่า 40%
  12. มีระบบเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์
  13. มีเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) เป็นแบบยึด 3 จุด ดึงกลับอัตโนมัติ สำหรับพนักงานขับรถและผู้โดยสารด้านหน้าไม่น้อยกว่า 2 ชุด
  14.  มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า 3 บาน  ในเก๋ง 1 บาน และกระจกมองกันชนหน้า
  15.  มีชุดปัดน้ำฝนตามมาตรฐานผู้ผลิต
  16. ระบบหล่อลื่นตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์
  17. ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร หรือมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์
  18. ระบบคลัตซ์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์
  19. ระบบห้ามล้อตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์
  20. ระบบกันสะเทือนตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์
  21. เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา
  22. เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถจำนวน 1 ชุดตามมาตรฐานผู้ผลิต และเครื่องมืออุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน 1 ชุด

 

 1. กระบะคอกเหล็กกล่อง

            กระบะคอกเหล็กมีความยาวประมาณ 3 เมตร  กว้าง 2 เมตร และสูงประมาณ 1.90 เมตร โดยขนาดเหล็กกล่องมีความกว้าง (A) 1.5 นิ้ว ความยาว (B) 3 นิ้ว และ ความหนาของเหล็ก (C) 2 มิลลิเมตร การติดตั้งคอกเหล็กให้ดูตัวอย่างรูปภาพในเอกสารประกอบ อุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

 

 

 

 1. การพ่นสี
  1. การพ่นสีภายนอกและสีของคอกกระบะเหล็ก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้า (สีจริง) อย่างดี ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
  2. สีกันสนิมได้รับมาตรฐาน มอก. 691-2547
  3. สีกันสนิมผ่านการทดสอบมาตรฐาน SGS ผลทดสอบ Heavy Metal Fee
  4. สีทับหน้า (สีจริง) ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สภาวะอากาศ ผ่านมาตรฐาน ASTM รับรองโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  และทนทานต่อการกัดกร่อนโดยผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันยานยนต์ (ประเทศไทย)
  5. บริษัทผู้ผลิตสีต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดอื่น ๆ

               1. ผู้ร่วมประมูลต้องเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ด้านการประกอบกระบะและตัวถังรถยนต์ชนิดต่าง ๆ หรือเป็นโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน มอก. 9001-2552 ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการผลิตและการบริการซ่อมแซมเป็นของตนเองเพื่อสะดวกต่อการซ่อมบำรุง หรือได้รับแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตให้เป็นตัวแทนจำหน่าย โดยแนบเอกสารดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค

               2. ผู้ร่วมประมูลต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการค้าเกี่ยวกับสิ่งของที่เสนอขายตาม TOR โดยแนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค

               3. ผู้ร่วมประมูล ต้องแจ้งชื่อ สถานที่ของโรงงานที่ได้รับอนุญาตผลิตและติดตั้งโครงกระบะเหล็กกล่องแบบคอกตามใบเสนอราคา โดยแนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค

4. ผู้ร่วมประมูลต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะสินค้าทั้งหมด และแคตตาล๊อครถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น อุปกรณ์ พร้อมแบบโครงกระบะคอกเหล็ก เพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค

               5. ผู้ร่วมประมูลต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย หรือผู้ผลิตตัวรถยนต์ เพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค

               6. ผู้ร่วมประมูลต้องมีผลงานการผลิต  หรือประกอบรถยนต์ประเภทดังกล่าว  หรือรถบรรทุกขยะ  หรือรถบริการอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยแนบเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค

7. ผู้ร่วมประมูล/ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์บรรทุกขยะพร้อมติดตั้งโครงกระบะเหล็กกล่องแบบคอกในนามมูลนิธิโคเออร์ โดยผู้ขายต้องเป็นฝ่ายออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

8. การรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการใช้งานสินค้าตามปกติที่ผู้ขายต้องรับผิดชอบ ระยะเวลาการแก้ไขให้ดีดังเดิมนับจากวันที่ได้รับแจ้ง

9. บริการหลังการขาย

               10. ผู้ขายต้องมีการแนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษารถให้กับพนักงานมูลนิธิโคเออร์ในวันส่งมอบสินค้า

               11. สินค้าต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทันที โดยมีน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่เต็มถังในวันส่งมอบ

ข้อเสนอด้านราคา

 • ระบุราคาสุทธิรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ส่วนลด (ถ้ามี) ก่อน และ หลังรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ระบุราคาสุทธิการติดตั้งโครงกระบะเหล็กกล่องแบบคอกตามแบบ ก่อน และ หลังรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เงื่อนไขการชำระเงิน
 • มูลนิธิโคเออร์จะจ่ายเงินเมื่อได้เซ็นตรวจรับสินค้าและมีการจดทะเบียนเป็นชื่อของมูลนิธิโคเออร์แล้ว
 • ระยะเวลายืนราคา
 • กำหนดส่งมอบภายในเวลา 45 วันนับจากวันที่ทำสัญญา

คณะกรรมการคัดเลือกสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ร่วมประมูลที่ยื่นเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน

กำหนดวันยื่นซองประมูล

 • ผู้ร่วมประมูลจะต้องยื่นซองประมูลทางไปรษณีย์ หรือ ยื่นเอกสารด้วยตนเอง ประกอบด้วย ซองข้อเสนอด้านเทคนิค และ ซองข้อเสนอด้านราคา
 • ระบุที่หน้าซองว่า รถบรรทุกขยะ 6 ล้อ’ ส่งไปตามที่อยู่ข้างล่าง:

แผนกบัญชี มูลนิธิโคเออร์

122/11 ตึกสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ชั้น 6

ซอยนนทรี 14 (ซอยนาคสุวรรณ) ถนนนนทรี

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: 02-681-3000 ต่อ 1601         โทรสาร: 02-681-3300

 • ผู้ยื่นซองประมูลสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมล์

คุณวิภาภรณ์ พรกุลวิไล vipaporn@coerr.org;

คุณทิพย์วิมล ยอดวงษ์ thipwimol@coerr.org;

คุณนงเยาว์ ปองจำเริญ nongyao@coerr.org

 • สามารถดูรายละเอียดการประมูลได้ที่ www.thaingo.org
 • เอกสารการประมูลจะต้องส่งถึงมูลนิธิโคเออร์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 12:00 น.
 • คณะกรรมการเปิดซองประมูลพร้อมกัน วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น.
 • สรุปผลการประมูล วันที่ 7 เมษายน 2563
 • แจ้งผลประมูลภายใน วันที่ 10 เมษายน 2563